KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÞEHRM…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÞEHRM…

 Þehrim…

Sisli bir gün ardýndan kalabalýklarýn içinde yok ediyorum kendimi. Þehrim bilinmezliðini yüklenmiþ, yine en kayýp sýfatlarýn diyarýna vurmuþ kendini. Kendi kadar yalan olmuþ, kendi kadar düþ…

Bir yenilgi ardýndan bin bir kez ölüme düþer mi insan? Verilmiþ bir söz ardýndan tüm sözcükleri siliyor beynim. Azýðýmda harf yok. Dilimde kelime yok. Unutmak adýna atýlmýþ tüm adýmlarým, hatýrýma düþen niþane. Neden bu kadar hýrçýnsýn þehrim bana? Neden bu kadar küskün? Ben mi deþifre etmiþtim kayýp imlana sakladýðýn gizli yarayý? Ben mi silmiþtim tepelerine nakýþ nakýþ iþlediðin adýný?

Suçlu muyum?

Suçlun muyum?

Ölümlere aðýtlar yakýyorum. Gelmez gidenler. Bir avuç topraða gözyaþlarýmý döküyorum. Kayýp diyarlara yumuyorum gözlerimi. Þimdi nerdeyim? Þehrim nerdesin? Hangi yazgýmýn içine sýkýþtý bakýþlarýn? Geleceðin hangi rotada kayboldu?

Zamansýz soldu çiçekler. Belki bahar sandýðým, sýrtýna saklý yalanlar gizlemiþ bir güzdü. Belki, öðretilerin yanlýþ eldeler verdiði dilimdeydi caným. Þehrim yavaþ yavaþ yitiyordu gözümden. Bir bir dökülüyordu anýlarýmýn portresi. Gözümdeki resimleri yýrtýlýp serin surlarýna býrakýlýyordu. Düþ yordamýyla buluyordum Kars Kalesinden, betonlaþan çöl diyarýnda. Haniydi þehrimin mavi sularý? Kâbustum. Kâbustan öteydim hatta. Kâbuslar az kalýrdý nazarýmdaki karmaþanýn mahlasýna. Mahlasý meçhuldü þehrimin. Mahlasý berdevam sulardan tenha çöllere vurulmuþtu. Bitimsiz bir suda kendi kendini boðmuþ ve boðumuna nispet, kuraklýðý davet etmiþti diyarýna. Belki de ilk kez bu kadar yalnýzdý. Elinden tutacaklarý bekliyordu. Beklemesinden belliydi gelmeyenler…

Ne desem, boþluða tümce dizilmiyor. Ne desem yavan kalýyor sensiz. Ne desem makamý bozuk aðzýmýn… Seni soruyor her düþ. Tarifin yok artýk. Bir iç dökümü kâðýttan ýzdýrap kokulu bir cümle…

Þimdi bir kompozisyondan da aforoz edildim. Giriþim düþlerdi, düþler bitti. Geliþme cümlelerdi, cümleler kan kustu. Sonuç sendin sen de terk ettin þehrim. Dilsizim dedin, ayrýlýðýn diline geldin. Sen de baþlayýp bitenlerden oldun. Sen de göçüp gidenlerden oldun. Git ama sen bu kadar yükle, ayaðýna pranga olan ellerimle fazla ayakta kalamazsýn. Yok ettiðin hayallerime düþersin yüz üstü. Sen aðlarsýn, gözyaþýn piþmanlýðýný ele verir. Yorulursun þehrim. Yorgun yanlarýmýn kapýsýný çaldýðýn ve “gir” demeden buyurduðun tümcelerime yaslarsýn yüz üstü düþmüþ daðýný, taþýný, bana armaðan ettiðin gözyaþýný bir de kelimelerimi katlettiðim serin sularýný.

Sen bende kayýp, ben sende bir bulunmuþ… Yolumuz hiç ayný yöne çýkmaz. Farklý yamaçlarda farklý özlemler büyütürüz. Bir oyuna bulaþsa elimiz sen ebe olursun ben sende sobe… Sayarsýn bir bir ortasýnda bulunduðum düþleri. “Yaþamak dersem çýk, ölmek dersem kal” sesleri teðet geçer kulaðýmý. Þehrime adadýðým düþü sayýnca, düþlerim ele verir kendini… Ebe þehrin sobesi olurum…

En yeniðim þimdi. Þehrime, düþlerime, yarýnlarýma… hepsine bir “ah” borçluyum. “ah” diyebilecek kadar bile konuþamazken hem de.

Aç çöl dünyanýn kapýsýný. Bir düþ boyu deniz getirim sana. Bu kez ben ebeyim ve seni içime sobelemek için geldim þehrim.

 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11825 Defa Okundu
2016-10-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır