KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERDE REHABLTASYON…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERDE REHABLTASYON…

Engellilerde Rehabilitasyon… 

Rehabilitasyon ve araç-gereç gereksiniminin yeterince karþýlanamamasý da engellilerin toplumla bütünleþtirilmesinin önündeki en büyük engellerden birisidir. Bilindiði gibi rehabilitasyon çok genel olarak, yitirilen bir yeteneðin yeniden kazandýrýlmasý, yerine baþka bir yeteneðin “ikame edilmesi” demektir. Her hangi bir sebeple engelli hale gelen birey önceden var olan iþini artýk yapamýyorsa ya o iþi yapabilmek için “yeniden yetenek lendirilmesi yani rehabilite edilmesi” gerekmektedir ya da bu Ýþi yapmak artýk olanaklý deðilse, yapabileceði yeni bir iþ için beceri kazanmasý (eðitilmesi) gerekmektedir. Böyle bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiþ olan birey, topluma ve içinde yaþadýðý aileye yük olmaktan kurtulamayacaktýr. Engellilerin engelleriyle baðlantýlý bir eðitim ve rehabilitasyon olanaðýndan yararlanmasý, onlarý toplumsal yaþamla bütünleþtiren en önemli etkendir. Oysa bu gün, ülkemizin geliþmiþlik düzeyine göre az çok fark etse de, engellilerin ezici bir çoðunluðu bu olanaklardan yararlanamamaktadýr.
 
Standart kurallara göre engelliler için geliþtirilecek rehabilitasyon programlarýna katýlým konusunda da eþitlik ilkesi en önemli rehber durumundadýr. Programlar engellilerin, ailelerinin ve örgütlenmelerinin katýlýmý ile geliþtirilmeli; nitelik ve nicelik yönden engellilerin gereksinimlerini karþýlayacak yeterlikte olmasýna özen gösterilmelidir. Eþitlik ilkesi gereði, birden çok engeli bulunanlar ihmal edilmemelidir. Rehabilitasyon programýnýn kapsamýnda eðitim, danýþmanlýk, bireysel kapasitenin arttýrýlmasý, deðerlendirme, rehberlik gibi konular yer almaktadýr. Hedef kitlesi ise engellilerin yaný sýra aileleri, ilgili kuruluþlarýn çalýþanlarý, toplum, ilgili meslek elemanlarý ve medya yer almaktadýr.
 
Rehabilitasyon baþlýca bölümlerini sýralayacak olursak; Koruyucu Rehabilitasyon: Saðlýk Eðitimi verilerek, oluþmuþ olan engellilik durumunun durdurularak baþka rahatsýzlýklara yol açmasýný engellemek ve tedavi sürecine adaptasyonunu saðlamak.
 
Týbbi Rehabilitasyon: Hastalýðýn tanýmlanmasý, deðerlendirilmesi ve tedavi aþamalarýndan oluþur. Mesleki rehabilitasyon: Kiþinin kaybettiði iþine dönüþü veya hiç kazanamamýþ olduðu mesleðin engel grubuna ve yeteneðine uygun kazandýrýlmasý ve istihdam sürecinden oluþmasýdýr. Psikososyal rehabilitasyon: Engelli bireyin aile, arkadaþ ve toplum iliþkilerine saðlýklý bir þekilde uyumlandýrma aþamasýdýr. Ev Rehabilitasyonu: Engellinin tedavi tekniklerinin dikkatle planlanýp, aileye bu konularýn izah edilerek, tedavi sürecine katký saðlamalarý aþamasýdýr. Deðerli büyüklerim yukarýda belirttiðim rehabilitasyon bölümlerinden geçmiþ olan engelli bireylerimiz topluma kazandýrýlarak üretken ve kendi yaþamlarýný tek baþýna idame ettirebileceklerdir. Uygulanan rehabilitasyon programlarýnýn deðerlendirilmesinde engellilerin, ailelerinin ve örgütlerinin görüþlerine önem verilmelidir. Böyle bir rehabilitasyon sürecinden geçmemiþ olan engelli bireyler ise, topluma ve içinde yaþadýðý aileye yük olmaktan kurtulamayacaktýr.
 
Engelli bireylerimize verilecek olan, rehabilitasyon hizmetlerinin verimli ve istenilen amaca ulaþabilmesi için, yasalar ile desteklenen engellilerimize verilen rehabilitasyon ilgili kurumlarca mutlaka gözden geçirilerek günün koþullarýna göre gerekli artýþýn yaptýrýlmasý bunun yanýnda ise rehabilitasyon merkezleri ise sýradan personel yerine, engellilere yönelik uzman kiþilerce gerekli tedbirlerin alýnmasý ve engelli ailelerin ise, bu konunun üzerinde titizlikle durmasý gerektiðinde yeterli eðitimin verileceði kanýsýndayým. Aksi takdirde verilen eðitiminden gerekli verimin alýnamayacaðý kuþkusuzdur.
 
Her engel kümesinde yer alan bireylerin gereksinim duyduklarý kimi araç gereçler vardýr ki bunlar engelliler için son derece önemlidir, yaþamlarýnýn adeta bir parçasý gibidir. Bu araç gereçler engellinin hareket yeteneðini artýrýcý özelliklere sahiptir. Bu da toplumla daha çok bütünleþme demektir. Yoksulluk ve iþsizliðin en yaygýn olduðu toplumsal kesimin engelliler olduðu düþünülürse, özellikle sosyal güvenlik ve sosyal refah hizmetlerinin yetersiz olduðu ülkemizde engellinin bu tip araç gereçlere kolaylýkla ulaþmasý beklenemez. Belirli oranda görme engeli olan bir insanýn bir gözlük desteði ile bu sorununu çözülecekse ya da yürüme güçlüðü çeken bir insana saðladýðýnýz bir araçla (bir koltuk deðneði veya tekerlekli sandalye ile) onun hayatý önemli ölçüde kolaylaþacaksa bu tür araç gereçlere verilen katký paylarý artýrýlmalýdýr, böylece engelli karþý karþýya olduðu sýnýrlanmanýn, kýsýtlýlýðýn dýþýna çýkabilecekse, bu onun Ýçin vazgeçilmez bir þeydir. Bu saðlanamadýðýnda engellinin topluma katýlmasýnýn önünde ciddi bir engel oluþmuþ demektir.
 
Engellilerin onurlu bir yaþam sürebilmeleri için kendi kendilerine yeten bireyler olmalarýnýn önemine deðinilmiþti özürlüler yasasýnda. Bu baðlamda kamusal yardýmlardan yararlanmak konusunda tam bir eþitlik olmalýdýr. Engellilere gereksinim duyduklarý araçlar, ücretsiz ya da çok ucuza verilmelidir. Engellilerin gereksinim duyduklarý özel araçlarýn geliþtirilmesi konusunda araçlarýn üretimi ve ithalinde kolaylýklar saðlanmasý gerekir. En önemlisi engellilerin bu araçlara kolaylýkla ulaþabilir olmasý saðlanmalýdýr. Bu araçlarýn üretimi ve daðýtýmýnda tüm engel kümelerinin ve her engelli bireyin gereksinimleri özel olarak dikkate alýnmalýdýr. Engellilerin yaþamlarýný kolaylaþtýrmak üzere tasarlanmýþ bu araçlar, onlarýn toplumsal yaþama katýlmalarýný maksimize edecektir.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 11646 Defa Okundu
2010-12-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır