KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

“PEþMERGE’NN GEçþ, çOCUKLARýN YüZüNDE LEKE BýRAKTý!”

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         “PEþMERGE’NN GEçþ, çOCUKLARýN YüZüNDE LEKE BýRAKTý!”

“Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!”

Sene 1999’du.

Bebek katili Abdullah Öcalan, Kenya’dayken siyasi hadiseler sonucu Türkiye’ye teslim edilmiþti.

Ýlk sorgulamalarýnda kullanýldýðýný belirtiyordu.

Öcalan, yakalandýðý yýllarda PKK’ya sýnýrýn dýþýna çýkmalarý yönünde talimat veriyor, bazý örgüt mensuplarýnýn Türkiye’ye teslim olmasýný istiyordu.

**

Yýl yine 1999…

Öcalan’ýn çaðrýsýna kulak verilmiþ, 8 kiþilik bir PKK’lý grup seçilerek, Türkiye’ye teslim olmak üzere yola çýkmýþtý.

Bu sekiz kiþi, omuzlarýnda silahlarýyla yürüyerek Þemdinli’ye kadar gelmiþti.

Teslim alacak kurum bulunamayýnca iþ Jandarmaya kalmýþ ve bu 8 terörist sýnýrda jandarma ile iletiþime geçerek teslim olmuþtu.

Sene yine 1999..

Teslim olan teröristler Van’a sevk edilmiþ ve tutuklanarak 5 yýl hapis cezasý verilmiþti.

**

Ve on yýl sonraydý, sene 2009…

Barýþ süreci, çözüm oyunlarý falan derken PKK kamplarýndan 34 kiþilik terörist grubun Türkiye’ye gelme hadisesi yaþandý. O tarihi herkes bilir, 19 Ekim 2009.

PKK’lýlarýn Türkiye’ye gelmesi bu kez 1999 yýllarýndaki geliþe hiç benzemiyordu.

1999’da yürüyerek, ellerinde silahlarla gelen teröristler, 2009’da lüks arabalarla, elleri silahsýz olarak Türkiye’ye girdiler.

Türkiye’de kahramanlýk edasýyla, büyük bir coþku ile karþýlanan teröristlerin kaderi 1999’da gelenlere de benzemedi. Hemen gözaltýna alýnýp, sorgulamaya götürülmediler.

Savcýsý, yargýcý, avukatý her kim ilgiliyse Habur’a gönderildi, orada teröristlerle ilgilenildi.

Türkiye bu duruma çok üzülmüþtü.

Zaman geçti, bunu da unuttu Türkiye.

**

Bugüne geldik fakat çok çalkantýlý geçti aradaki yýllar, aylar, günler, haftalar, saatler, hatta dakikalar ve saniyeler.

Sýnýrlarýmýzda olaylar bitmek bilmedi.

Tarih 29 Ekim 2014, bu kez sýnýrlarýmýzda baþka bir giriþ, baþka bir çýkýþ söz konusu oldu.

Kobani’de ki sözde IÞÝD kuþatmasý, buna paralel olarak Türkiye’nin Peþmerge için koridor açmasý meseleleri gündemi ýsýttý.

Ve sýnýrlarýmýzda gündemi büyük olan üçüncü bir terörist giriþi daha yaþandý.

Kobani’ye gitme bahanesi ile Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ne baðlý Peþmergeler, Erbil’den yola çýkarak, aðýr silahlarla birlikte Habur Sýnýrýmýzdan giriþ yaptý.

Peþmerge konvoyuna, Türk zýrhlýlarý ve yollara dökülen sempatizanlarý da eþlik etti.

Sevgi gösterileri falan…

Bugün Peþmerge’ye sevgi gösterisinde bulunanlar, ne yazýk ki Türk askerine bir gün olsun ayný sevgiyi gösteremedi.

En ilginç karþýlama ise, Suruç’ta çocuklarýn yüzlerine ABD, IKBY ve YPG bayraklarýný çizerek Peþmerge askerini beklemeleriydi.

Ve bu da gerçekten utanç vericiydi.

Peþmerge’nin geçiþi, ne yazýk ki Türkiye çocuklarýnýn yüzünü kirletmiþti.

Bir diðer ilginçlik ise Türkiye sýnýrlarýndan giriþ yapan ve Peþmerge olduðunu bildiðimiz IKBY askerlerinin kollarý ve göðüslerinde ki ABD armalarýydý.

Bu durumu ilginç olarak görmek, aslýnda amatör bir bakýþ açýsýdýr.

Çünkü Kobani’ye asýl gidenin Peþmerge olmadýðýný, bölgede bir Kürt devleti kurma çabasý bulunan ABD ve iþbirlikçileri, PYD ile PKK olduðunu artýk hepimiz tahmin edebiliyoruz.

**

Bugün, öz sýnýrlarýmýz içerisinde cadde ortasýnda vurularak öldürülen askerlerimiz, sýnýrlarda yapýlan yatýrýmlarýn imha edilmesi, pazarda eþiyle birlikte alýþveriþ yapan askere eþinin gözü önünde yapýlan saldýrý, sokaklarýn yakýlýp yýkýlmasý, polise, askere taþ atýlmasý ve aklýmýza gelmeyen onca terör faaliyeti yaþanýrken, hala daha barýþ sürecinden söz etmemiz þaþýrtýcýdýr.

Provokatör eylemlerin bitmek bilmediði ülkemizde, barýþý sürdürme adýna daha kaç masumun ölümünü izleyeceðiz?

Ülkemizde insanlarýmýz öldürülürken, birliðimize yönelik ihanetler yapýlýrken, ABD’si, PKK’sý, Peþmerge’si, bebek katilleri sýnýrlarýmýzý yol ederken, ülkenin ötelenen vatanperver Türklerini ne ile ikna edeceðiz?

Yaþanan ama istenmeyen bu geliþmelere yönelik tepkiler her ne kadar kitlesel anlamda kendini göstermese de, Güneydoðu bölgesinde vatana, millete, bayraða karþý yapýlan hain saldýrýlara ve istismarlara karþýlýk verilen tavizlerin, gerek doðu, gerekse batý da Türklerin ve Kürtlerin sabrýný taþýrdýðýný görmek durumundayýz.

Görmek durumundayýz ki, bölücülere tavizler verirken, vatana sahip çýkan üç beþ kýyamet kurdunu da küstürmeyelim.

**

Bugün, ABD’nin New York kentinde yaþanan ilginç bir hadisenden bahsedeceðim;

Ülkenin finans merkezi Wall Street te, Cumhuriyetimizin 91’nci yýlý, ay yýldýzlý bayraðýmýz göndere çekilerek kutlandý.

Üstelik bayraðýmýzý New York’ta göndere çeken, ülkemizi uluslararasý camiada yanlýþ tanýtarak, imaj kaybýna uðratan "Midnight Express (Geceyarýsý Ekspresi)" filminin ilham kaynaðý olarak öngörülen ve ayný ismi taþýyan kitabýnýn yazarý Billy Heyes’ti.

Uyuþturucu kaçakçýlýðý yaptýðý için Türkiye’de 1970 yýlýnda tutuklanan ve cezaevine düþen Heyes, cezaevindeyken yaþadýklarýndan toparlayarak yazdýklarýnýn filmde gösterilenleri yansýtmadýðýný, bu nedenle Türkiye’ye karþý mahcup olduðunu söyledi.

Piþmanlýðýný dile getirme, özür dileme ve içini rahatlatma amacýyla da Türk bayraðýný New York’da kendisinin göndere çekmek istediðini ifade etti.

Heyes’in bu talebi geri çevrilmedi, Türkiye’nin baþkonsolosu Ertan Yalçýn tarafýndan kabul gördü ve bayraðýmýz New York’ta, Türkiye’de hapis hayatý geçirmiþ olan bir ABD’li tarafýndan dalgalandýrýldý.

**

Bunlarý neden anlattýðýmý, yazýyla ne ilgisi olduðunu aklýnýzdan geçirdiðinizi tahmin edebiliyorum.

Þöyle ki; gezmek için geldiði Türkiye’de hapis yatan, döndüðü New York’da yýllar sonra Türkiye’ye karþý mahcubiyetini anlatmak ve vicdanýný rahatlatmak için Ay Yýldýzlý bayraðýmýzý göndere çekme cesareti gösteren bir Amerikalý kadar olamayan, ekmeðini yediði, suyunu içtiði bu vatana, merhamet kokan gölgesinde özgürce yaþadýðý bu bayraða sahip çýkamayanlar utanýr belki dedim.

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4690 Defa Okundu
2014-10-30

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır