KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

TERöR DEðL, SAVAþ BU!

  Dinçer AKTEMUR

          dinceraktemur@msn.com
         TERöR DEðL, SAVAþ BU!

Terör deðil, savaþ bu! 

19 Ekim’de, yani bugün’de
-Demokratik açýlýmýn meyveleri verilmiþti!
 
34 kiþilik PKK’lý grup Habur’dan Türkiye’ye giriþ yapmýþtý.
Davullarla, zýlgýtlarla, zafer naralarýyla karþýlanmýþlardý.
Daðda insan öldüren, canlarý söndürenler Habur’dan 19 Ekim’de giriþ yapmýþlardý.
**
Bugün de 19 Ekim
 
Habur’dan giriþ yapanlar, bugün saldýrýya geçtiler.
Habur’dan giriþ yýldönümlerini 5 Polis, 24 askeri þehit ederek kutladýlar.
Haince saldýrý, ya da kalleþ pusu demiyorum.
Çünkü PKK bu güne kadar mertçe pusu kurmamýþtýr! Her zaman kalleþ olmuþtur.
**
Býçak kemiðe dayanmýþtý daha önce, býçak bugün kalbe saplandý.
Ýlk açýklamayý da saldýrýnýn gerçekleþtiði bölgeyi ziyaret ederek, terörü bitirme planý yapan Baþkomutan Cumhurbaþkaný Abdullah Gül yaptý.
"Bize bu acýyý çektirenler, misliyle çekeceklerdir" dedi Abdullah Gül.
Bu saldýrýnýn arkasýnda “terörü bitirme planý” yapan Cumhurbaþkaný’nýn ziyaretinin etkisinin olduðunu düþünüyorum. Bir nevi misilleme…
Hadi sen terörü bitirme planý yapýyorsun, bakalým ben ne yapýyorum! Dedi örgüt ve Gül’ün ziyaret ettiði bölgelere saldýrdý.
**
Bununla beraber Irak Dýþiþleri Bakaný Zebari’nin, Türkiye’yi ziyaretinde Baþbakan Erdoðan, sert uyarýlarda bulunup, “Kuzey Irak’tan Örgütü temizleyin, yoksa biz girip temizlemesini biliriz” dedi. Baþbakan’ýn bu uyarýsý sonrasý Kuzey Irak’ýn Türkiye sýnýrýna yakýn kesimlerindeki PKK kampý haline gelmiþ köyler boþaltýldý.
-Türkiye’nin buraya kara ve hava operasyonunda bulunabileceði ihtimali ile bu saldýrýyý karþýlaþtýrýp analiz edersek, aslýnda önceden belirlenmiþ bir saldýrý olduðuna iþaret etmektedir.
 
(Köyleri boþaltýn, Örgüt saldýracak. Türkiye buna karþýlýk sýnýr ötesi hareketine baþlayacak diye birilerinin konuþtuðunu hisseder gibiyim)
**
Saldýrý haberleri sonrasý Baþbakan Erdoðan’da Kazakistan gezisini iptal etti. Bakanlarý ile acilen toplanýp, açýklama yaptý. Muhalefete kýzdý, basýna taþ attý. Çaresizliðini, “Millet olarak bu elim saldýrý karþýsýnda serinkanlýlýðýmýzý bozmayacaðýz.” sözcükleriyle ifade etti. Ve ekledi Baþbakan Erdoðan, “dik duracaðýz” dedi.
En can alýcý açýklamayý ise TBMM Baþkaný Çiçek yaptý:
“Acýmýzý içimize gömeceðiz, baðrýmýza taþ basacaðýz” dedi Cemil Çiçek.
Türk milleti bunu yýllardýr yapmýyor mu zaten? Baþka ne yapýlmýþ bu süreçlerde?
**
Haber programlarý sabaha Þehit haberleri ile baþladý.
Her biri bir yazarý konuk etti
Ne olacak diye sordu
Yýllardýr büyük kayýplar verildiðinde hep ayný naralar atýldý.
Bugünde aynýsý yapýldý.
Terör için hain saldýrý denildi. Oysa Terör mertçe saldýrý yapmaz! Gencecik çocuklarý Mertçe öldürmez. Dolayýsý ile hain saldýrý, hain pusu gibi basit sözcüklerin kullanýlmasý manidardýr artýk.
Ve bu bir gerçek ki, artýk bu yaþananlar terör deðildir efendim.
Kimse buna artýk terör demesin. Bu ap açýk bir savaþtýr.
(200 kiþilik grupla benim karakoluma saldýrýyorlarsa, sabaha kadarda çarpýþýyorsa, kimse kimseyi kandýrýp ta gerilla, terör laga lugasý yapmasýn)
Ve bu savaþý göremeyenlerin, Suriye’de ki iç savaþa göz dikip, bizim meselemizdir derken, kendi ülkesinin iç savaþýný görmezden gelmesi ise düþündürücü bir durumdur.
Bugün acýmýz ‘basit sözcükte’ olsa çok büyük.
Toplum olarak en zor günlerden birisini yaþayacaðýz.
Dün 5 polisimiz þehit edildi. 4 sivil vatandaþýmýz öldürüldü.
Bugün 24 Askerimiz þehit edildi. Bir o kadarda yaralýmýz var.
Halk bekliyor ki artýk kökü kazýlsýn bu PKK denilen illetin.
**
Herkes hükümete tepkili, ayrýca %50’yi kýnýyor.
Gitmeyin bu kadar üzerlerine, “yaygara koparýlýyor!”
Her defasýnda, ‘terörün son çýrpýnýþý, paniklediler’ denildi.
Terör her defasýnda toplumun içine ateþ saldý.
Türkiye þehitlerini uðurladý.
Anneler vatan saðolsun dedi.
Her defasýnda sabýr taþýyor, taþýyor ama kimse artýk bir dur diyemiyor.
**
Ve Yozgat’a þehit acýsý düþtü;
-Üsteðmen Murat Bek’in annesi ve babasý oðullarýnýn þehit haberini alamadan yere yýðýldý.
-Akþehirli Astsubay Kýdemli Baþçavuþ Ýbrahim Geçer’in 2 çocuðu babasýz kaldý.
**
Sonuç itibariyle 19 Ekim 2009’da Habur’dan ‘test’ dönüþü yapanlar, bugün 24 can daha aldý.
Habur’dan gelenlerin kirli fotoðraflarý hala milletin gözü önündeyken, saðduyu ve serin kanlýlýk ricasýnda bulunanlarýn kanlarýnýn ne renk olduðunu bu halk gerçekten merak ediyor.
**
Þehitlerimize Allah’ýn rahmeti olsun.
Onlar bu vatan için üstlerine düþen neyse yaptýlar. Canlarý kalmýþtý onu da verdiler.
Bugün toplum olarak biz, nefretin tuzaðýna düþüp de bu hainleri sevindirmemeliyiz.
Türk Milleti, tarihi boyunca atalarýndan kalan savaþçý kimliðini yeniden kazanmalýdýr.
Þehit’se þehit. Tamam, ne kadar gerekliyse verilsin. Canla baþla savaþalým ama üç beþ çakalýn sevinç eylemlerine artýk izin verilmesin.
Ordumuz ve Milletimiz þanlý mazisine geri dönsün.
**
“Yüce yaratan, dilerim ki bu ne olduklarý belirsizlerin karþýsýnda Türkiye Cumhuriyeti’ni güçlü kýlsýn.”
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6262 Defa Okundu
2011-10-19

SON YAZILARI

Kalkýþmadan Kaynaþmaya 15 Temmuz notlarý Charlie Saldýrýsý, Türkiye’de Yankýlandý Demokrasi Düþ’ü “Peþmerge’nin geçiþi, çocuklarýn yüzünde leke býraktý!” “ABD, Kürt Devleti Ýçin Mimarlýk Yapýyor” “Ortadoðu Cehennemi ve Kobani Gerçeði” Türkiye þimdi müttefik mi olacak, bölgesel barýþ mý diyecek? “Sevgisizliðin kurbaný olduk” “Gezi’den Gazi çýkmayalým” Türk kýzýnýn dediði gibi!

YORUMLARali 2011-11-23
yanlýs

yazar savaþ diyerek yanlýs bi yazýmda bulunmus ii arastýrmadn bilgi sahibi olmadan böyle konular hakkýnda yazý yazmak ii degil.ortada savaþ felan cunku savaþ ülkeler arasý yapýlan silahlý mücadeledir.böyle hassas konularda yazarken lütfen biraz daha dikkatli olalým

gül 2011-10-19
hata!

sayýn yazar, bu terör deðil savaþ demiþsiniz. Bunun galiba pkk yanlýlarýnýn söylemi olduðunun farkýnda deðilsiniz. Savaþ iki ülke arasýnda olur. Oysa buna muhatap olcak böyle bir devlet yok. Bu ülkemizin terör ve asayiþ sorunudur. Ayrýca pusu kelimesi, kendi içinde hainliði barýndýrýr, pusunun mertçesi olmaz...

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır