KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BRLKTE YAþAMA KüLTüRü

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BRLKTE YAþAMA KüLTüRü

 Birlikte Yaþama Kültürü

Kafkas Haber Ajansý (KHA) yazarý Faruk Ocak’ýn “Birlikte Yaþama Kültürü” yazýsý:

Ýnsan sosyal bir varlýktýr. Diðer insanlarla beraberce yaþamasý fýtridir. Yani doðasý gereðidir. Onun için bazý kurallarýn herkes tarafýndan uygulanmasý gerekir. Aslýnda bu kurallar toplumda yaþayan herkesin ahlaký olmalýdýr.

Birlikte yaþama ahlakýnýn toplumda yaygýnlaþabilmesi için, önce, toplumun en küçük birimi olan ailede bu duygunun geliþtirilmesi gerekir. Eþlerin, kardeþlerin ve ebeveyn ile çocuklarýn ailede beraber yaþama þuuru. bu duygu canlandýrýlmalýdýr. Karþýlýklý saygý, sevgi, sorumluluk, sadakat ve sabýrlaþma gibi çok önemli ahlak kurallarý fertlerce özümsenmelidir.  Bunlara ilaveten dayanýþma, hoþgörü ve yardýmlaþma gibi kurallar da ihmal edilmemelidir.

Birbirine saygýsý olmayan fertler arasýnda, diðer kurallarýn uygulanmasý da mümkün deðildir. Bu eþler arasýnda da aynýdýr, diðer fertler arasýnda da deðiþmez. Birbiri ile alakalý kurallardýr. Biri diðerini intaç eder. Yani saygý duyarsan seversin. Tersinden okursak, seversen saygý duyarsýn. Öyleyse sosyal barýþý saðlamak ve huzur içinde yaþamak için kiþiler, karþýsýndakinin fikrine, inancýna ve yaþam tarzýna saygýlý olmak zorundadýr. Karþýlýklý saygý, sevgiyi doðurur. Birbirini seven insanlar kavga etmeden yaþarlar. Birbirinin inancýna, kültürüne, diline ve dinine hoþgörü ile bakarlar. Saygý duyarlar. Birbirine yardýmcý olur, dayanýþýr ve tahammül ederler. Dayanýþma sayesinde insanlar daha çabuk ve daha çok iþ yapabilir. Atalarýmýz bu konuda "Bir elin nesi var, iki elin sesi var" diyerek konuyu özetlemiþlerdir.

Mevlana; “Sevgide güneþ gibi ol, dostluk ve kardeþlikte akarsu gibi ol, hatalarý örtmede gece gibi  ol” demiþ ve birlikte yaþamanýn kurallarýný ne güzel ifade etmiþtir.

Toplu yaþayan insanlar birbirlerine tahammül göstermek zorundadýr. Yanlýþ bir davranýþ gördüðünde toleranslý davranmalý ve yutkunmasýný bilmelidir. “Yaratýlaný hoþ görmeli, yaratandan ötürü”.

Peygamber Efendimiz sav ;”Hoþ gör ki, hoþ görülesin” buyurur. Nasýl muamele edersen misli ile karþýlýk görürsün. Öyle ise, kötülüðe ve hoþ görgüsüzlüðe kapýmýzý kapatmalýyýz.

Yine Peygamberimiz sav; “Ýman etmedikçe cennete giremezsiniz. Birbirinizi sevmedikçe de iman etmiþ olamazsýnýz.”(Müslim, Ýman) buyurarak sevginin önemine iþaret etmiþtir.

Beraber yaþayan kimselerin en önemli görevlerinden biri, karþýsýndaki insana iyi davranmak, hatalarýndan dolayý affedici olmaktýr. Birbirlerine hoþgörülü davranmak ve bütün insanlýðýn huzuru ve mutluluðu için çalýþmaktýr. Peygamberimiz s.a.v; ”Allah katýnda insanlarýn en hayýrlýsý, arkadaþlarýna ve komþularýna  iyi davrananlardýr” buyurarak birlikte yaþamanýn en mühim  formüllünü ortaya koymuþtur.

Konumuz ile alakalý olarak Mevlana ; “Ayný dili kullananlar deðil, ayný duygularý paylaþanlar, daha iyi anlaþýrlar” der. Ayný vatan topraklarýnda yaþayan, ayný geçmiþe sahip olan ve yüzlerce müþterek deðerlere sahip bulunan bizler birlikte yaþama ahlakýna sahip olmalýyýz ki, mutlu olalým ve geleceðimizi güven altýna alalým. Deðilse aramýza tefrika ve fitne girer ve bizi periþan eder.

Ýnsan, farklýlýklarýn doðal olduðunu kabullenmelidir. Bu kabul, birlikte yaþamanýn da anahtarýdýr. Herkes ayný þekilde düþünemez. Ayný þeyi sevemez. Ayný dili konuþamaz ve ayný inanca sahip olamaz. Herkes birbirinin inancýna, düþüncesine ve yaþam tarzýna saygý duymalýdýr ki beraberce huzur içinde yaþasýnlar. Camiye giden Müslüman, havraya giden Yahudi’ye, kiliseye giden Hristiyan’a saygý duyacak, Hristiyan  ve Yahudi de müslümana ve camisine saygý gösterecektir.

Peygamber Efendimiz, Medine’ye hicret edip geldiðinde Medine’de her dinden ve ýrktan insan yaþýyordu. Müslümanlar, Yahudiler ve Hristiyanlar, Arapýn ve Arap olmayanlar vardý. Peygamberimiz sav Medine’yi yurt edindi ve diðer dine mensup olan özellikle Yahudilerle “Medine vesikasý” denilen vatandaþlýk anlaþmasý yaptý. Çünkü Medine ortak vatandý. Herkes orada yaþýyordu. Bu adlaþma,  bir arada yaþamaya mecbur olan insanlarýn birbirlerine saygýlý ve hoþgörülü olmalarý gerektiðinin en güzel örneðidir

Osmanlý Devletinde de beraber yaþama kültürü aký hâkimdi. Her dinden, her ýrktan insan bir arada asýrlarca yaþamýþtý. Ayný mahallede hem cami, hem kilise ve hem de sinagog bulunan bir toplum olarak iç içe yaþadýlar. Kiþiler vatandaþlýk þuuru ve ahlakýna sahipti.

Günümüzde de, Ülkemizde her ýrktan ve dinden vatandaþlarýmýz bir arada yaþamaktadýr. Araya fitne sokmak ve milletimizi tefrikaya düþürmek isteyenler olsa da biz bu tuzaklara düþmemeliyiz. Dinimiz ve ahlakýmýz buna müsaade etmemelidir. Kur’an-ý Kerimde  “Hiç kimsenin bir diðerine üstünlüðünün olmadýðý, üstünlüðün ancak takvada bulunduðu”(Hucurat;13) hakikati ortaya konmaktadýr. Peygamberimiz s.a.v de ”Arabýn Arap olmayana, Arap olmayanýn da Arap olana üstünlüðü yoktur” buyurarak, herkesin insan olarak eþit olduðunu ifade etmektedir.

Türkü ile kürdü ile arabý ile acemi ile Hristiyan’ý, Yahudi’si ve Müslümaný ile birlikte yaþamaya kararlý olduðumuzu davranýþlarýmýz ile ortaya koymalýyýz. Aramýzdaki farklýlýklarýn güzelliklerimiz olduðunu unutmamalýyýz.

(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3920 Defa Okundu
2015-09-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır