KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇLLER’N CEBNDEK LSTE!

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         ÇLLER’N CEBNDEK LSTE!

Çiller’in Cebindeki Liste! 

Meclis açýldý…
 
-Yeni yasama dönemi baþladý.
 
12 Haziran’da vekil seçildiði halde meclisi boykot edip, yemin etmeyen BDP’li vekillerde meclisteydi.
 
Yemin etti onlarda.
 
Baþka da yollarý yoktu zaten.
 
Baþbakan Erdoðan “BDP olmasa da bu meclis çalýþýr” demiþti.
**
21 yýl aradan sonra Leyla Zana’da Meclisteydi.
 
Zana Yemin ederken, Yeminini "Türk milleti önünde namusum ve þerefim üzerine and içerim." demek yerine "Türkiye milleti önünde namusum ve þerefim üzerine and içerim." þeklinde etti.
 
Çýkýþta gazeteciler sordu, Neden Türk Milleti deðil de, Türkiye Milleti?
 
-“Farkýnda deðilim, Öylemi demiþim?” diyerek alay etti.
 
Alay etti, çünkü telaffuzu kolay sözcük yerine, telaffuzu zor olanýn seçilmesi yanlýþlýkla olacak iþ deðildi.
 
Meclis Baþkaný ise bunu duymamazlýða vurdu. Görevinin gerekliliðini yapmayarak, pozisyonu avantaja býraktý.
 
Zana’da avantajý gole çevirdi, meclise ilk golünü attý: (1-0)
**
BDP’li Gülten Kýþanak ise ilk grup toplantýsýnda uzunca bir konuþma yaptý.
 
KCK operasyonlarý nedeniyle Erdoðan’ý eleþtirdi, “Cebinde binlerce siyasi infaz listesi var” dedi.
 
Daha da ileri gitti, “halký tehdit etme, bizi al” dedi.
 
Kýþanak, 6 ilde yapýlan KCK operasyonu ile gözaltýna alýnan partililerin durumunu anlatýrken, eski Baþbakan Tansu Çiller’i de yâd etti.
 
-“Bir dönem Çiller’in elinde 100 kiþilik infaz listesi vardý. Þimdi ise Tayyip Erdoðan’ýn cebinde binlerce infaz listesi var.”dedi.
**
Bilindiði gibi Çiller’in Baþbakanlýðý döneminde PKK ile mücadele hat safhadaydý.
 
En sýcak temaslar yaþandýðý halde, kaybýn en az olduðu dönemlerdi.
 
Halkýn da mücadeleye tam destek verdiði, “helal olsun” dediði zamanlardý.
 
Peki, bugün Kýþanak’ýn bahsettiði Tansu Çiller ile Tayyip Erdoðan arasýnda ki benzerlik nereden kaynaklanýyordu?
 
- Söyleyelim. Birisi daðdan inmelerine fýrsat vermeyip, daðda mücadele veriyordu, diðeri daðdan törenlerle indirip, þehirde mücadele veriyordu.
 
Abdullah Öcalan’ýn da yaþamýnda en çok çekindiði Baþbakan, Tansu Çiller olmuþtur.
 
Halkýn Tansu Çiller’i arar olduðu þu günlerde, BDP’nin dilinde de Çiller’in olmasý, Türkiye’de rollerin deðiþtiðini ap açýk ortaya koyuyordu.
**
BDP bu süreçte, “Çiller’i anarken dað listesinden, Erdoðan’ý anarken de Þehir listesinden” konuþuyordu!
 
BDP’ye göre Çiller, örgüt ile mücadele etmiþti. Daðlarda en sýký mücadelelerin verilmesi anlamýnda en iyi siyaseti yapmýþtý.
 
Erdoðan ise bugün örgütün þehir yapýlanmasý (KCK), ile mücadele ediyor!
Öyle ya; ortada ki fark çok net!
**
Bir dönem Çiller’in korkusundan daðdan inemeyen örgüt, bugün davul zurna ile karþýlandýðý þehirlerde eylemler gerçekleþtiriyor.
 
Baþbakan Erdoðan bugün “ciðerimiz yanýyor” diye dursun!
MHP lideri Bahçeli, “kandili fethet, bayrak dik” diye dursun!
 
- Örgütü daða hapseden Çiller’in ‘yüz’lük listesi, örgütü þehre indiren Erdoðan’ýn ‘bin’lik listesine ‘bin’ basar!”
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6240 Defa Okundu
2011-10-07

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLARUfuk 2012-11-02
Doðru Tespitler

Sözün Özüdür iþte bu anlattýklarýnýz..Kafa yormadan oy atan kitlelere duyrulur..

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır