KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SUSUZA TEKLFLER5

  Engin YAMEN

          enginyamen@hotmail.com
         SUSUZA TEKLFLER5

 Susuza Teklifler5

Susuz ilçemiz ile ilgili tekliflerimize devam ediyoruz. Bizim bu konudaki tek amacýmýz, ilçemizin deðiþmesi, geliþmesi ve güzelleþmesi için katký sunmaktýr. Bütün bunlarýn doðruluðu veya yanlýþlýðý deðerli halkýmýzýn takdirindedir.

Deðiþik zamanlarda yazdýðýmýz yazýlarda hep ilçemizin geliþebilmesi için kendi kaynaklarýný harekete geçirmesi gerektiðini ifade etmeðe çalýþtýk. Bizim inancýmýza göre kendi kaynaklarýnýzý kendi imkanlarýnýzla zorlayarak harekete geçirmezseniz, istediðiniz sonuca ulaþmanýz oldukça zor olacaktýr. Zaten siz bu imkanlarý harekete geçirmeðe baþladýðýnýz zaman devletin de yanýnýzda olduðunu, katký verdiðini göreceksiniz. Ancak yapacaðýnýz iþlerde birlikte hareket etmek ve zamanýn gerektirdiði bilimsel yöntemleri kullanmak gerekecektir. Bu anlamda üniversitemizin ve resmi veya özel ilgili meslek kuruluþlarýnýn istenildiði takdirde mutlaka destek vereceðine þüphe duymamaktayýz.

Þu halde ilçemiz, bütün bölgemizde olduðu gibi alt yapýsý hayvancýlýða dayalý bir coðrafyaya sahiptir. Ama gelin görün ki, hayvancýlýk potansiyeli bizim yarýmýz kadar bile olmayan yerlerden ulusal markalar çýkabilmiþ, fakat býrakýn ilçemizi Kars ilimizde bile bu anlamda bir marka oluþamamýþtýr. Bir avuç fedakar kaþarcý zorluklar içerisinde mücadele etmekte, çok büyük markalara karþý ayakta durmaya çalýþmaktadýr. Bu da ülkemizin dört bir tarafýna daðýlmýþ hemþehrilerimizin hala kendi damak tatlarýný ýsrarla koruma kararlarýndan gelmektedir. Ýstenirse Susuz’‘dan bile çýkarabileceðimiz bir süt ve süt ürünleri veya et ve et ürünleri üreten ulusal bir markamýz Kars’‘ta bile mevcut deðildir maalesef. Oysa Susuz’‘dan veya Kars’‘tan bütün Türkiye’‘ye yaygýn üretim ve pazarlama yapabilen bir markamýz olsaydý ne güzel olurdu deðil mi?

Bütün bunlarýn baþlangýcý olmasý için ilçemize bir çeþit “Organize Hayvancýlýk Bölgesi” kurulmasýný teklif ediyoruz. Belediyemizin bu konuda özellikle üniversitemizle iþbirliði yaparak bilimsel anlamda getirisi olacak bir alt yapýnýn kurulmasýnda öncülük edebileceðini düþünüyoruz. Tabii ki, bu orta veya uzun vadeli bir yatýrým olacaktýr. Müteþebbisler hayvanlarýný daha modern bir alanda barýndýrma imkanýna kavuþacaklarý gibi bakýmlarýný da sürekli bir gözetim ve denetim altýnda tutabileceklerdir. Bu durum zaman içerisinde beslenen hayvanlardan elde edilen ürünler bir arada olacaðýndan bunlarýn üretilip iþletilmesi konusunda da daha geliþmiþ yöntemlerin kullanýlmasýna yön verecektir. Mesela hemen bunun sonucunda et ve süt ürünleri üretim merkezi kurulabilecek, üretim yapan vatandaþýmýzýn elindeki ürün deðerlendirilebilecektir. Bütün bunlar zincirleme olarak yem bitkilerinin üretiminin artýrýlmasýna, buralarda çalýþacak insanýmýz için istihdam imkanýna, nakliye iþlerinde yeni çalýþma alanlarýnýn ortaya çýkmasýna, pazarlama için aracý firmalarýn kurulmasýna ve aklýnýza gelebilecek daha nice imkanlarýn elde edilmesine yol açacaktýr.

Organize hayvancýlýk bölgesinin (kurulmasý halinde) hemen yanýnda bir mezbahane veya küçük çapta da olsa et entegre tesislerinin açýlmasý yetiþtiricilerin ürünlerinin anýnda deðerlendirilmesine imkan verecek, üreticimiz anýnda para kazanmaya baþlayacaktýr.

Buradan bölgeye veya bütün Türkiye’‘ye olduðu gibi ihracat yapmak suretiyle yurt dýþýna da doðal yollardan beslenmiþ hayvanlarýn etleri ulaþtýrýlabilecektir. Elbette bu hemen yarýn olacak bir iþ deðildir. Ama biz inanýyoruz ki, iyi niyetle bir baþlanýlsýn arkasý mutlaka gelecektir.

Ülkemizin deðiþik ilçelerinde olduðu gibi Susuz’‘dan da bir ulusal markanýn çýkmasý ya da en azýndan Beypazarý örneðinde olduðu gibi kendi kaynaklarýyla geliþmeye baþlamasý hep hayalim olmuþtur ve olmaya devam edecektir…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 63239 Defa Okundu
2017-04-02

SON YAZILARI

Susuza Teklifler5 Ýki Belgede Cilavuz Ýki Belgede Cilavuz Kars’a Sesleniþ Susuz’a Teklifler4 Susuz’a Teklifler1 Susuz’a Teklifler-3 Susuz’a Teklifler 2 Susuz’dan Beypazarý çýkarmak… Susuz MYO

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır