KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZM MüCADELEMZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BZM MüCADELEMZ

 Bizim Mücadelemiz

Kafkas Haber Ajansý ( KHA ) Yazarý, Dolunay derneði Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn, “Bizim Mücadelemiz” yazýsý:

Bir ülkede yaþanan sosyal sorunlar hangi boyutlarda olursa olsun sorunlarýn temelli çözümü ancak yapýsal yaklaþýmlarla olanaklýdýr. Öncelikle sorunlarýn çözümü için gerekli iradenin var olmasý gerekir. Odaðýna insaný alan bir yaklaþýmla, çözüm üretme ve uygulama sürecinde, sorunun etkilediði tüm taraflarýn etkin katýlýmýna baþvurulmalýdýr. Böylece geliþtirilen demokratik çözümler, uygulama baþarýsýný da daha baþtan güvenceye almýþ olmaktadýr. Engelli sorunlarýnýn çözümü söz konusu olduðunda, gerek Birleþmiþ Milletler “Sakat Haklarý Bildirgesi”, gerekse Birleþmiþ Milletler “Sakatlar Ýçin Fýrsat Eþitliði Konusunda Standart Kurallar” engellilerin, ailelerinin ve engelli örgütlenmelerinin tüm süreçlere katýlýmý konusuna özel bir önem vermektedir.

Bu gün engellilerin yaþadýðý sorunlarýn kaynaðýnda toplumun büyük bir bölümünü dýþlayan, marjinalize eden ve yalnýzlaþtýran bir toplum modeli yer aldýðýný her platformda izah etmeye çalýþmýþ týk. O halde temel çözüm “herkes için herkesi içine alan, kimseyi dýþlamayan” bir toplum modeli oluþturmaktýr. Bu, þimdilik bir ütopya olsa da herkesin ufkunu açan, bu türden ütopyalarýn engelli sorunlarý dahi! tüm sorunlarýn çözümü açýsýndan son derece gerekli olduðunu ifade ettik kanýmca.

Bir sorunu çözmenin yolu, öncelikle onu anlamaktan, kavramaktan geçer. O halde ilk iþ, engellilere yönelik ayrýmcýlýk konusunu tüm yönleriyle anlamamýza/kavramamýza yardýmcý olacak kapsamlý, geçerli, güvenilir bilimsel araþtýrmalar yapmak olmalýdýr. Ayrýmcýlýkla savaþýmda, öncelikle böyle bir olgunun varlýðýnýn kamuoyunca bilinmesi büyük bir önem taþýmaktadýr. Çünkü bilinmektedir ki ayrýmcýlýktan çok daha kötüsü sorunun varlýðýnýn fark edilmeyiþi ya da inkar ediliþidir. Günümüzde, burada sözü edilen toplumsal farkýndalýk olgusunda, “medyanýn” rolü büyüktür. Ancak engellilere yönelik ayrýmcýlýk konusunda medyanýn soruna daha çok acýma duygularý içinde yaklaþtýðý, saðlýklý bir ele alýþ üretemediði bilinmektedir. Bu anlamda öncelikle medyanýn yaklaþýmý düzeltilmelidir.

Ýkinci adým, engellilik gibi farklýlýk yaratýcý durumlarý, olanaklar ölçüsünde önlemek, önlenemiyor ise, bu farklýlýklarý bir ayrýmcýlýk noktasýna taþýmamak için gerekli toplumsal ve bireysel bilinci oluþturmaktýr. Bu da ekonomik ve sosyal politikalarýn yeniden inþasýný gerektirir. Engelliliðin kaynaðýnda kurutulmasý; bu amaçla da engellilik yaratýcý tüm koþullarla (savaþlar dahil) içten ve etkili bir þekilde mücadele edilmelidir.

Ayrýmcýlýðýn önüne geçilebilmesi için eðitime büyük önem verilmelidir. Eðitim yukarda sözü edilen “yeni bir insan ve toplum modelini yaratmanýn en etkili aracýdýr. Ayrýmcýlýkla mücadelemizde en önemli konu bakýþ açýmýzýn geniþletilmesidir. Bu amaçla ayrýmcýlýk karþýtý bir eðitim sistemi kurmak ve özellikle de çocuk yaþta eðitime önem vererek toplumsal yaþamýn her alanýnda ayrýmcý uygulamalara izin vermemek gerekir.

Engellilere karþý yaþamýn her alanýnda uygulanan olumsuz ayrýmcýlýða karþý her boyutta verilmesi gereken mücadelemizin, yalnýzca engellilerle ilgili örgütlerin ve engellilerin yürütmesi gereken bir görev deðil; toplumun tüm kesimlerini içine alan bir mücadele olmalýdýr. Engellilere yönelik ayrýmcýlýk, toplumun gündemine yerleþtirilmeli ve toplumun kendi kendini sorgulamasý için bir yol açýlmalýdýr. Engellilere yönelik ayrýmcýlýk gündelik yaþamýn bir parçasý olmasýna karþýn, kamuoyunda yeterince bilinen ve üzerinde durulan bir konu deðildir. Bu nedenle konunun öncelikle engelli kamuoyunda daha iyi anlaþýlmasýný saðlamak ve daha sonra da genel kamuoyuna mal etmek gerekir.

Kuþkusuz her engelli birey, genel olarak haklarýn ve özgürlüklerin geliþtirilmesi noktasýnda da sorumluluk alabilir; ancak engellilerin öncelikli hedefi toplumun diðer kesimleriyle eþitlik içinde bir yaþam sürmektir. Çok uzun bir tarihsel geçmiþe dayanan politikalar ve uygulamalar sonucu toplumun derinliklerine sinen ayrýmcýlýk, çok yönlü ve etkili bir mücadele gerektirmektedir.

Ayrýmcýlýkla mücadelemizde birey olarak herkese düþen sorumluluklar, da vardýr. Toplum içerisinde her birey farklýlýklarý nasýl gördüðünü sorgulamalýdýr. Bilindiði gibi insanlar farklý görünürler, farklý hareket ederler, farklý iletiþim kurarlar, farklý davranýrlar, farklý bir þekilde öðrenirler. Bunun için de öncelikle konu hakkýnda bir farkýndalýk bilinci geliþtirilmelidir. Günlük yaþamdaki farklýlýklar nelerdir? Bir bireyin özürlü oluþundan kaynaklanan farklýlýklarý nelerdir? Bireyin özürlü oluþundan kaynaklanan tepkilerimizin farkýnda mýyýz? Engelliliðe baðlý farklýlýklarý olan insanlarla iliþkilerimiz nasýl? Bir toplumda, yaþamýn doðal akýþý içerisinde, engelliler söz konusu olduðunda, (örneðin bir iþ yerinde bitlikte çalýþýyorsak, ayný okulda birlikte eðitim görüyorsak, ayný apartmanda/mahallede birlikte oturuyorsak, ayný otobüste birlikte yolculuk yapýyorsak vb.) farkýnda olalým ya da olmayalým tepkilerimiz nelerdir? Engellilerle iletiþimimizi, etkileþimimizi etkileyen deðer yargýlarýmýz var mý? Bunlar farklý engel gruplarýna göre deðiþiklik gösteriyor mu? Bu sorgulamalar sonucunda, engellilere iliþkin, içinde ayrýmcýlýk kokan tutum ve davranýþlarýmýzýn gözden geçirilmesi ve yenilenmesi gerekecektir. Bu gözden geçirme, her bireyin kiþisel, mesleksel ve toplumsal iliþkilerini etkileyecektir.

Sonuç olarak, ayrýmcýlýðýn maddi temeli, doðal ve toplumsal yaþamýn içerdiði farlýlýklardýr. Farklý olanlar arasýndaki güç eþitsizliði ayrýmcýlýða giden yolun ikinci önemli duraðýný oluþturmaktadýr. Üçüncü önemli durak ise ayrýma tabi tutmanýn bir tarafa (bireysel, kümesel, toplumsal, siyasal vb.) “avantaj” saðlamasýdýr. Bir de bunlara bilgisizlik, bilinçsizlik ve duyarsýzlýk eklendi mi ayrýmcý uygulamalar için ortam hazýr demektir

Ayrýmcýlýðý yaratan maddi koþullarýn olabildiðince ortadan kaldýrýlmasý ve doðal kabul edilebilecek farklýlýklardan bir ayrýmcýlýk türetilmemesi için ayrýmcýlýk karþýtý bir bilincin geliþtirilmesi gerekir. Bu doðrultuda temel kabul, herkesin farklý ve herkesin eþit olduðuna olan inançtýr.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI – UÐUR AYDIN

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 31714 Defa Okundu
2015-10-18

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır