KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÇANAKKALE…

 Çanakkale…

Kafkas Haber Ajansý (KHA) Yazarý Faruk Ocak’ýn, “Çanakkale…” yazýsý:

Türk Milletini millet yapan deðerlerin baþýnda tarih birliði gelir. Milletimiz millet yapan deðerlerde Çanakkale’de canýný seve seve veren atalarýmýzýn, destanlaþan mücadelelerinin büyük önemi vardýr. Büyük Türk milletine Çanakkale’de gurur duyulacak bir miras býrakýlmýþtýr. Bize düþen bu gurur abidesi, destan mücadeleden dersler çýkarmaktýr.

Türk milleti çaresizliðe, yoksulluða ve imkânsýzlýklara raðmen tarihin her döneminde hürriyet ve baðýmsýzlýðýndan asla taviz vermemiþtir.

Çanakkale Zaferi Türk Milletinin kahramanlýðý ve cesaretinin eþsiz bir göstergesidir. Milletimizin Yiðit Mehmetçikleri Çanakkale’de omuz omuza vermiþ ve baðýmsýzlýðýna vatan topraðýna göz dikenlere karþý onurunu korumuþ, büyük ordularý dize getirmesini bilmiþtir.

Çanakkale Zaferi, içinde bulunduðumuz 20. ve 21. yüzyýlý ekonomik, askeri, siyasi ve kültürel olarak da etkilemiþtir. Çanakkale Türk ve dünya milletler tarihinde önemli bir yere sahiptir. Bu zafer, Türk Mehmetçiðinin gücünü, yeteneðini, neler yapabileceðini, yenilmezliðini dünyaya bir defa daha gösterildiði zaferlerdendir.

Türk Milleti kendine olan inancý ve güveni sayesinde tarihin akýþýný deðiþtirmiþ ve Türk Milletinin yok edilemeyeceðini ortaya koymuþtur. Çanakkale Zaferi, milletimizi esir alma, yok etme ve topraðýný elinden alma düþüncesinde olan batýlý devletlerin hayal dünyalarýnýn sonu olmuþtur.

Çanakkale’de deniz ve karada iþgal güçleri yenilgiye uðratýlmýþtýr. Karada kazanýlan zaferde Cumhuriyetimizin kurucusu Atatürk’ün üstün taktik ve planlamalarý öne çýkmýþ ve ölmeyi emrettiði askerleri ile birlikte muhteþem bir zaferi taçlandýrmýþlardýr.   

Çanakkale, vataný için ölümü göze alanlarýn, vatandan baþka bir yar edinmeyenlerin, vataným ha ekmeðini yemiþim ha uðruna kurþun diyenlerin destanýdýr. 18 Mart 1915’te baþlayan bu dönüm noktasýyla Türk milletinin kaderi yeniden yazýlmýþtýr.

Çanakkale Zaferinin kazanýlmasýnda ve yapýlan mücadeleleri anlamak için Çanakkale’deki Türk askerinin ruhi yapýsýný çok iyi bilmek ve kavramak gerekir.

Çanakkale’de vatanýn her köþesinden yüzlerce þehit yatmaktadýr. Savaþýn çok zor þartlarda devam ettiði sýrada daha çocuk denecek yaþta insanlar Çanakkale’ye vatan aþký meþalesi ülkenin her köþesin ile akýn akýn koþmuþtur. Mukaddes vatan topraklarýnýn korunmasý ve Allah inancý, Türk insaný Çanakkale’de bir araya getirmiþtir.

Çanakkale Türk milletin siper olan göðsü, alnýnýn akýdýr.

Bugün bu topraklar üzerinde yaþýyorsak Çanakkale’de yatan binlerce þehidin kanýnýn olduðunu kim inkâr edebilir. Vatan topraklarý için canýný severek veren bu insanlarý düþünmemiz, onlardaki iman ve vatan gücünden dersler çýkarmamýz gerekir.

Þehitlik ve gaziliðin Türk milleti için en kutsal bir yüceliktir. Allah katýnda ulaþýlabilecek en üst mertebedir.   

Milletimiz için, namus için, mukaddeslerimiz için, vatanýn korunmasý için canlarýný ortaya koyan þehit ve gazilerimizi hiçbir zaman unutmayacaðýz.

Çanakkale’de bize býrakýlan mirasa, vatana, bayraða, hürriyet ve Türklük onurumuza sahip çýkacaðýz.   

Onlarýn emanet olan Güzel ülkemiz Türkiye’mizi çaðlar üzerinden sýçratýp, çaðdaþ medeniyetin en ön safýna geçirmek, büyük Atatürk’ün koyduðu hedeflerin ötesine taþýyabilmek için var gücümüzle sonsuza kadar mücadele edeceðiz. Ülkemizin önüne yeni ufuklar açacaðýz. Kalkýndýracaðýz, tarihimize ve geleceðimize sahip çýkacaðýz.   

Genç kuþaklara geçmiþimizi öðretip, Çanakkale ruhunu aþýlayacaðýz.

Attýðýmýz her adýmý, aldýðýmýz her nefesi Sarýkamýþ, Çanakkale, Ýstiklal Savaþý þehitlerimize, gazilerimize borçlu olduðumuzu hiçbir zaman unutmayacaðýz.

Çanakkale Zaferinin 100.yýlýnda þehitlerimizi rahmet, gazilerimizi minnetle anýyoruz.   

Ruhlarý þad, mekânlarý Cennet olsun!

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19437 Defa Okundu
2015-03-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır