KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

GERçEK BR YAþAM öYKüSü

  Burhan GÖRKEN

          iristili@yahoo.com
         GERçEK BR YAþAM öYKüSü

Bir dönem, okumaya azimli bir köy çocuðu

     Gerçek bir yaþam öyküsü

    Kasým Kalaça Doðu Anadolu’nun en doðusunda O zamanlar Çýldýr’a þimdi Arpaçay’a baðlý olan Çanaksu köyünde 1932 yýlýnda doðdu. Doðu Anadolu’nun diðer köylerinde olduðu gibi onun köyünde de yokluk ve yoksulluk hâkimdi.

    Cumhuriyet kurulalý çok olmamýþ, 1928 yýlýnda harf devrimi yapýlmýþ, eðitim verecek öðretmen kadrosu o tarihten sonra yetiþtirilmeye baþlanmýþtý.

    O yýllarda köylerde öðretmen yoktu. Sadece öðretmen deðil, ayný zamanda okul da yoktu . Öðretmen olmadýðý için eðitmenler köyde okul olarak kullandýklarý odalarda köy çocuklarýna okuma yazma öðretiyorlardý. Eðitmenler 3. sýnýfa kadar eðitim veriyor, ilkokulu bitirmek isteyenler 4 ve 5 sýnýflarý ilçe ve bucaklarda okuyarak mezun oluyordu.

    Kasým Kalça 1942 yýlýnda okula baþladý. O, okula baþladýðýnda köyünde kendi yaþýtlarýndan onlarca çocuk olmasýna raðmen okula giden çocuk sayýsý çok azdý. Bu sayý o kadar azdý ki eðitmen, öðrenci sayýsý az olduðundan 3. sýnýfta eðitimi tamamlayan tamamý 10  öðrenciden ibaret olan mezunlarý yeniden birinci sýnýfa baþlatarak öðrenci sayýsýný arttýrmýþ ve eðitim vermeye baþlamýþtý.

    Bir gün eðitmen matematik dersinde 1 kiþi saatte 5 km yol yürürse 2,5 saatte kaç km yol yürür diye sorduðunda önceki dönemde 3 yýllýk eðitimi tamamlayanlar bu soruyu yanýtlamaya uðraþýr. Aradan zaman geçmiþ kimseden ses çýkmamýþtýr. Öðretmen “kim yaptý” diye sorunca sýnýftan ses çýkmaz Kasým Kalaça yanýndaki arkadaþýna ‘12,5 km’ diye fýsýldar. Öðretmen “12,5 km diyen kim?” der. Yanýndaki arkadaþý önceden okulu bitirip tekrar baþlayanlardan biridir. Cevabýn yanlýþ olduðunu düþünerek Kasým Kalça’yý gösterir kendince ihbar eder “Öðretmenim bu dedi” der. Öðretmen ayaða kaldýrýr baþýný iki yana sallar. Kendi kendine “Bu çocuk okur ama babasý okutmaz ki” der. Daha birinci sýnýfa yeni baþladýðý halde 3. sýnýfý bitirip tekrar baþlayanlarý geçmiþtir . Bu durum eðitmenin dikkatini çekmiþtir. 3 yýl sonunda mezun olunca o zaman nahiye olan Doðruyol (Cala) köyüne 4. ve 5 sýnýflarý okumasý için gönderir.

    Nahiyede, yeni açýlmýþ bir okul ve yeni mezun öðretmenler vardýr. Her gün 10 km yürüyerek nahiyedeki okula gider.

    Onun derslerde gösterdiði baþarý buradaki öðretmeninin de dikkatini çeker. Öðretmen ilkokulu bitirdikten sonra ona mutlaka ortaokul ve liseye devam etmesini tavsiye eder.

    Öðretmenin kendisi Cilavuz Eðitim Enstitüsünden mezun olduðu halde onun Cilavuz’da deðil Kars’ta okumasýný özellikle ister. Çünkü onun Cilavuz’u bitirip öðretmen olmasýndan daha ileriye gidebileceðini düþünür.

    O yýllarda Ýlkokul bittiðinde eðitime devam mecburiyeti yoktu. Köylülerde ilkokulu bitirdikten sonra çocuklarýný baþka bir okula göndermezlerdi. Ýleri görüþlü çok az sayýda kiþi çocuklarýný ortaokula gönderirdi. Çocuklar köyde hayvancýlýk ve tarým ile geçimini saðlayan köylülerin eli koluydu. Çocuklara büyüklerinden daha çok iþ düþerdi. Bu nedenle ileriyi okuyan pek olmazdý.

   Kasým Kalaça ortaokul kayýtlarý baþladýðýnda, ailesinin okula devam etmesini istememesine raðmen tek baþýna okula kayýt yaptýrmak için yola koyulur. Çýldýr ilçesine baðlý Çanaksu köyünden Kars’a gidecektir. Ýlçeden Kars’a giden yol köyünden geçmektedir. Ýlçeden Kars’a giden bir araba bulurum diye yola çýkar. 18 Km yürüyerek Arpaçay’ý geçer. Gün akþam olmaktadýr. Gece konaklayacaðý bir köy arar. Önceden babasýnýn tanýdýklarýnýn olduðu Porsuklu köyünde bir eve misafir olur.

    Geceyi orada geçirdikten sonra sabah uyanýnca yeniden yola koyulur. Kars’a baðlý Mezra köyüne geldiðinde yine akþam olmuþtur. Gece Mezra köyünde bir akrabasýnýn evinde kalýr. Sabah olunca yeniden yola koyulur. Öðleden sonra kayýtlarýn yapýldýðý Kars Ortaokuluna gider. Kayýt yapan memur Ragýp kayýt bilgilerini aldýðýnda yaþýnýn Ortaokula baþlama yaþýndan büyük olduðunu söyler. Kayýt yaptýramayacaðý kendisine söylenince hemen ilk aklýna geleni söyler  “Yaþýmý büyük yazmýþlar mahkemeye verdik düzeltecekler” der. Kayýt yapan memur Efraim “Tamam ama bana muhakkak mahkeme kararýný getir unutma; yoksa kaydýn silinir” der, kaydýný alýr. Aslýnda mahkemeye baþvuru yapýlmamýþ aklýna ilk bu geldiði için böyle söylemiþtir. Geceyi Kars’ta komþu Göldalý (Ýriþti) köyünden Cebrail Olgun’un hanýnda geçir. Ertesi gün köyüne gider. Durumu babasýna anlatýr. Babasý Muhtar ile mahkemeye gider. Bir zaman sonra hâkim karþýsýna çýkarlar. Hâkim babasýna: “Neden çocuðun yaþýný büyük yazdýrdýn” der. Babasý ses çýkarmaz. Kendisi hemen atýlýr: “Benden üç yaþ büyük abim ölmüþ, onun kaydýný sildirmemiþler ben doðunca beni onun yerine saymýþlar” der. Hâkim “ babasý susuyor oðlu konuþuyor” der önündeki kâðýtlara bakar. “Buradaki kayýtta 3 yaþ büyük kýz çocuðu var, bunlar ikiz mi?’der. Babasý yalan söyleyemez. “yok, efendim bunlar ikiz deðil” der. Hâkim davayý red eder. Onlar bir yol gösterir. “Muhtar bir ölüm kâðýdý düzenlesin birde doðum kâðýdý nüfusa yeniden kaydýný yaptýrsýn” der. Muhtar, Kasým Kalça için ölüm kâðýdý düzenler, onu ölmüþ gösterip yeniden 3 yaþ küçük Abdülkasým olarak kayda geçer.

    Abdülkasým okul baþladýðýnda Kars’a gelir. Okula baþlar artýk kendisine belge soran da olmaz, okula devam eder. Okula yakýn bir pansiyonda kalýr. Pansiyon kirasý hariç, günlük masrafý 50 kuruþtur.

    Birkaç ay kaldýktan sonra pansiyon kirasýný ödeyemez. Pansiyon sahibi onu kýsa

bir müddet vermiþ, kýsa zaman sonra pansiyondan çýkaracaðýný söylemiþtir. Bu durum onu üzmüþ, derslerdeki dalgýn hali Fen Bilgisi öðretmeni Neriman Erkoç’un dikkatini çekmiþtir. Sýkýldýðý için durumunu öðretmenine söylemez,  ancak öðretmen bir yolunu bulup onu rencide etmeden sýra arkadaþýndan durumunu öðrenir.

    Birkaç gün sonra öðretmeni onu müdürün yanýna götürür. Durumunu izah eder. Müdür iftihar belgelerini görünce onu aþaðý pansiyona gönderir.           Yetim öðrencilerin kaldýðý devlete ait Aþaðý Pansiyona yerleþtirilir. Bu pansiyonda kalanlara sadece yatacak yer ve ortak kullaným alaný olan ders çalýþma salonu verilmiþtir. Yemek vs. giderleri kendilerine aittir. Odalarda soba yok sadece ortak kullaným salonunda soba vardýr.

    Birde Yukarý pansiyon vardýr orada zengin öðrenciler kalýr yemeklidir.

   Aþaðý Pansiyonda kalan öðrenciler hafta sonu yakýndaki iþyerlerinden çaðrýlarak yevmiye ile hamalliye iþlerine gönderilir; bu þekilde haftalýk 350 kuruþluk masraflarýný çýkarýrlardý. Ekmeðin kilosu o zamanlar 35 kuruþtu 15 kuruþluk ta katýk alarak günlük 50 kuruþ ile geçinirlerdi.

    Bu arada okulda Aþaðý Pansiyondaki öðrencilerden çoðu iftihar ile sýnýflarýný geçmektedir. Aþaðý Pansiyonda yetim, yoksul, köyden gelen çocuklar kalmaktadýr. Yukarý Pansiyonda kalan öðrencileri kendi aralarýnda  “yerliler” olarak adlandýrmaktadýrlar. Yukarý Pansiyondakiler Aþaðý Pansiyondakilerin iftiharla geçmelerini çekemez iki grup arasýnda kavgalar çýkar.

   Kasým Kalaça Kars Ortaokulu ve Kars Lisesini burada baþarý ile bitirir.

   Köyüne gelir. Ailesi kalabalýktýr.Abileri evli her birinin 3-4 çocuðu vardýr. Üniversitede eðitimine devam etmek istediðini söyler. Ailenin okutma imkanlarý sýnýrlýdýr Aile içinde huzursuzluk çýkar Ayrýlýk konuþulur. Ayrýlýk olmaz ancak kendi hakkýna düþen koyunlarý alýp Kars’a götürür satar.

  Liseden Sonra Hukuk Fakültesine kaydýný yaptýrýr, ancak hem okuyup hem çalýþmasý gerekir. Ýþ bulamadýðý için okula devam edemez. Ayný sene 1 yýllýk eðitim alarak Toprak iskân kursunu bitirerek Harita Teknik memuru olur.

    Bu arada yedek subay olarak askerlik görevine baþlar. Bu görevi sýrasýnda Toprak Komisyonuna katýlýr. Askerlik dönüþü Erzurum’da Toprak Komisyonunda görevine devam eder. Erzurum’da yeni açýlan Eðitim Enstitüsü sýnavýna girer ve kazanýr. Edebiyat grubu öðretmeni olarak mezun olur. Ancak bu eðitimi Toprak Komisyonundan habersiz bitirmektedir. Toprak Komisyonu muvaffakiyet vermediði için öðretmenlik yapamaz.

     Çalýþtýðý kurumda Toprak Komisyonu Baþkanlýðýna yükselir. 9 vilayette o zamanki kanun çerçevesinde çiftçiye toprak daðýtýr.

    Bu arada Kars Alpaslan Lisesinde, Kars Ticaret Lisesinde, Aðrý Naci Gökçe Lisesinde; Edebiyat, Tarih, Sosyal Bilgiler, Matematik ve Resim öðretmenliði yapar.

     Türkiye’nin birçok ilinde çalýþtýktan sonra Çalýþtýðý Kurumda Genel Müdürlüðe alýnýr. Burada Þube müdürü ve Arazi Ýskân Daire Müdür Yardýmcýlýðý yapar 1985 yýlýnda kendi isteði ile emekli olur.

Burhan GÖRKEN

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 40122 Defa Okundu
2017-06-27

SON YAZILARI

Gerçek bir yaþam öyküsü Bir Yardým, Bir Yol Hikâyesi, Bir Doða Mücadelesi Çýldýr Gölü, Yazý Baþka Kýþý Baþka Güzel Bir Benim Atýma Deh Deyin Çalýþma Hayatýna Örnek Olacak Bir Buluþma Aþk Olsun Aþýk Bir fotoðrafýn hikayesi Nasýl Gidilir, Nerede Kalýnýr, Ne Yenir Hýzýr Aleyhisselam kapýyý çaldý! Daha neye yarýyarsýnýz

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır