KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“ABD, KüRT DEVLET ÝçN MMARLýK YAPýYOR”

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         “ABD, KüRT DEVLET ÝçN MMARLýK YAPýYOR”

“ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor”

ABD, Kobani’yi kuþatan Irak Þam Ýslam Devleti (IÞÝD)’ne yönelik uygulamalarý kapsamýnda Terör Örgütü PKK’nýn Suriye’de ki ortaðý PYD ile anlaþtýðýný açýkladý.

 

Bu yetmezmiþ gibi ABD, Kobani’de IÞÝD’e karþý savaþtýðýný ileri sürerek PYD’ye silah ve lojistik gibi diðer malzemeler konusunda yardýmlarda bulunduðunu kamuoyuna ilan etti.

**

ABD’nin tüm bu geliþmeleri, Cumhurbaþkaný Erdoðan’ýn, “PYD, PKK ile eþtir” þeklinde yaptýðý açýklamalara paralel olarak yapmasý, Ortadoðu’da ki güçler savaþýnda bir anlaþmazlýðýn olduðunu açýkça göstermektedir.

**

ABD, Türkiye sýnýrlarýna yakýn bölgelerde yaþanan geliþmelere raðmen Türkiye’nin onayýný almadan, yine Türkiye’nin terör örgütü olarak tanýdýðý PYD’ye silah ve lojistik destek vermesi, ABD’nin Türkiye sýnýrlarýnda bir Kürt devletinin oluþturulmasý için mimarlýk yaptýðýný açýkça ortaya koymaktadýr.

**

Ve bir gerçek daha ortaya çýkmýþtýr ki, IÞÝD denilen katil örgüt ne Türkiye’nin, ne de baþka birilerinin ortaya çýkardýðý balon deðil, Ortadoðu’da bir Kürt devleti kurulmasý için mimarlýk yapan ABD’nin el emeði, göz nurudur. Zira, ABD’nin yardýmlarýnýn bir kýsmýnýn IÞÝD’in eline geçmesi hadisesi de bir yanlýþlýðýn ve tesadüfün ürünü deðil, tamamen yazýp oynanan senaryo gereðidir.

**

Baktýðýmýz zaman Irak’ýn iþgalinden bu yana ABD, Ortadoðu’da kopuk iliþkilerden sýkýlmýþ, bölgede karakol olarak kullandýðý Ýsrail gibi bir devlete daha ihtiyaç duymuþtur.  ABD, Ortadoðu’da kurduðu Ýsrail karakoluna benzer bir karakol da Türkiye sýnýrýnda kurmaya çalýþmakta ve bu uðurda Türkmenler, Kürtler, Ezidiler gibi çeþitli milletlerin öldürülmesine göz yummaktadýr.

**

Türkiye’nin güney doðusunda bir devlet yaratma çabasýna giren baþta ABD olmak üzere, batýlý bölücü devletler, oluþturulabilecek bir Kürt devleti için PKK ve PYD’nin ne kadar önemli olduðunun da farkýndalar. Çünkü yeni kurulacak bir devletin silahlý kuvvete ihtiyacý vardýr. Ýþte ABD, bu devletin kurulmasý için Ortadoðu’da ortaya çýkardýðý IÞÝD örgütünün gölgesine sýðýnarak, bölgenin silahlý gücünü etkili hale getirmek için silah yardýmý yapmakta ve istediði topu koþturmaktadýr.

**

Burada çok net anlaþýlan bir þey vardýr. ABD’de ve batýlý diðer devletler, kendilerinin þiþirerek ortaya býraktýklarý IÞÝD meselesi bahanesiyle Türkiye’de yýllardan beridir terör faaliyetlerinde bulunan PKK’yý, onun Suriye’de ki kolu PYD’yi, tanýyarak, bir takým anlaþmalar saðlayarak terörü meþrulaþtýrmaya çalýþmakta ve Türkiye’de devam eden barýþ sürecinin de katkýsýyla ülke genelinde PKK’ya yönelik normalleþtirme politikasýný uygulamaktadýr.

**

Bugün terörü destekleyen, teröre çeþitli bahanelerle silah veren ABD, açýk bir þekilde yarýnýn katillerinin tohumunu bugünden serpmektedir.

**

Türkiye’nin bu konu üzerinde ki tutumuna gelecek olursak, hem Cumhurbaþkaný hem de Baþbakan, ABD’nin PYD ve PKK’ya yardým vermesini yanlýþ bulduklarýný açýkladýlar. Türkiye’nin burada ki tutumunun ardýnda Suriye’de, Irak’da çeþitli ýrklarýn öldürülmesine göz yumulmasý yoktur. Türkiye’nin tutumunun sebebi, etkisi zaten azaltýlmýþ bölücü terör örgütlerinin Kobani bahanesi ile tekrardan donanmasý, güçlenmesi ve silahlanmasýdýr. Böyle bir durum karþýsýnda Türkiye’nin ABD’nin politikalarýna onay vermesi zaten kabul edilemezdir.

**

Bugün ABD ve Ortadoðu kýskacýnda kalmýþ durumda bulunan Türkiye, sýnýrlarýnda katliamlar yaþanýrken ve bölgesinde çok sayýda silahlý örgüt ortaya çýkarken, tedbirli yaklaþýmlarýný sürdürmeye devam etmelidir.

**

Hükümet IÞÝD meselesi ve Kobani kuþatmasý ile ABD’nin çýkarýmlarý karþýsýnda tutumunu ve takip ettiði yolu devam ettirirken, ana muhalefet partisi CHP’nin, PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmemesi de çok ilginçtir. Bugün PYD’nin, PKK’nýn kardeþi olduðunu görmemek demek, PYD’yi PKK’dan ayrý tutmak demek, yarýnýn kanlý terörünün istediðini koparmak için güçlü ve silahlý bir þekilde ortaya çýkmasýna ortak olma anlamýna gelecektir.  Ayrýca, bugün PYD’yi terör örgütü olarak kabul etmeyip, meþru kýlmak demek, yarýn IÞÝD’le masaya oturulabileceði anlamýný taþýmaktadýr.

**

Türkiye, içinden çýkýlmasý zor hale gelen bir çözüm sürecinden geçerken, ABD’nin kýþkýrtmalarý, hükümetin izleme politikasý, ana muhalefetin terörü destekler nitelikte ki açýklamalarý ve HDP’nin sokak oyunlarý ülkeyi yorgun düþürmektedir.

**

Burada mühim olan ne Suriye, ne Irak, ne de IÞÝD meselesidir.  Mühim olan millet olarak, devlet olarak, hükümeti ve muhalefetiyle birlikte bir karar mekanizmasý oluþturmak ve olaylarý titizlikle takip ederek özellikle batýlý devletlerin üzerimizde oynadýðý oyunun þifrelerini çözmektir. Biz bunu gerçekleþtirdiðimiz takdirde, ne ABD’de, ne PKK ne de PYD’de Türkiye topraklarý üzerinde oyun kuramayacaktýr.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3548 Defa Okundu
2014-10-23

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır