KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

EMPATK KOMþU ÖTEKLEþTRME

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         EMPATK KOMþU ÖTEKLEþTRME

Empatik Komþu Ötekileþtirme

Empati ne kadar çok duyduðumuz, artýk idealize etmeye baþladýðýmýz, “Empatik ol sen de caným biraz” diyerek önümüze gelen herkese hap þeklinde pazarladýðýmýz iletiþim cambazý olmaya baþlamýþ bir kavram. Ýnsanlarý birbirine yakýnlaþtýranýn, hatta grup yapanýn birbirlerine yönelik empati geliþtirme kabiliyetleri olduðundan, ayrýca kiþiliðimizdeki deðiþimlerin empati kurduklarýmýzýn eliyle daha kolay gerçekleþtiðinden bahsetmiþtik. Fazla empatinin küpüne zarar verdiðini de söyleyip “ötekileþtirme” duraðýna park etmiþtik.

Evet empati güzeldir, kullanýþlýdýr, verimlidir ama insana ait mekanizmalar empatiyle sýnýrlý kalmaz. Mesela empatinin bir de karþý komþusu vardýr ki namý “ötekileþtirme” dir. Empatiyle ortak tek özelliði ayný apartmanda oturmasýdýr. Ýkisi de duygu apartmanýndadýr ama duyguya dokunma þekilleri çok farklýdýr. Empati baþkasýnýn duygusunu damarlarýmýza enjekte etmeye yararken ötekileþtirmede baþkasýyla aramýza koyduðumuz mesafeyle, ben o deðilim duygusuyla “ben”in yaygarasýný yapmaya, benliksel bir haz damýtmaya çalýþýrýz.

Empati, enjektörlük yaparken ötekileþtirme duvar örmeye yarar. Ýþi, deðil karþý tarafý hissetmek, onunla kendini ayný odada bile hissetmemek için onu “öteki” yapmaya yarayan tuðlalarý birer birer dizmektir. çünkü ötekileþtirdiðiniz an sebep-sonuç iliþkisi kurma ihtiyacýnýz kaybolur. ‘Neden böyle yapýyor?’ sorusunu anlamsýz bulur, elinizde barkotlar etiketleme ve ötekileþtirmeyi her þeyden daha kolay görürsünüz Ötekileþtirme ister bu düzeyde olsun ister daha hafif, girdiði toplumu psikolojik eksende moleküllerine varana kadar bölen, kategorize edip kendi dýþýndaki diðer bütün kategorilere tepeden bakan bir tür mikrobik hastalýk gibidir.

SÝZ HANGÝ HAPTAN ALIRDINIZ?

Ýþte hepimiz bir ömür boyu bu çift yönlü markaj altýnda yaþarýz. Morpheus’un uzattýðý kýrmýzý ve mavi haplardan (empati-ötekileþtirme) her an birini seçeriz. Filmde bunlardan biri sizi hayal dünyasýna (Matrix dünyasýna) baðlarken diðeri gerçeðe baðlýyordu. Yine öyle oluyor: Empati size gerçek dünyadan, gerçek duygudan sesler fýsýldarken ötekileþtirme bir hayal dünyasýna, ötekilerle savaþýldýðý bir matadorlar arenasýna sizi davet eder. Herkes seçtiði hapa göre bir duyguya ýþýnlanýr. Empati kurduðu kiþilerin neden-sonuç iliþkilerini anlayýp hayata bir an olsun onlar gibi bakarken; ötekiledikleriyle arasýna ördüðü duvarýn ayaklarýnýn altýnda yükseldiðini ve bu sayede de büyüdüðünü sanýr.

Ötekileþtirmede kiþi hayatý köþelerden ibaret bir 6’gen, 7’gen (kiþiye göre bu sayý artar durur) geometrik harita þeklinde görür. Bütün toplumu bu 6-7 köþeye daðýtýr. Kendisi ve kendi gibi düþünenleri de bir köþeye toplar. Ve hayatý bir ömür boyu sadece 6’gen içindeki kendi açýsýndan seyreder durur. Tuttuðu köþeyi ne kadar benimserse diðerlerini de o ölçüde kendine uzak tasarýmlar. Hatta bir noktadan sonra deðil diðer köþedekilerle empati kurmaya yavaþ yavaþ onlarý “insan” gibi bile görmemeye baþlar.

VE BÝR GÜN BÝR ÞEY OLUR!

Bir gün ötekileþtirdiklerinizle seyahat yaparken otobüsün lastiði patlar. Beraberce yolda kalýrsýnýz. Beraberce sýkýntý çeker, beraberce geç kalýrsýnýz. Yaþadýðýnýz bir tek ortaklýk, onu bir an için anlamanýzý saðlar. Bir an o siz gibi, siz o gibi olmuþsunuzdur. Kazayla da olsa empati gerçekleþmiþtir. Bir an için ezber bozulmuþ, empati kültürü baþlamýþtýr. Birbirinizi o an iyi anlarsýnýz ve bu anlama bir anda

kalýplarýn dýþýna davet eder sizi. Patlayan lastiðin mecburi “empati istikameti” baþka empati fýrsatlarýný da keþfetme yolculuðuna dönüþür. Ve bir zaman sonra anlarsýnýz ki aslýnda bir ezberin, iki ayrý söylemin bilinçdýþý aktörü olmuþsunuz o zamana kadar. Nefretiniz sempatiye, ben bilirim’ciliðiniz empatiye doðru ton deðiþtirir. Ve insan olma paydasýnda birleþmenin huzuruna doðru tamir olmuþ lastikler ve “empatik düþünme” yapýsýyla yepyeni duraklara doðru yol almaya baþlarsýnýz. Tabii eðer geç kalýnmamýþsa.

(UA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA) – KAFKAS HABER AJANSI
 

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 19168 Defa Okundu
2017-02-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır