KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BR VE BERABER YAþAM…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BR VE BERABER YAþAM…

Bir ve Beraber Yaþam…

Ýnsan sosyal bir varlýktýr ve toplum içinde yaþar. Yaþadýklarýndan ve çevresinden de mutlaka etkilenir. Ýþte bu etki pozitif olduðunda insana ve topluma yarar saðlar, negatif olduðunda da kesinlikle zarar verir.

Öncelikle her birey, karþýsýndakini öteki olmaktan çýkartýp, kendinden kabul etmeli, herkesi olduðu gibi benimseyip, deðiþmeye zorlamadan, ikiyüzlülüðe mecbur kýlmadan, kabullenmelidir. Ýnsanlar, birey ya da kurum olarak birbirlerini rakip deðil, dost olarak görmelidir. Beraber olmanýn herkesi güçlü kýlacaðýný kavramalýdýr. Güç birliði ile birçok þeyin baþarýlmasý mümkündür. Atalarýmýz bunu bir elin nesi var iki elin sesi var deyiþi ile çok güzel anlatmýþlardýr.

Renk, dil, din farklýlýklarý insanlarý birbirinden ayýrmamalýdýr. Ýnsanlarýn inançlarýna hoþgörü ile bakabilmemiz gerekir. Dünyadaki diðer ülkelerin de birbirlerine hoþgörü ile bakabilmeleri yeryüzünde huzurun oluþmasýna yardýmcý olur.

Ýnsanlar arasýnda birliði teþvik etmeliyiz. Birlik için bir kiþi yetmeyeceðinden, diðer insanlarýn da elinden geldiðince, örneðin deðerleri öðreterek birliði teþvik etmeleri insanlýk görevleridir. Dünya bir tanedir. Dolayýsýyla, dünya üzerinde yaþayan insanlarýn oluþturduðu insanlýk toplumu da bir tanedir. Tüm insanlýk toplumu arasýnda birlik kurulana kadar hepimiz birliði teþvik etmek zorundayýz. Hepimize kolay gelsin. Çocuklar buna aileden ve arkadaþlarýndan baþlamalýdýrlar.

Dayanýþma ruhu ile hareket ederek, birlik ve beraberliðini saðlayan toplumlar, giriþtikleri her mücadelede sosyal, ekonomik, eðitim gibi her alanda baþarýya ulaþmýþlardýr. Toplumsal dayanýþma olmadan, birlik ve beraberlik saðlanmadan atýlan adýmlar en baþta, baþarýlýymýþ gibi algýlansa da o çemberin içersinde olmasý gerekenlerden bir kiþi bile dýþarda kalmýþsa birlik saðlanamamýþ demektir.

Sevgili Çocuklar, Birlik ve beraberlik içinde olan toplumlar, karþýlaþtýklarý en zor sorunlarý dahi kolaylýkla çözerler. Sorunlarýný çözen toplumlar ise ilerlemek ve geliþmek için, fikir birliði, gönül birliði ve eylembirliði içersinde hareket ederek baþarýya ulaþýrlar. Dünyada birlik ve beraberlik içinde hareket etmeden baþarýya ulaþmýþ ne bir aile ne bir þirket ne bir kurum vardýr. Hatta bir devlet bile yoktur.

Toplumsal dayanýþma, birlik, beraberlik ve fedakarlýk ruhu ile bezenmiþ, hoþgörülü, affedici, sevgi ve saygý kurallarýný ihlal etmeyen, verdiði sözde duran, kýsaca insani deðerleri yaþamýnda uygulayan gençler tarafýndan saðlanacaktýr.

Ýnsani Deðerler konusu da tek bir kiþi tarafýndan tesis edilemez. Herkesin birlikte çalýþmasý gerekir. Deðerli þeyler ancak birkaç insanýn bir araya gelmesiyle elde edilebilir.

Açýk fikirliliði geliþtirin. Sevginiz geniþlesin, daralmasýn. Birlik ancak sevginin geliþmesiyle elde edilebilir. Birlikte çeþitlilik olduðunu deðil de “çeþitlilikte Birlik” olduðunu zihnimizde canlandýrma alýþkanlýðýný edinmeliyiz.

Peygamber Efendimizin sözleri de bize Birlik Beraberlik içinde olmamýz gerektiðini belirtir.

“El sýkýþýn ki, kalplerdeki kin gitsin, hediyeleþin ki birbirinize sevgi doðsun ve aradaki düþmanlýk bitsin.

"Allah Katýnda en sevimliniz dostluk kuran ve kendisiyle dostluk kurulanlarýnýzdýr. Allah nezdinde en sevimsiziniz de arkadaþlarýn arasýný açanlardýr."

“Birbirinizi kýskanmayýnýz, birbirinize kin tutmayýnýz, birbirinize çirkin sözler söylemeyiniz, birbirinize sýrtlarýnýzý dönmeyiniz, kiminiz kiminizi arkasýndan çekiþtirmesin. Allah ýn kullarý kardeþler olunuz.”

Toplum düzeni, birlik ve beraberlikle saðlanýr. Sevgili Peygamberimiz bir hadislerinde, birlik ve beraberlik içinde yaþamanýn toplum hayatý bakýmýndan ne kadar önemli olduðunu, birliðin temin edilememesi halinde sosyal bünyede nasýl huzursuzluklar çýkacaðýný toplumu bir insan vücûduna benzeterek anlatmak istemiþtir. ‘Bazý organlarý hasta olan bir insanýn vücudu nasýl zayýf ve güçsüz düþerse; düþmanlýklarýn yaygýnlaþtýðý, birlik ruhunun kaybolduðu toplumlar da öyle güçsüzleþirler. Bu da düþmanýn iþine yarar. Bunun için bir milleti yýkmak isteyenler önce, o milleti meydana getiren fertler arasýnda ayrýlýk tohumlarý ekerek onlarý birbirine düþürürler. Birlik ve beraberliklerini bozarlar. Maddî ve manevî güçlerini kardeþlerine karþý kullanan ve düþmanlarýný unutanlar kolayca baþkalarýna yem olurlar. Bu gerçek öteden beri bilindiði için, dünyaya hükmetmiþ nice büyük devletler, düþmanlarý tarafýndan önce içeriden parçalanmýþ, sonra yýkýlýp tarihten silinmiþlerdir.’

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10604 Defa Okundu
2016-03-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır