KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

1950 1960 YýLLARýNDA GöREV YAPAN GAZ KARSýN BELEDYE BAþKANLARý4

  Araþtýrmacý-Yazar Sultan Aydýn

          Ben Gazi Kars Bende Þehitler Yatar
         1950 1960 YýLLARýNDA GöREV YAPAN GAZ KARSýN BELEDYE BAþKANLARý4

  1950 1960 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý4

8-GAZÝ KARS’IN SEKÝZÝNCÝ BELEDÝYE BAÞKANI NEVRUZ GÜNDOÐDU ‘NUN GÖREV YAPTIÐI YILLAR  (1950-1953 )

NEVRUZ GÜNDOÐDU ‘NUN HAYAT HÝKÂYESÝ 

Nevruz Gündoðdu 1915’te Çýldýr da doðdu. Babasý Mehmet Efendi, annesi Emine Hanýmdýr. Kars’a yerleþen Nevruz Gündoðdu Naima Haným ile olan evliliðinden Özkan, Erkan ve Özden adýnda üç çocuðu oldu.  Nevruz Gündoðdu 1 Kasým 1936 da Subay Okuluna girerek 30 Nisan 1937 de asteðmenliðe ve ayný yýlýn sonlarýna doðru teðmenliðe yükseldi.

1942 de üsteðmenliðe terfi eden Nevruz Gündoðdu 1945`e kadar orduda hizmet vermeye devam etti.1945 de ordudaki görevine ara veren Nevruz Gündoðdu, Kars baþta olmak üzere çeþitli vilayetlerde öðretmenlik vazifesinde bulundu.

 Nevruz Gündoðdu 1 Ekim 1950 de Kars Belediye Baþkanlýðý’na seçildi. 27 Haziran 1953’te görevinden ayrýldý.  1956 ‘da Kars Ticaret Borsasý Komiserliðine atanan Nevruz Gündoðdu, 1960 da emekli oldu. 1965’ te Ýstanbul da vefat etti.

Kaynakça:  (PROF.DR. Selçuk URAL, Hazine DOÐUALP)

9-GAZÝKARS’IN DOKUZUNCU BELEDÝYE BAÞKANI BAKÝ GÜNDOÐDU ‘NUN GÖREV YIL

( 1953- )

BAKÝ GÜNDOÐDU ‘NUN HAYAT HÝKÂYESÝ

Baki Gündoðdu`nun hayatýyla ilgili herhangi bir belge bulunmamakla birlikte 27 Haziran 1953’ te Nevruz Gündoðdu`nun ayrýlmasýndan sonra belediyeye baþkanlýk ettiði bilinmektedir.

27 Aðustos 1953 te baþkanlýða seçildi. Ancak belediyeye ait Gazyaðý Ambarýnda yaþanan talihsiz yangýn Baki Gündoðdu`nun baþkanlýðýnýn sonunu getirdi.

Yangýnda 29 kiþinin ölmesi ve Baki Gündoðdu da dâhil 44 kiþinin yaralanmasýnýn faturasý Baki Gündoðdu, Zabýta Memuru Ali yar Ünal ve Depo Memuru Latif Apaydýn a çýkarýldý ve adý geçen kiþiler tutuklanarak mahkemeye çýkarýldý.

Dört yýl süren yargýlamanýn ardýndan beraat etse de görevini sürdürme imkâný kalmadý

Kaynakça: (HAZÝNE DOÐUALP)

10-GAZÝ KARS’IN ONUNCU BELEDÝYE BAÞKANI TANRIVERDÝ GÖKÇAY ‘IN GÖREV YAPTIÐI YILLAR (1953-1955)

TANRIVERDÝ GÖKÇAY ‘IN HAYAT HÝKÂYESÝ

Tanrýverdi Gökçay 1916’da Gümrü`de doðdu. Annesi Hadice bani Haným, babasý Haþim Beydir. Ýki kardeþi bulunan Tanrýverdi Gökçay, 1954 te bir yýl süren bir evlilik yapmýþtýr.  Eðitim hayatý oldukça uzun süren Tanrýverdi Gökçay 1940’da Ankara Ziraat Fakültesi’nden yüksek mühendis olarak mezun oldu.

Mezuniyetinin ardýndan memuriyete baþlayan Tanrýverdi Gökçay, ayný yýl Yedek Subay okuluna kaydoldu. 1942 de okuldan teðmen olarak mezun olmuþ ve Tarým Bakanlýðýnda göreve baþladý. 1948 de Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olarak 1950 de avukatlýk mesleðine adým attý.

Tanrýverdi Gökçay 3 yýllýk avukatlýk deneyiminin ardýndan 1 Kasým 1953 te Kars Belediyesi’nin onuncu baþkaný oldu. Bu görevde iki yýl kaldý.

Baþkanlýðýn ardýndan memuriyete dönen ve Ýstanbul Bölge Ziraat Okulu’nda çalýþmaya baþlayan Tanrýverdi Gökçay, 1965’te Türkiye Süt Endüstrisi ne Hukuk Müþaviri olarak tayin edildi. Emekli olduktan sonra Çanakkale de ikamet eden Tanrýverdi Gökçay, 13 Nisan 2007 de burada vefat etti.

Kaynakça: (PROF.DR. Selçuk URAL, Hazine DOÐUALP)

 11-GAZÝ KARS’IN  ON BÝRÝNCÝ BELEDÝYE BAÞKANI ÝSMAÝL HAKKI ALACA ‘NIN GÖREV YAPTIÐI YILLAR (1955-1957)

 ÝSMAÝL HAKKI ALACA`NIN HAYAT HÝKAYESÝ

Ýsmail Hakký Alaca 1907`de  Digor’da doðdu. Annesi Fatma Haným, babasý Tayyar Bey dir.1953 te Ruhiye Haným ile evlenmiþ ve bu evlilikten Berin, Fatma Nevin, Emsal, Besra adýnda beþ çocuðu olmuþtur.

 Ýsmail Hakký Alaca 1 Kasým 1936 da orduya girerek 1945 e kadar askerlik vazifesine devam etti.

Bu arada Ýstanbul Üniversitesi Hukuk Fakülteeðitimini sürdüren Ýsmail Hakký Alaca, avukatlýk, Palu Sorgu Hâkimliði, Garzan ve Kaðýzman Savcýlýðý, Bolu Savcý Yardýmcýlýðý ve Burdur Asliye Ceza Hâkimliði gibi görevlerde bulundu.

1955 seçimlerinde Demokrat Parti nin adayý olarak 17 Kasým 1955 te Belediye Baþkanlýðýna seçildi.Belediye baþkanlýðýnda Demokrat Parti de aktif rol alan Ýsmail Hakký Alaca, Adnan Menderes ile yakýn iliþkiler geliþtirdi.

Ýsmail Hakký Alaca belediye baþkanlýðýný sürdürürken 1957 de Demokrat Parti nin Kars milletvekilliðine aday oldu.Bu yöndeki çabalarýný daha sonrada devam ettirerek 13. ve 14. Dönem TBMM de (1965-1973) Kars milletvekili olarak görev aldý.Yetmiþ yýllýk hayatýna çeþitli iþler sýðdýran Ýsmail Hakký Alaca 8 Kasým 1977 de vefat etti. Ruhiye Haným cihangir zade Ýbrahim AYDIN beyin kýzýdýr .Kendileriyle Tanýþtým.

Kaynakça:

PROF.DR. Selçuk URAL,Hazine DOР TBMM. ARÞÝVÝ

 12-GAZÝ KARS’IN ON ÝKÝNCÝ BELEDÝYE BAÞKANI YUSUF ERENGÜÇ ‘ÜN GÖREV YAPTIÐI YILLAR (1957-1960 )

YUSUF ERENGÜÇ ‘ÜN HAYAT HÝKAYESÝ

Yusuf Erengüç 1922 de Kars ta doðdu. Annesi Telli Haným, babasý Ali Bey dir. Yusuf Bey in Neriman Hanýmla evliliðinden Þahin Selçuk, Reþit Haluk, Telli Meral ve Yüksel Zuhal adýnda dört çocuðu oldu.

Yusuf Erengüç 1945’te Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi nden mezun oldu. Bir yýl avukat olarak çalýþtýktan sonra Hâkim Namzedi olarak Kars a ve 1948’de Artvin Hâkimliðine tayin edildi.1953 te yeniden baþladýðý avukatlýðý dört yýl devam ettiren Yusuf Erengüç 2 Þubat 1957 de Kars Belediyesi Baþkan Vekilliðine getirildi

 10 Þubat 1958’de ise baþkanlýðý Cumhurbaþkanlýðý tarafýndan onaylandý.Kars Belediyesi nin 12. Baþkaný olarak çalýþýrken 27 Mayýs 1960’ta gerçekleþtirilen askeri darbe üzerine 1 Haziran 1960 da görevden ayrýlmak zorunda kaldý.

Bir süre serbest avukatlýk yapan Yusuf Erengüç, 1973 yýlýna kadar Orman Bakanlýðýnda Hukuk Müþavirliði görevinde bulundu. 2 Mayýs 2001 de vefat etti.

YARARLANILAN  KAYNAKLAR VE KÝÞÝLER:

1-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

2-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

3-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

4-)PROF DR. M.FAHRETTÝN KIRZIOÐLU ÝBRAHÝM AYDIN BEY MÝLLÝ MÜCADELEDE KARS, ATATÜRK ÝLE ÝLGÝLÝ BELGELER

5-)PROF DR. SELÇUK URAL –HAZÝNE DOÐU ALP

6-)PROF DR. ALÝ KAFKASYALI  -ÝRAN TÜRKLERÝ

7-)DOÇ DR. AHMET ENDER GÖKDEMÝR CENUBÝ-GARBÝ KAFKAS HÜKÜMETÝ

8-)SAMET AÐAOÐLU BABAMIN ARKADAÞLARI

9-)VEDAT AKÇAYÖZ – YILDIRIM ÖZTÜRKKAN

10-)DR. AYHAN TANILLI-MEHMET TALINLI

11-)ÖÐRETMEN KEMAL ALÝN-SERKAN ERTEN

12-)AKÝF ÇÝCEÐÝN AÝLESÝ-TURAN ÇÝCEK

 

1921- 1960YILLARI ARASINDA GAZÝ KARS’IN  ESKÝ BELEDÝYE BAÞKANLARININ HAYAT HÝKAYESÝNÝ SÝZ  OKUYUCULARIMIZA   SUNMAK ÝSTERKEN  YARARLANDIÐIM KURUM VE  KÝÞÝLERE TEÞEKKÜRLERÝMÝ VE SAYGILARIMI ARZ EDERKEN BAÞTA KAFKAS ÜNÝVERSÝTESÝ ÖÐRETÝM ÜYESÝ PROF. DR.SELÇUK URAL VE TENZÝLE DOÐU ALP,VEDAT AKCAYÖZ,YILDIRIM ÖZTÜRKHAN ,FEN LÝSESÝ MÜDÜRÜ  KEMAL ALÝN,ÖÐRETMEN ÝBRAHÝM ÇAPAN,SERKAN ERTEN,VE TURAN ÇÝÇEÐE YARDIMLARINDAN DOLAYI TEÞEKKÜRLERÝMÝ ARZ EDERÝM.

Kars Belediye Baþkanlarý Ýnceleme Dizi Yazýmda;   

YARARLANDIÐIM KAYNAKLAR VE KÝÞÝLER:

1-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

2-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

3-)FAHRETTÝN ERDOÐAN TÜRK ELLERÝNDEN HATIRALARIM

4-)PROF DR. M.FAHRETTÝN KIRZIOÐLU ÝBRAHÝM AYDIN BEY MÝLLÝ MÜCADELEDE KARS, ATATÜRK ÝLE ÝLGÝLÝ BELGELER

5-)PROF DR. SELÇUK URAL –HAZÝNE DOÐU ALP

6-)PROF DR. ALÝ KAFKASYALI ÝRAN TÜRKLERÝ

7-)DOÇ DR. AHMET ENDER GÖKDEMÝR CENUBÝ-GARBÝ KAFKAS HÜKÜMETÝ

                                                                      SON

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6060 Defa Okundu
2017-06-21

SON YAZILARI

Tarihi Dönemlerde Kars’ýn Arpaçay Ýlçesi1 1950 1960 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý4 1938 1950 Yýllarýnda Görev Yapan Gazi Karsýn Belediye Baþkanlarý3 1930-1938 Yýllarýnda Gazi Kars’ý Yöneten Belediye Baþkanlarý2 Gazi Kars’ýn Eski Belediye Baþkanlarýnýn Hayat Hikayeleri -1 Birinci Dünya Savaþý ve Sarýkamýþ Harekâtý Hakkýnda bazý bilgiler “Sarýkamýþ Destaný”

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır