KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖMüR BOYU MAHKûMYET

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÖMüR BOYU MAHKûMYET

 Ömür Boyu Mahkûmiyet

Ýnsanlarýn beyinlerinde ki duygulara, fikirlere ateþ veren sevdalar ve idealler vardýr yüreðinde, bu sevdalar ve idealler insanlarýn hayatý güzelleþtiren þeyler yapmasýný saðlar. Doðduktan sonra baþlar bu idealler, anne ile baþlayan sevdiðine en yakýn olmak ve bunun için çabalamak, zaman, enerji harcamak duygusu yaþ büyüdükçe insan geliþtikçe farklý alanlarda devam eder.

Çocukken en heyecanlý ve en uzun süreli oyunlar oynamayý düþünür, oyun hiç bitmesin ister çocuk yüreði, Gençken en güzel kýzý sevmek isterler, en heyecanlý macerayý yaþamak kendilerini kanýtlamak ister genç yürekler, Olgunlaþýnca en iyi üniversiteden mezun olmak, en iyi iþi kurmak ya da çalýþmak ve gençlikte beyinlerine yerleþen kadýn imajýný ararlar hayat boyu beraber olmak için .

Bütün insanlarýn hayat idealleri Enlerle doludur. Öleceðini bilen insan bile en iyi cenaze töreni en iyi mezar yeri, en iyi mezar gibi beynindeki düþünce ve ideallerden kurtulamaz, Bu idealler yaþam arzusunun temelidir, bu temelde insanlýðýn geliþmesini saðlayan en önemli faktördür.

Ýþte bu duygularla yaþayan ya da yaþayacak olan insanýn hayatýnýn herhangi bir döneminde bir þimþek çakar ve siyah bir perde oluþur, bir insan kara yazgý için seçilmiþtir. Bu insanýn hayatý tamamen deðiþir zýt bir çizgi izlemeye baþlar, “En iyi” olan amaç ve ideal en “kötü mecburiyet” halini alýr, “En iyinin” yerini “Keþke” sözcüðü alýr.

“Hayat alt üst olmuþtur, her þey tersine dönmüþtür, çölün en kýzgýn yerine bir fidan düþmüþtür, yaþamasý, var olmasý bir mucizedir.”

Ýdealler bitmiþtir, yaþamak bile zordur. En çok sevdiklerinin bile acýyarak bakýþlarý dayanýlmaz acýyý yüreklerde biriktirir, kuytu yerlerde gözyaþý olarak akar, çaresizliðini kabul eder sonra yaðmurdan sonra ki yeryüzü gibi huzur bulur; Yaþanan çaresizlikler en sonunda “alýþýlmýþ çaresizlik” olur. Boyun eðen her þeyi kabullenen çaresizler olarak ortaya çýkar. Yürekteki sevdalar ve idealler, kalp aðrýsýna dönüþür, yüreði acýtýr.

Bazen bedenler Engelli olur, bazen beyinler, bazen Engelli bedenlerin beyinleri saðlam düþünür ama ne hikmetse saðlam bedenlerin beyinleri de Engelli düþünürler. Ýþte bu Engelli düþünme sonucunda yaþam alanlarýmýz Saðlam olanlarýn bile yaþayamayacaklarý ortamlar haline gelir. Hayatýn her evresinde, her zamanýnda her yerinde yaþama hakký kutsallýðý ve eþitliði bozulamaz ama nedense siz kendini saðlam sanan düþünme Engelli kendinizden baþkasýný düþünemezsiniz.

Yuva olarak yaptýðýnýz evlerinizde bile hiçbir þeyi düþünmüyorsunuz, Engelli bir arkadaþýmýzýn evimize gelme ihtimalini bir kenara býrakýn yarýn bir gün bu “seçilmiþliðin” baþýnýza geleceðini hesaba bile katmazsýnýz. Düþüncesizliðiniz o kadar hat safhadadýr ki, Kaldýrýmlar yaparsýnýz rampa yapmayý unutursunuz ki engelli aracý da yoldan gitsin diye, kýsaca sokaða çýkma hakký bile vermediðiniz insanlarýnda sizlerden farký olmadýðýný ne zaman düþüneceksiniz.

Bu durumlarý hep geliþmiþ ülkelerle kýyaslarýz ve bu ülkeler geleceði düþünerek projeler yaparlar, kendi ömürlerinin yetmeyeceðini bilerek projeler yaparlar, uygularlar, aslýnda ülkeler geliþmez insanlar geliþir. Ýnsan kendinden baþkalarýný da düþündüðü zaman,

kendisinden sonrasýný düþündüðü zaman geliþmiþ sayýlýr. Bizler býrakýn baþkalarýný ve bizden sonrakileri düþünmeyi kendimizi bile düþünemiyoruz, bu düþüncesizliðimiz hayatýmýzý yaþanýlmaz kýlýyor, sorunlarý çözümsüz, çalýþmalarý sonuçsuz býrakýyor.

Yaþadýðýnýz sosyal çevreyi kurarken ya da yaþam alanýný düzenlerken bir gün sizinde baþýnýza gelebileceðini hiçbir zaman hesaba katmazsýnýz, öyle bir hayat yaþarsýnýz ki Engelli olduðunuzu rüyanýzda görseniz bir yeriniz açýk kalmýþ sayarsýnýz, en iyi düþünenimiz gider bir Engelliye ya da muhtaç olduðunu bildiðimiz birine sadaka verirsiniz.

Ýnsan olarak düþüncesizliðiniz sadece yaþam alanlarý ve yaþam þartlarý ile alakalý deðildir, “Yaþamakla” da alakalýdýr. Hayatý farkýna vararak yaþamýyoruz, Gözler saðlamken, bütün renklerin ayrýcalýðýný, güzelliðini ve farklýlýðýný gözlemek lazýmdýr, ayaklar saðlamken terden sýrýlsýklam olarak yürümek lazýmdýr. Kollarýnýz saðlamken dost ve arkadaþlarýnýza sýkýca sarýlýn. Unutmayýn gözler kapanýnca renkler siyah beyaz olur. Ayaklar gidince bütün dünya durur, kollar gidince dostlar düþman olur.

Hayatýn küçük ayrýntýlarýnýn farkýna varýn, Yazýn sýcaðýnda soðuk bir bardak suyu içerken bardakta oluþan buðunun varoluþu ile yok oluþunun nedenlerini öðrenin. Bahar güneþi ile ýsýnan topraklarýn üzerine düþen soðuk yaðmur tanelerinin taze ot, çiçek ve toprak kokusundan nasýl bir aroma oluþturduðunu hissedin. Sýcak yaz aylarýnda yeryüzüne doðru koþan yaðmur tanelerinin kýsa bir süre sonra baþka diyarlara yaðmur olmak için tekrar gökyüzüne doðru yükseldiðini izleyin. Baharýn son deminde yapraklarýný, çiçeklerini döken doðanýn mahremiyetini kapatmak istercesine Sisten perdeler örttüðü alaca sabahlarý seyredin. Ýçinde binlerce renk ve þekil barýndýran, ama beyaz görünen kar tanelerinin raks ediþlerini, eriyip kaybolmalarýný gözlemleyin. Baharýn seherini, yazýn Meltemini, Güzün akyelini, kýþýn ayazýný hissedin. Kýsaca her aný, her günü, her mevsimi, her yýlý Yaþayýn, çiçeðin yapraklarýnýn bile farklý renklerde olduðunu görün, her gün farklý koktuðunu, Güneþle açýp güneþle kapandýðýný, öðrenin.

Bunlarý Öðrenirken belki Engellilerin neler kaybettiklerini anlarsýnýz, Nelerden “Mahrum” nelere Mahkûm olduklarýný fark edersiniz. Aslýnda Engellilik Özgürlükler içindeki bedenin ömür boyu mahkûmiyettir, özgürlük hücresidir, ama ”Beden Mahkûmdur Beyin Özgürdür”
En kötüsü ise bedeni Özgür olup ta Beyni mahkûm olanlarýn durumudur.

Not: Bu yazýyý okuduktan sonra sizlerden istediðim yaþadýðýnýz her yerde Engelli olduðunuzu düþünün.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 1887 Defa Okundu
2016-11-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır