KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNANMAK Mý, GüVENMEK M?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝNANMAK Mý, GüVENMEK M?

 Ýnanmak mý, güvenmek mi?

Ýnançlarýmýz....

Ýnanmayý güvenmek olarak algýlarýz, halbuki güvenmek inanmaktan daha öte bir davranýþtýr.

Tevekkülünüz yoksa duanýz ne iþe yarar?

Güveniniz yoksa seviyorum diyemezsiniz...

Ýnanmak deðiþebilen bir olgudur...Ýnanmak, daima veriþle ilgilidir...Bir an gelir, size devamlý veren el, vermez olur...Ve o ele inancýnýzý yitirirsiniz...Ama asla, güvendiðiniz ele sýrtýnýzý dönmezsiniz ve onun da size sýrtýný dönmeyeceðini bilirsiniz..

Güvendiðinizin sevgisinden kuþku duymazsýnýz....Ama inandýðýnýz biri hakkýnda daima þüpheleriniz vardýr...

Hz.Muhammed(s.a.v) ve Hz.Ebubekir, kendilerini öldürmek isteyen Mekkeliler tarafýndan izleri sürülerek maðara giriþine kadar geldiklerinde, kendisine korku ile bakan Ebubekir e Hz.Muhammed(s.a.v) :" Korkma ya Ebubekir...Allah bizi koruyacaktýr!" derken müthiþ bir güven duygusu içindedir, þüphesi yoktur, o bir inanan olmayý aþmýþ, bir güvenen olmuþtur...

Nitekim, o anda örümcek aðýyla, kuþlar yumurtalarýyla maðara giriþini kapatmýþlar ve orada kimse yokmuþ gibi algýlanmasýna sebep olmuþlardýr...

Günümüzde ise inananlar dediðimizde bambaþka bir topluluk ile karþýlaþýyoruz...Onlar inançlarýný güvene dönüþtürmedikleri için, zenginleþtikçe deðiþiyor, dünyaya meylediyor, nefislerinin peþinden gidiyorlar...Tam tersi fakirleþince yine isyana düþüyorlar...

Demek ki, Rablerine tam olarak güvenmiyorlar...Amentü deki hayýr ve þer Allah tandýr, cümlesini dikkate almýyorlar...

Gerçek iman güvenmek demektir...Ýnanmak deðil...Çünkü inançlar þekil deðiþtirir, güven ise tamsa ayný kalýr...

Ýnsanlar ölümlüdür, insanlar hatalýdýr....Ýnsanlara inanýrsýnýz, ama Rabbinize güvenirsiniz....

 Düþünür Sokrates’in ünlü sözü:

“Sevmektense, güvenmek isterim.”

Ne kadar anlamlýdýr…

Güveninizin asla boþa çýkmayacaðý güzel günlere, Sevdikleriniz ve sevenlerinizle birlikte…

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 207 Defa Okundu
2017-04-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır