KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN TOPLUMA BAKýþý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERN TOPLUMA BAKýþý

Engellilerin Topluma Bakýþý 

Toplumumuzda engelli olmak konusunu ele alýrken konuya duygusal deðil, gerçekçi, art niyetli deðil, iyi niyetli, göstermelik deðil samimi bir þekilde yaklaþmak gerekir.
 
Toplumumuz, köylüsüyle, kentlisiyle, zenginiyle, fakiriyle, sýradanýyla, aydýnýyla Türkiye sýnýrlarý içinde yaþayan insanlarýn oluþturduðu guruptur. Bu gurup içinde engelli olarak yer alanlar kimlerdir? Toplum, hiç görmeyenleri, az veya hiç iþitmeyenleri, yürüyemeyenleri hareket kabiliyeti az olanlarý engelli olarak kabul etmektedir. Kalp hastalarýný, böbrek hastalýðý sebebiyle diyaliz makinesine baðlanmýþ olanlarý, þeker hastalarýný engelli olarak kabul etmemektedir. Toplum nazarýnda hasta, hastalýklý ve engellilik farklýdýr. Engelli bir birey olan her birey engelli olma sürecinden beri hep iyileþmek normal insanlar gibi yürürken dondurma yemek ve ya arkadaþlarýyla kol kola parkta yürüyüþ yapmak ya da bir cafede oturup sohbet etmek hayali vardý.
 
Bu nedenledir ki ne ailemizin nede kendi nazarýmýzda hasta aþamasýndan engelli aþamasýna kolay kolay geçemeyiz. Hasta aþamasýndaki insan için henüz ümitsizlik yoktur ve çare arayýþý devam etmektedir. Engelli aþamasý, toplumsal itibarý çok iyi olmayan ümitsizliðin hakim olduðu aþamadýr. Hasta aþamasý çok uzun sürdüðü için ailelerin çocuklarýný bu þekilde okutma talebi fazla deðildir. Bu aileler, çocuklarýnýn bir gün iyi olup diðer çocuklarýn gittiði okullara gidebileceklerini düþünmekte ve çocuklarýný tedavi ettirmek için sürekli bir gayret içinde bulunmaktadýrlar.
 
Ailelerimizin ve bizlerin engelli aþamasýna geçmeyi istemediðimiz hususunu biraz daha derinleþtirmek gerekir. Engelli olmak, toplum nazarýnda çaresizlik, düþkünlük, güçsüzlük, acizlik, acýma vesilesi, dilenme vesilesi, öbür dünyada taktir edilme vesilesi olarak algýlanýr. Bütün bu ifadelerden sonuncusu hariç diðerleri müsbet manalar içermemektedir. Bu durumda, engelli kalma ihtimali bulunan bir çocuðun yakýnlarýnýn hastalýk aþamasýný mümkün olduðunca uzatmalarýnýn altýnda yatan sebep kendiliðinden ortaya çýkmýþ oluyor. Ayný þekilde, bu vahim olayý bizzat yaþamayanlarýn konuya duyarsýzca yaklaþýyor olmalarý da çok doðal. Ne var ki, çeþitli sosyal dinamiklere uygun olarak deðiþmesi ve çalýþma hayatý içinde organlarýn önemini ortadan kaldýran yapýlanmanýn yerleþmesi, engellileri de yeni toplumsal medeni ve gerçekçi bir toplum olarak bunun farkýnda olmamýz ve engellilerin toplum hakkýnda, toplumun da engelliler hakkýnda geliþtirdiði önyargýlardan baðýmsýz, karþýlýklý anlaþma ve iliþkiyi önde tutan bir davranýþ motivasyonu içine girmesi gerekir. Türk toplumunun bu büyük potansiyele ihtiyacý vardýr.
 
Eðitim hayatýný pek parlak görmüyoruz. Çünkü özel eðitim dahil temel eðitim olan ilk öðretimi ne köyler, ne ilçelerde hata þehir merkezinde bile yararlý bir þekilde alabilme olasýlýðýnýz çok düþük olmakla birlikte arkadaþlarýnýzýn veya eðitimcilerimizin davranýþlarý bizleri hayattan koparma düþüncesi taþýmaktadýr. Daha mücadelemiz okumak isteðimiz anýnda aileyi ve çevreyi ikna etmekle baþlar. Anne - Baba bizim yanýmýzda olsa bile çevrenin bu çocuk okuyup ta ne olacak söylemleri ömür boyu beyni kemirmesi olarak toplumun bize bir doðum günü hediyesi olarak hafýzamýza kazýlmýþtýr. Kayýt için gittiðin okulun müdür veya müdüresinin sözleriyse engellinin hayat boyu intiharýn eþiðinde yer almasýna vesile olacaktýr;”Götürün bu sakatý; Benim geri zekalýlarla uðraþacak vaktim yok; Hem ALLAH’ýn sakatý okusa ne olur okumasa ne olur sonuçta yarý canlý yaratýk iþte”. Ama aile yýlmaz sýrtýyla da olsa bile engelli yavrusunun eðitimi için elinden geleni yaparda engelli yavrusu bunu yapamaz. Anne - Baba istediði için okula gider gelir sessiz bir köþede oturur ve kimseyle diyaloða girmez engelli, çünkü girerse kýrýlýp dýþlanacaðýný hisseder ve bu onu bulunduðu eþiðe çiviler. Hele bide öðretmenlerinin yazsýný beðenmeyip hakaret edercesine defterini, yazýlý kaðýdýný yüzüne fýrlatýp bu sakattan bir þey olmaz emeðime yazýk neden uðraþayým düþüncesini sana devamlý surette saldýrý emri verir gibi beyninde meteor yaðmuru oluþturursa jilet bileklerinin tadýna bakmakta ya da ilaç midene doðru yolculuk yapmaktadýr. Nede olsa bir sakatsýndýr; Kimse senden memnun deðildir; Herkese bir yüksündür bu yükü onlara sen sundun, kaldýracakta sensin. Cesaretin buna yani kendine yetmektedir…
 
En büyük hayalin okuyup Avukat, Doktor, Öðretmen, ülkene ve ailene faydalý bir insan olmaktýr ama olamazsýn çünkü yüksek öðretimini bile okumak yasaktýr. Bütün bu olumsuzluklardan dolayý hedefin tamamen yok olmuþtur. Artýk tamamen boþ vermiþliklerle yaþamaya baþlamýþsýndýr. Oysa okumak engellinle tüm zorluklara karþý dik durmayý kim olursa olsun insanlarýn engelliyi engelli olduðu için tüm fiziki þartlarýnýn ve kiþiliðiyle kabullenmelerini saðlayacaktý. Direnmen boþuna artýk tamamen oturmuþ bir kiþilik ve sempatikliðinle çevrende öyle yer edinmedin ki. Arkadaþlarýn sensiz ne gezmelere, ne sinemaya, ne de halý sahaya gitmesinler. Yani engelli artýk halini tamamen kabullenmiþ hatta kendisiyle gurur duymaya baþlamýþtýr. Çünkü bu sosyal kitle içinde kendinden emin adýmlarla ve büyük harflerle BEN DE VARIM diyemeyecektir artýk engelli...
 
Yani insan olmak için düþünen bir varlýk olmak yetiyor. Þartlar ne olursa olsun. Tabii ki bazen bir engellinin topluma bakýþ açýsý içinde yaþanýlan toplumun o engelliye bakýþ açýsýyla þekil alabiliyor. Yani baðýmsýz gibi görünen toplumun baðýmlý ve negatif yaklaþýmlarý engelli üzerinde dönüþü olmayan psikolojik tahribatlara neden olabiliyor. Ama unutulmamalý ki engelli çocuk, genç bir gün siz veya çocuðunuz olabilir. Sizin yaþattýklarýnýzý size yaþata bilirler. Bu lafý asla ve asla unutmayýn...
 
Engelini hiçbir þeye engel görmeyen insan iþte o an engelli olduðuna inanmaya ve bunu kabullenmeye baþlar ya da intiharýn eþiðinde artýk yoktur...
 
Toplum diyoruz. Engelli buna toplum demez sadece bir kitle yýðýný demekte. Çünkü bu insanlar yaþama gayesini bile anlamýþ deðillerdir. Böylesine aðýr bir darbeyle yaþanýlasý bir hayatýn neresinde duracaðýný bile kestirmiþ deðildir engelli. Kitlesel olarak cahil kalmýþ ya da okuduðu halde “Kel tavuk kel horozla” gibi tamamen cahilane yaklaþýmlý bir toplumun statü olarak neresinde durabilir ki engelli, kendine sahip çýkmasý gerekenler bile kendine sýrt dönmüþ; Habersizlerse...
 
Gogol’un “ölü canlar” adlý eserinin adýný engellilere yakýþtýrmaya baþladým. Çünkü onlar toplum içinde tamamen ölü canlardýr. Ailen dýþýndaki kiþiler seni ruhsuz ve toplumun deðerleri arasýnda bir kambur olarak görürler. Hiç muhatap olmayý bile tercih etmezler. Otobüste yüzleþmemeye çalýþýrlar yoksa size gel yerime otur demek zorunda kalacaklardýr. Ben bunlarý yaþadým. Hiç umursamadým. Neden ben ayakta otobüs içinde yolculuk yapmayayým ki dedim imdadýma otobüs ve dolmuþlarýn bize uygun olmayýþý yetiþti, iyi ki engellilere indirim uygulanmýyor, gerçi artýk koltuðumu yanýmda taþýyacak kadar zekiyim...
 
Kendi kendime engelli olmam rasyonel düþünmemi, çevre edinmemeye, bizlere zor þartlar altýnda emanet edilen Ülkeme ve Þehrime faydalý olmamý kimse engelleyemez dedim ve alternatif düþüncelere yer verdim Çünkü bana inanan biri karþýma çýkýp yüreðimden tuttu. Ben engelli deðilim!!!...
 
Eðer bu toplum bir balina gibi engelliyi yutmaya çalýþýrsa engellinin de kendince kendini savunma ve bu toplum içinde yer edinmek gibi hür bir düþüncesi vardýr.
 
Ve bu iletiþim de benimle baþlar deyip çevresinde iç içe çoklu bir çember oluþturur. Engellinin kendisine doðru daralan bu çemberin içine kolay kolay kimseyi almamaktadýr. Çünkü dostluðunu hak etmeyen bir sürü insaný bu çemberin dýþýnda tutmayý, onlarýn bakýþ açýsýna göre tercihlendirmiþtir. Yani bu genel kurallarýn tamamen baðýmlý deðiþkeni hale gelmiþtir. SÝZCE KÝM ENGELLÝ?...
 
Engelli bireylerin topluma bakýþýný toplumun kendisi belirliyor. Engelli bireylere toplumdaki insanlarýn kendisine farklý bir gözle baktýklarýný, kendini iþe yaramayan bir varlýk, diðer insanlara yük olarak gördüklerini düþündüren elbette ki toplumun kendisidir. Bu toplumdaki insanlar bu bireylere okuma imkâný vermezse, onlarý küçümseyip hor görürse, tüm ilgileri kendilerince yalnýzca acýmak olursa, iþ olanaklarý sunmazlarsa sizin hepinizin bir parçasý olan engelli bireyleri toplum olarak küstürüyorsunuz. Sizler hayatýnýzý yaþarken onlar size uzaktan bakýp beklide size kýzýyor, sizinde de ayný duruma düþebileceðinizi aklýnýza getirmemenize þaþýrýyorlar...
 
Toplum engelli bireyleri ne kadar çok içine sindirir ve onlarý diðer insanlar gibi kabul ederse engelli bireylerin kendilerine olan güvenleri artacaktýr. Kendine güvenen birey daha mutlu, daha baþarýlý ve diðer insanlar için daha faydalý olacaktýr...
 
Engelli bireylerin sosyal kabulü için devlete de çok önemli görevler düþmektedir. Engelli bireylerimiz için gerekli olan her türlü fiziksel ve sosyal düzenlemeler yapýlmalý ve bu düzenlemeleri yapýlmasýný kendine görev bilen yöneticiler atanmalýdýr. Ýyi bir eðitim alabilen, iyi bir kazancý olan, baþkalarý için bir þeyler yapabildiðini gören engelli bir birey iþte o zaman kendini toplumun gerçek bir parçasý olarak görecektir...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5727 Defa Okundu
2010-11-07

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır