KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KARS’TA ENGELL VE YOKSUL OLMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KARS’TA ENGELL VE YOKSUL OLMAK

Kars’ta engelli ve yoksul olmak 

Ülkemizde engellilerin sorunlarý hak ve hukuk temelli bir güvenceye kavuþturulmadýðý gibi kalýcý bir politika oluþturulmamýþ ve günümüze kadar hiçbir hükümet tarafýndan yeterli oranda ilgiye mazhar olamamýþtýr. Þehrimizde engellilerin yaþadýklarý en önemli sorunlar, gerekli ve yeterli saðlýk ve rehabilitasyon hizmeti alamamak, yaþamlarýný kolaylaþtýracak araçlara sahip olmalarýndaki zorluklar, mimari engeller, ulaþým araçlarýný kullanamamak, istedikleri yere ulaþamamak, zorluklarýn onu dýþlamasýndan dolayý eve kapanmak, eðitim alamamak ve üretim sürecine katýlamamak yanýnda toplumun engelliyi normal bir insan olarak kabul etmemesinden kaynaklý sorunlar ilk göze batanlar olarak sayýlabilir. 
 
Oysa engelli bir bireyin tam anlamýyla toplumla bütünleþmesi ve toplum içerisinde üretken ve baþarýlý olabilmesi, çocukluktan itibaren eðitim alabilmesine baðlýdýr. Bu nedenle diðer insanlara saðlanan eðitim olanaklarýnýn ayný oranda engelli bireylere de saðlanmasý gereklidir. Oysa bizim ilimiz ve çevre illerimizde çok az bir kýsmý eðitim olanaklarýndan faydalanabilmektedir. Bu olumsuz durum engelli kardeþlerimizin eðitim hakkýný ve bu hakkýn kullanýmýný engellemekte, toplum içersinde üreten bir birey olmaktan çýkarýlarak, tüketici birey olmalarýna ve soyutlanmalarýna sebep olmaktadýr. Baþka bir deyiþle de kendi kaderlerine terk edilmeleri kaçýnýlmaz bir gerçektir.
 
Gerekli eðitim olanaklarýndan faydalanabilmiþ ve diðer insanlarla kaynaþtýrma yoluyla toplumsal yaþama katýlabilmeleri engelli bireylerin eðitimleri için gereklidir. Özellikle kaynaþtýrma yoluyla engelli çocuklar, engelli olmayan yaþýtlarýyla normal sýnýfýn akademik ve sosyal ortamýný paylaþmalýdýr. Özellikle kaynaþtýrma yolunda bir çok sýkýntý ile karþýlaþýlmaktadýr. Nedeni ise, çoðu okullarýmýzýn engelli bireylere göre düzenlenmemesi ve öðretmenlerimizin engellilik olgusu hakkýnda yeterli eðitim almamýþ olmalarý veya öðretmen olmayýþý. Engelli bireylerimiz için büyük þehirlerde var olan özel eðitim merkezlerimiz de ilimizde yetersiz düzeydedir, mevcut olanlarda ise verim düþük olduðu için öðrenci azdýr. Buna raðmen, özel eðitim merkezleri de gereksinimleri karþýlamada tek baþýna çözüm deðildir. Engelli çocuklarýmýzýn eðitimde; aile, saðlýk personelleri, özel eðitim, kaynaþtýrma eðitimi ve toplum bilinci faktörleri önem taþýmaktadýr. Herhangi birinin eksikliði engellilerin eðitiminde büyük eksiklere sebep olmaktadýr.
 
Bu belirttiklerim, engelli bir bireyin eðitimi için gerekli olan, hatta olmazsa olmazlarýdýr. Fakat þöyle dönüp birde, yoksullukla boðuþan Ýlimizde yaþayan engelli arkadaþlarýmýzýn ve ailelerini baktýðýmýzda durumun geliþmiþ þehirlerimize göre çok daha vahim olduðu görülmektedir.
 
Akraba evliliði, bakýmsýzlýk, kontrolsüz bir gebelik dönemi geçirme, doðum anýnda yaþanan problemler vb. gibi birçok sebepten engellilik oranlarý da çok yüksek olan ilimizde engelli olmak çok daha zordur. Aile eðitimsiz, çocuklarýnýn engelli olduðunun çok geç farkýna varmýþ. Aile farkýna varmýþ olduðu süreçte, geleneklere ve törelere baðlý bir yaþam, ailede kabullenememe, utanma hatta anneyi suçlama, çocuklarýný eve kapatýp, toplum içerisine çýkarmama gibi, ailevi sýkýntýlar yaþanýyor, Yoksulluk oraný çok yüksek ve saðlýk güvenceleri yok, engellinin týbbi tedavi süreci baþlayamýyor.
 
Her bölgede, yada köylerinde deðil özel eðitim, normal okul bile yok. Özel Eðitimin ne olduðu bile bilinmiyor. Hadi okul da var. Birkaç km uzaklýkta ama kýþýn bir kar yaðar, yol kapanýr, Normal çocuklar okula gidemezken bir engelliyi siz düþünün artýk. Teknoloji sadece televizyondan ibaret. Ama kaç tane engelli programý var ki aydýnlanabilsinler. Çok nadir de olsa, ayda bir iki program yapýlýyor. Anadolu kadýný, engellinin annesi, evde kapalý býraktýðý yavrusu aklýndayken, tarlasýydý, bahçesiydi, hayvanlarýydý, çamaþýrýydý derken nasýl akþam olmuþ o yorgun bedeni, yüreði yorulmuþ ve çocuðu koynunda uyuyakalmýþtýr. Bu fedakar anne ne zaman televizyon izlesin. Sabah gün ýþýðýyla birden tekrar uyanmak zorunda olduðunu bile bile.
 
Sayýn büyüklerim, böylesi zor yaþamlarý bizler halen çaðdaþ yaþamýn içinde barýndýrýyoruz. Ýþte sadece ilimde deðil Güneydoðu’da, ve Doðu Anadolu’da engelli olmak sizce de çok daha zor deðil midir? E biran önce bu sorunlara çözüm bulmamýz gerekmektedir ki bu sorunlarý artýk gülerek geçiþtirme zamaný çoktan geçmiþtir. 2022 sayýlý yasadaki muhtaçlýk sýnýrýnýn asgari ücretle belirlenmesini, bu aylýðýn bir kriter gözetilmeksizin iþsiz tüm engellilere ödenmesini istiyoruz ve 2022 sayýlý yasa ile ödenen muhtaçlýk aylýðý engelliler için bir iþsizlik tazminatýna dönüþtürülmemelidir. Evde Bakým hizmetlerine ayrýlan kaynaklar sýnýrlý olduðundan özellikle evde bakým hizmetlerinde son derece müþkülpesent ve cimri davranýlmakta engelli vatandaþlarýmýzýn aileleri uzun bürokratik iþlemlerle taciz edilmektedir.
Bakým hizmetlerinin verilmesinin yolu olarak bulunan ailedeki birey baþýna gelirin asgari ücretin 2/3’ün altýnda olmasý zorunluluðunun kaldýrýlmasýný yoksulluk ölçütü kullanýlmadan bakýma muhtaç tüm engelli vatandaþlarýmýzýn bakým hizmetlerinden ücretsiz yararlanmalarýnýn saðlanmasýný, en iyi bakýmýn aile ortamýnda yapýlabileceði gerçeðinden hareketle evde bakým hizmetlerinin yaygýnlaþtýrýlmasýný ve özendirilmesini bakýma ayrýlan kaynaklarýn artýrýlmasý için bakým sigorta sistemi ile saðlam güvencelere kavuþturulmasýný istiyoruz.
572 Sayýlý Kanun Hükmünde Kararname ve Özürlüler Kanunu ile öngörülen fiziksel çevrenin, kamu binalarýnýn ve kamusal kullaným alanlarýnýn engellilere uyumlu hale getirilmesi yükümlülüðü halen yerine getirilmemiþ bulunulmaktadýr. Tanýnan sürenin sona ermesine 2 yýl kalmýþ olasýna raðmen bu yöndeki çalýþmalar isteksizlik ve plansýzlýk yüzünden halen yeterli düzeye gelmemiþtir. Engeli birey ve engelli ailesinin yakacak ihtiyacý olan doðalgazda belediyeler yasasýnca belediye meclisince indirim oraný belirlenerek uygulamaya geçilmeli ve odun, kömür ücretlerinde indirim uygulanmalý. SUT’de sözü edilen engelli araç- gereçlerinde çeþitlilik artýrýlmalý ve SGK’nýn bu araç – gereçleri karþýlamadaki katký paylarý artýrýlmalý, saðlýk güvencesi olmayan engellilerimize sosyal hizmetler kurumu hiçbir koþul öne sürmeden bu her türlü ihtiyaçlarý karþýlamalýdýr.
Ülkemizde yaþayan engelliler, yöneticiler ve toplumun büyük kesimi tarafýndan, sürekli olarak yardýma muhtaç, irade sahibi olmayan ve sadece baþkalarýnýn yardýmlarý ile yaþayabilen, acýnan bireyler olarak görülmekte ve gösterilmektedir. Hatta yaratýlan bu görüntüden yararlanýlarak toplanan baðýþýn nereye gittiði konusunda tartýþmalarý içinde taþýyan “ engellilere yardým kampanyalarý” düzenlenmekte, halkýn yoksul kesiminin eðitim, saðlýk, barýnma ve beslenme gibi temel ihtiyaçlarýnýn karþýlanmasý için de zaman zaman baþvurulan bu tür kampanyalar ile devletin görevini ihmal etmesinin yanýnda yoksullar ve engelliler dilenci konumuna düþürülmeye çalýþýlmaktadýr. Bir Baþka konuda þuan ilimizde bulunup engelliler için dergi satanlarla Kars Dolunay Derneðinin birlikte olduðu söyleniyor böyle bir þey mümkün olmayacaðý gibi Dolunay Derneði engellileri rant için kullananlarla mücadele etmiþ sonuna kadarda edecektir de. Engellisine daha duyarlý bir toplum olmak dileðiyle…
 
Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7635 Defa Okundu
2010-10-02

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır