KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
Mektebim Okullarý Kars’a iki okul kazandýrýyor
Anasayfaya Dn Tm Eðitim Haberleri
Karakter boyutu : 12 Punto 14 Punto 16 Punto 18 Punto
Mektebim Okullarý Kars’a iki okul kazandýrýyor
2017-04-29 - 12:28
GAZÝ KARS
Facebook'ta Paylas

 Mektebim Okullarý Kars’a iki okul kazandýrýyor

KAFKAS HABER AJANSI / BEDÝR ALTUNOK

Twitter sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: @kafkasajans

Facebook sayfamýzý takip için bu linke týklayýnýz: https://www.facebook.com/Kafkas-Haber-Ajans%C4%B1-109128249159175/

Türkiye’nin en büyük üçüncü okullar zinciri Mektebim Okullarý’nýn sahibi Ümit Kalko, Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan ve Vali Rahmi Doðan ile birlikte Kars il merkezinde yaptýracaðý 24 derslikli okul ile kendi köyü olan Kaðýzman’ýn Karabað Köyü’nde 4 derslikli okul için valilik makamýnda protokol imzaladýlar.

Mektebim Okullarý’nýn sahibi Ümit Kalko burada yaptýðý açýklamada, “Bugün burada 2 tane okulu baðýþlamak için sayýn bakanýmla, valimizle, komutanýmýzla, milletvekillerimizle beraberiz. 1960’lý yýllarda okuma-yazma bilmeyen ve hayvanlarý taþýyan kamyonun arka tarafýna yorganýyla binip Ankara'ya göçen bir ailenin çocuðu olarak þu anda burada bulunmaktayým. Rahmetli babam okuma-yazma bilmiyordu ama hem beni hem de abimi okuttu. Abimi profesör yaptý ben de þu anda Türkiye'nin en büyük üçüncü okul zincirinin sahibi konumundayým. Bu pozisyon itibariyle de atalarýmýzýn doðup büyüdüðü yeri olan Kars'a ve köyümüz olan Karabað köyüne okul yatýrýmý yapmak bizim için çok anlamlý bir gündeyiz. Ýnþallah bu yatýrýmlarýmýza gücümüz yettiði kadar devam ettireceðiz. Sahibi olduðum Mektebim Okullarýyla da baþladýðýmýz okullarýmýzý kardeþ okullar yapýp bu okullarýmýzda da özel okul standartlarýnýn altýnda tutmadan her türlü desteði inþaat bittikten sonra da devam ettirerek çok güzel bir proje okullarý yapmak istiyoruz. Bu okul yatýrýmýnda özellikle bizden desteklerini esirgemeyen baþta Milli Eðitim Bakanýmýza, Ulaþtýrma Bakanýmýza hemþehrimiz, abimize, valimize, sayýn vekilimize, yine sayýn cumhurbaþkanýmýzýn baþdanýþmaný Yalçýn beye çok teþekkür ediyorum. Bundan sonraki süreçlerde daha sýk Kars'a geleceðim bu da benim ayýbýmdýr, ilk defa geliyorum, Kars'a. Kars çok güzel bir þehir, çok tarihi bir þehir. Belki de böyle hayýrlý bir iþi bekliyorduk. Gelmek için inþallah bundan sonra memleketime daha sýk gelmeye devam edeceðim, teþekkür ederim.” diye konuþtu.

Vali Rahmi Doðan da, “Sayýn Bakanýmýz Ahmet Arslan’ýn bakan olmasýndan sonra ilimize ilgi bir hayli fazla. Bu yatýrýmlar eðitim-öðretim alanýnda da devam ediyor. Birkaç ay öncesinde baþka bir holding yine benzer bir yatýrým için gelmiþti, onlarda ilimize bir okul yapacaklar. Bugün Mektebim Okullarý 2 tane okul için geldi. Ýlimizdeki eðitim-öðretime yapýlan katkýdan dolayý duyduðumuz memnuniyeti ifade etmek istiyorum. Bizim devlet okullarýmýzdaki standartlar oldukça yüksek, devletimiz de çocuklarýmýz için eðitim alan öðretim alanýnda her türlü imkaný saðlýyor ama böyle hayýrseverlerimiz de gelip bu standardý yükseltmesi veya katkýda bulunmasý bizleri de memnun ediyor. Ben yatýrýmlarýndan dolayý hayýrseverimize Kars adýna þükranlarýmýzý sunuyorum.” þeklinde konuþtu.

Ulaþtýrma Denizcilik ve Haberleþme Bakaný Ahmet Arslan da, “Kars’ta bugün güzel bir gün. Her gün güzel ama bugün biraz daha özel bir güzellik ihtiva ediyor. Öncelikle Ulaþtýrma, Denizcilik ve Haberleþme Bakanlýðý olarak Sayýn Baþbakanýmýzýn bakanlýðý döneminden baþlamak üzere Milli Eðitim Bakanlýðýyla çok güzel iþ birliklerimiz var. Herkesin malumu Fatih Projesi bunlardan biridir. Özellikle Bakanlýðýmýzýn desteklediði ve evrensellik hizmet fonundan kaynak aktarmasýyla baþlatýldý ki bugün 350.000'e yakýn etkileþimli tahtayý daðýtmýþ durumdayýz. Yine hakeza 10.000'in üzerinde okula geniþ bant internet kurulumu da bakanlýðýmýz tarafýndan yapýldý. Yine 102 Üniversitemizde 204 tane dil sýnýfýna bakanlýðýmýz desteðiyle kurmuþ olduðu bakanlarýmýz ve milli eðitim bakanlýðý arasýnda çok güzel bir iþbirliði var. Hakeza sayýn valim az önce söyledi; elimizdeki okullaþma oranýný artýrmak, derslik sayýsýný artýrmak ve derslik baþýna düþen öðrenci sayýsýný azaltmak adýna da ciddi bir gayretimiz var. Bu konuda Milli Eðitim Bakanlýðýmýza müteþekkiriz. Biz milletvekilleri olarak ilde Valimiz, il milli eðitim müdürü gerçekten olaðanüstü bir gayret var. Milli Eðitim Bakanlýðýmýzýn desteðiyle de bu konuda çok ciddi mesafe kat ettik. Tabi bugün de özellikle sayýn Bakanýmýz Ýsmet Yýlmaz'la olan hukukumuz çerçevesinde gerçekten normalin üzerinde bir ilgi var ilimize. Bu vesileyle ben bir kere daha Milli Eðitim Bakanýmýza huzurlarýnýzda teþekkür geliyorum.” dedi.

Bakan Arslan, bugünkü mutluluklarýnýn sebebinin Mektebim Okullarý sahibi Ümit Kalko’nun Kars þehir merkezi ve Kaðýzman’a birer okul yapacak olmasý olduðunu belirterek, “Ümit bey saðolsunlar hayýrseverlik yapýyor, Allah razý olsun ama sadece Kars’ta yapmýyor. Mektebim Okullarý olarak ülkede kat ettikleri mesafeyi oldukça güzel. Hayýrseverlik þapkasý altýnda bir çok yerde benzer yatýrýmlar, benzer hayýrlar yapýyorlar ve bugün bunlardan iki tanesini Kars'ta yapýyorlar. Ama eminim ki onun açýsýndan da Kars'ta yapýlanlar çok daha farklý bir anlam ve önem ifade ediyor ki kendisi de söyledi. Kendi evinde, kendi memleketinde, baba memleketinde daha doðrusu imkansýzlýklar içerisinde buradan çýkýp gelip batýda doyalým derken þimdi baþkalarýna ekmek veren çocuklar yetiþtirmiþ olmasý onlarý da saygýyla yâd etmemiz adýna çok önemli. Bu vesileyle saygýyla yad ediyoruz. Ne güzel Ümit bey de baba izinden giderek memleketine sahip çýkýyor. Gerek Kaðýzman’ýn Karabað köyünde kendi köyünde yapacaðý 4 derslikli okul ve gerekse özellikle ilde yapacaklarý 24 derslikli ki bugün protokolü imzaladýðýmýz okulu biz de çok çok önemsiyoruz. Standardý çok yüksek ve yine söylediði gibi sürekli takip edecek, bakýmý, onarýmý, ihtiyaçlarýný da kendileri karþýlayacaklar. Çok güzel bir okul olacak. Tabi onlardan beklentimiz bunun bir an önce bitirilerek hizmete sunulmasý. Ýyi örnekler her zaman diðer okullarýnda örnek almasý ve kendi standardýnýn, kalitesini yükseltmesi adýna önemli. Bu konuda bizler üzerimize düþeni yapacaðýz. Yeter ki Ümit bey güzel bir okul yapsýn. Mektebim Okullarýnýn geldiði seviyeyi buraya taþýyor. Bu konuda sayýn valim, sayýn milletvekilim her zaman olduðu gibi bu tip çalýþmalarý destek veriyorlar. Biz yine sizin bu anlamdaki çalýþmalarýmýzý her zaman destek vereceðiz ve inþallah güzel bir örnek olacak. Bu örnekten yola çýkarak da diðer okullarýmýzda sizin yaptýðýnýz baþarýlý çalýþmalarý örnek alacak. Ama eminim ki bir çok hayýrsever yine hayýrseverlik anlamýnda sizin yaptýðýnýz iþi örnek alacak. Türkiye’de, ilimizde de bu anlamda standardý yüksek, kalitesi yüksek, yüksek standartta eðitim verebilecek ortamlarý oluþturacak okullarla Ýlgili ciddi bir mesafe kat ediliyor. Ben de bugün milletvekili arkadaþým adýna da özellikle memnuniyetimizi ifade ederek sizlere tekrar teþekkür ediyoruz, kolaylýklar diliyoruz.” Ýfadesine yer verdi.

Bakan Arslan daha sonra þunlarý söyledi:

“Biliyoruz ki Mektebim Okullarý olarak sadece Türkiye sýnýrlarý içerisinde kalmayýp Türkiye dýþýnda da ülkemizi baþarýlý bir þekilde temsil edeceksiniz. Ve özellikle de kötü amaç doðrultusunda dýþarýda okullar açýp ülkemizin isminden karalayýp günün sonunda ülkemizin ismini karalayanlara inat inþallah bayraðýmýzý çok daha yücelteceksiniz. Ve ülkemizin de dýþarýdaki itibarini çok daha yükseltecek katkýlar vereceksiniz. Bu anlamda da bir sorumluluðunuz var. O sorumluluðu da yerine getirdiðiniz için teþekkür ediyoruz. Tabi ülkemizin her insanýnýn yaptýðý bu tip hizmetler bize gurur veriyor. Ama ikinci grurumuzda bir hemþehrimizin sadece doyduðu yerde deðil gelip doðduðu yerde de hizmet etmesi ve bu bayraðý dýþarda da þanlý þerefle dalgalandýrmak adýna yurtdýþýna da bu anlamda açýlmasý da bizim ikinci bir memnuniyetimiz onun için de size ve aileye baþarýlar diliyoruz. Mektebin Ailesi olarak da ailenize çok baþarýlar diliyoruz. Ýnþallah çok güzel bir baþarýlý çalýþma olacaktýr. Biz de Karslýlar olarak hemþehrilerimiz olarak ondan yararlanacaðýz ve her zaman dua edeceðiz tekrar teþekkür ediyorum.”

Ýmza töreninde AK Parti Kars Milletvekili Dr. Yusuf Selahattin Beyribey, AK Parti Ýl Baþkaný Adem Çalkýn, Jandarma Komutaný J. Albay Serdar Güngör, Milli Eðitim Müdürü Gökhan Altun, Kars36 Spor Kulüp Baþkaný Derneði Baþkaný Muharrem Yýldýz da hazýr bulundu.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

 


KHA

Haberin tamamini okuyabilmek iin abone olmaniz gerekmektedir. Abone olmak iin TIKLAYIN


  • Yahoo'da Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Facebook'ta Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
  • Paylas
Bu Haber 4662 Defa Okundu

YORUMLAR

Eðitim Kategorisine Ait Diğer Haberler

Okuma Alýþkanlýðýmýzý Yitirdik KAKÜV’de Eðitim Öðretim Heyecaný baþladý Kaðýzman Fen Lisesi Hazýr Yeni Öðrencilerini Bekliyor Kafkas Üniversitesi’nden Öðretmen Eðitimi için DörtKare projeleri LYS’ye girecekleri DÝKKAT! Özel Çelik Baþarý’da mezuniyet heyecaný KAKÜV’de mezuniyet heyecaný Digor’da Tek Odalý Evden Türkiye Ýkinciliðine Açýlan Pencere Digor’un TEOG Þampiyonlarýndan Abdullah Yakýþýr’ýn eðitim aþký Digor’un TEOG Þampiyonu Ziya Gökalp Ortaokulu Dönem Sonunu Sosyal Etkinliklerle Tamamlýyor Öðretmen ve Öðrencilerden Muallim Klibi

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır