KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

80’L YýLLARDA ÖðRENCYDK...

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         80’L YýLLARDA ÖðRENCYDK...

80’li Yýllarda Öðrenciydik...

80 li yýllarda biz öðrenciydik ve nasýldýk bir bakýn:

Saçlara jöle, týrnaklara oje, sürülemez, spor ayakkabýyla okula girilemezdi.

Erkekler kravat, kýzlar fiyonk takmadan, yaka ve týrnak kontrolü yapýlmadan derse girilemezdi.

Sabahlarý bahçede sýra olunur, pazartesi sabah cuma öðleden sonra müdür konuþma yapar, özel günlerden biriyse saygý duruþu yapýlýr ve gerçekten saygýyla durulur, Ýstiklal Marþý okunurken dik durulur, konuþulmaz, saygý duyulurdu.

Öðretmenlerle dalga geçilemez, veli toplantýlarý aileye korkarak bildirilir, okulda "konuþtuðun" (sevgilin) varsa sadece bahçede yan yana yürünürdü.

Forma ile okula gidilir, eve gelene kadar forma çýkarýlmazdý. Gömlekler pantolonlarýn - eteklerin, içine sokulur, okul renkleri dýþýnda bir renk giymek yürek isterdi.

Küpe, kolye, yüzük, bilezik hafta sonlarý takýlýr, saçlar erkeklerde týraþsýz, kýzlarda üç boðum örgüsüz ise disipline gidilirdi.

Cep telefonu yoktu, internet de yoktu ama yine de öðrenciler birbirleri ile haberleþirdi.

Biyoloji dersinde üreme konusu anlatýlýrken utanýlýr, aruz ölçüsü ezberlerken delirilir, milli güvenlik hocalarý askeri disipline sokmaya çalýþýrdý.

Okul kitaplarý üzerinde sevilen sanatçý resimlerinin olduðu klasörlerde taþýnýr, ders yýlý baþýnda mutlaka kap kâðýdýyla kaplanýr, etiketler yapýþtýrýlýr, etikete adý-soyadý- sýnýfý- hangi dersin kitabý olduðu yazýlýr, o derse ait defterler de kolaylýk olsun diye ayný desen kap kâðýdýyla kaplanýr, ders sýrasýnda yanýnda kitabý olmayan azarlanýrdý.

Sýnýflar kalabalýk olsa da çýt çýkmadan ders dinlenir, boþ derslerde sýnýftan çýkýlmaz, ders saatlerinde okul sýnýrlarýný ihlal etmek isteyenlere acýnmazdý.

Ödevler mutlaka yapýlýr, dönem ödevleri için kütüphaneler, meydanloueres, ana ya da temel britanikalar taranýr, ödevler elle ve mutlaka dolmakalemle yazýlýrdý.

Yat denince yatýlýr, sabah okula servis yerine otobüsle gidilir, bazen çanta yoklamasý yapýlýr, okula yasak bir þey getirilemezdi.-okulun herhangi bir yerinde sakýz çiðnenemez, derslerde bir þey yenemez, su içmeye gitmek için izin istenirdi.

Birine uyuz olduysak öðretmene þikâyet eder, asla kendimiz sopayla, býçakla giriþmez, çeteleþmez, okul dýþýnda bile kavga etmezdik. Bilirdik ki kavga edersek evde ya da okulda bir posta daha dayak var.

Kýzlarla erkekler birbirine mesafeli durur, el þakasý yapmaz, küfürlü konuþmaz, efendilik bozulmazdý.

Yerli malý haftasý sýnýf pikniðine döner, her tür yiyecek bulunur ve biz bu yemekleri paylaþýrdýk.

Kitap okurduk örneðin, ödev bile olsa okurduk. Deðiþtirip kitaplarý öyle okur, kütüphaneden kimlik çýkartýr kütüphanede okurduk.

Biz öðrenci gibi öðrenciydik. Saygýlýydýk, tertipliydik, edepliydik...

Biz çok güzel öðrencilerdik. Çok zor da olsa o dönemlerde hayat, þimdikiler gibi kayýp kuþak deðildik. Hayatýn bir anlamý vardý ve biz bunu bilmesek bile hissederdik...
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1247 Defa Okundu
2016-02-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır