KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“ORTADOðU CEHENNEM VE KOBAN GERçEð”

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         “ORTADOðU CEHENNEM VE KOBAN GERçEð”

“Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði”

Televizyon, gazete, dergi, radyo, öyle ki mizah yayýnlarýnýn bile tek manþeti oldu ‘Ayn el Arab’. Ya da herkesin bildiði ismi ile Kobani.

**

Sokaklara dökülenler, taþlar, sopalar, biber gazý, molotof, yaralananlar, ölenler ve hala devam eden eylemler. Kobani’de 30 gündür yaþanan Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD) kuþatmasýnýn bu kadar yanký uyandýrmasýnýn ve sokaklarýn yakýlýp, yýkýlmasýnýn ne kadar olaðan bir durum olduðunu anlamak aslýnda hiç zor deðil.

Þöyle ki; dünyanýn diktatörlük suçlamalarýna maruz kalan Beþþar Esad’ýn, babasý Hafýz Esad’dan miras kalan ülkesi Suriye’de kan döktüðü zamanlarda Kobani diye bir bölgeden söz edilmemekte ve Kobani denilen Ayn el Arab, Suriye’nin diðer kentlerine nazaran çok fazla önem teþkil etmemekteydi. Esad rejiminin ayaklanan halký bastýrmak üzere uyguladýðý politikalar sonucu parçalanan topraklardan biri olan Kobani, PKK’nýn Suriye’de ki kolu olan PYD’nin kontrolüne býrakýlmýþ, baþka bölgelerden getirilen Kürtler yerleþtirilerek nüfus çoðaltýlmýþ ve Kürt bölgesi ilan edilmiþti. Kobani, PYD’nin kontrolüne girdiði dönemler de Esad’ýn burayý gözden çýkarmasý da oldukça manidardý. Türkiye’nin Suriye politikasý sonucunda geliþen hadiseler sýrasýnda Türkiye’ye kýzgýnlýðýný her fýrsatta beyan eden Esad’ýn, bu bölgeyi bilinçli olarak PYD’ye býraktýðýný söylememiz abartý olmayacaktýr. Ve bir önemli nokta ise, Kobani denilen Halep’e baðlý bir köy konumunda ki Ayn el Arab’ýn Türkiye sýnýrýna yakýnlýðýdýr. Terör örgütü PKK’nýn Türkiye’de yürüttüðü eylemlerin güç kaynaðý konumunda ki Kobani, Türkiye’de Kürtlerin aðýrlýklý olarak yaþadýðý bölge ile Ortadoðu arasýnda köprü görevi görmektedir. Türkiye üzerinde yapýlan kaçakçýlýk faaliyetleri için de Kobani, hem Türkiye’de ki örgütler, hem de Irak, Suriye ve Ýran topraklarýnda ki örgütler için ayný albeniyi taþýmaktadýr. Dolayýsýyla önemli konumu gereði Kobani, PYD’nin kontrolünden çýkmamalýydý. Türkiye’de sokaklarý yakýp yýkanlarýn asýl canlarýnýn yandýðý þey de budur. Çünkü Kobani düþer ise, Türkiye üzerinde rahat oyun oynayamayacak, kaçakçýlýk, uyuþturucu madde ve tütünden para kazanamayacaktýlar. Peki, bunlar kimdi? Sokaklarý yakýp yýkan, gerek kamu gerekse sivil halkýn canýna ve malýna kasteden bu eylemciler ne Kürt halkýdýr, ne de IÞÝD karþýtlarýdýr. Bunlar, dýþarýdan aldýklarý emirlerle ülkeyi çýkmaza sürükleme peþinde olan, devleti çaresizlik içerisine düþürerek halký huzursuz etmeye çalýþan bölücülerden baþkasý deðildir. Zira, bu ülkede yaþayan hiçbir Kürt vatandaþý, bu bölücülerin yanýnda yer almaz ve bunlarla birlikte hareket etmez. Çünkü bu ülkede yaþayan Kürt vatandaþlarýmýz, artýk yaþanan olaylarýn farkýnda ve kendisini kullanmak isteyenlere asla taviz vermez.

**

IÞÝD’in kuþattýðý Kobani’de sivillerin öldürüldüðü yönünde kampanyalar yapýlýyor. Bunu söylemekte yanlýþtýr. Çünkü Kobani’ye Esad rejiminin çekilmesi sonucu PYD tarafýndan sonradan yerleþtirilen Kürt nüfus, IÞÝD kuþatmalarý sýrasýnda Türkiye sýnýrýna dayanmýþ ve 200 bini aþkýn Kobanili bu süreçte Türkiye’ye sýðýnmýþtýr. Dolayýsýyla Kobani için bugün sokaklara dökülenlerin asýl amacýnýn Kobani meselesi olmadýðýný görmek çok zor deðildir. Kobani bahanesi ile sokaklara dökülenler, Türk topraklarýna sýðýnan Kobanili soydaþlarýna bir parça ekmek dahi yedirmemiþ, ihtiyaçlarýný karþýlamak üzere örgütlü bir kampanya baþlatmamýþtýrlar.

**

Türkiye’de, hükümetin ortaya koyduðu ve inatla sürdürmeye çalýþtýðý bir barýþ süreci devam ederken, Ortadoðu’da yaþanan IÞÝD katliamlarýna paralel olarak, sokaklarda gösteri ve eylemler yapýlýrken çok sayýda kiþinin hayatýný kaybetmesi, ÝÞÝD hadiselerinden daha tehlikeli sonuçlar doðurmuþtur. Provokatör mü dersiniz ne dersiniz bilmiyorum ama Ortadoðu’da ki IÞÝD ilerleyiþinin önünü kesmek üzere özellikle ABD tarafýndan operasyonlar yapýlýrken ve Türkiye sýnýrlarý sýcak günler geçirirken, bizim barýþ ilan ettiðimiz hainlerin halen daha propagandalarýný sonlandýrmadýklarýný ve içlerinde taþýdýklarý kini kusmaya devam ettiklerini görmekteyiz. Karanlýk güçler tarafýndan kullanýlan bu kiþilerin, Türkiye’nin büyük bir devlet olduðunu ve bu tür provakatif eylemler sonucu asla kendisini teslim etmeyeceðini kavrayamama sorunu yaþadýklarý da ortadadýr.

**

Ortadoðu’da ki IÞÝD tehlikesine karþýlýk hazýrlanan operasyonlar dahilinde Türkiye’nin de çeþitli hesaplar içerisinde olduðunu söyleyecek olursak eðer, Türkiye’nin hedefinde IÞÝD’den ziyade Esad olduðu gerçeðidir. Zira, Ýran Dýþiþleri Bakan Yardýmcýsý Hüseyin Emir Abdullahiyan, IÞÝD bahanesi ile Suriye topraklarýna askerin girmesini, Suriye Devlet Baþkaný Beþþar Esad’ýn devrilmesine yönelik bir giriþim olarak göreceklerini açýklamýþ, Türkiye’yi de uyararak, “Senin amacýný biliyorum, Esad’ýn devrilmesine müsaade etmeyiz” þeklinde ifadeler ile bir anlamda Türkiye’nin hedefini aþina etmiþtir.

**

Bugün, tandýr misali yanan kor ateþ ve dumanlar içerisinde ki bir tandýrbaþýna bürünen bölgemizde sýcak savaþlar yaþanýrken, zorluklara alýþkýn ülkemizde yaþanan bölücü eylemler, sokak karmaþalarý ve manasýz direniþler fazla uzun sürmeyecektir. Güruh güçlerin kýþkýrtmalarýna kanan Müslümanlarýn, birbirlerine karþý beslediði kin dolayýsýyla kan ve ceset bereketine nail olan Ortadoðu topraklarý ise, Ýslam’ýn reddettiði kýyýmlarý yaþadýkça asla cenneti görmeyecektir.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6549 Defa Okundu
2014-10-12

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır