KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÖZüRLü TOPLUMA SEVGY ANLATAN DOSTLUK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÖZüRLü TOPLUMA SEVGY ANLATAN DOSTLUK

 Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk

Sevgl i dostum,

 Bir toplumda özürlü, daha doðrusu engelli insanlara gereken deðer verilmemekteyse, ki bu deðer sözde deðil özde olan deðerdir ve o toplum özürlü ve engelli toplumdur. Engellilere toplumumuzda verilen deðere, onlara sunulan hizmetlere, onlara verilen sevginin kalitesine ve ölçüsüne bakarak sen bu toplumun engelliyi sevip sevmediðine karar ver lütfen. Ben baktýðým zaman gerçek manada toplumumuzun engellileri sevdiðine inanamýyorum.

Caným dostum,

 Ülkemizde bir engelliler günü, bir de engelliler haftasý var. Engellilerin kanunlarý var. Engellileri sevmek için kaðýt kalem üzerinde ne gerekiyorsa büyüklerimiz yapmýþlar sað olsunlar ama hayatta uygulamaya gelince engelliler her zaman yalnýzlar, çaresizler, engellerine engel katýlmasýndan, küçümsenmekten demeyeyim de önemsenmemekten, sorunlarýna çözüm bulamamaktan, bir devlet büyüðüne gittikleri zaman baþtan savýlmaktan adeta býkmýþlardýr. Bu durumda engellilere deðer vermeyen topluma ben engelli toplum demekte haksýz mýyým?

Caným dostum,

 Engelliler devletten ve toplumdan fazla bir þey beklememekteler. Sadece adam yerine konmak ve gereken ilgi ve sevgiyi görmek istemekteler. Ýnsan gibi yaþamak nasýl ki senin ve benim hakkýmsa onlarýn da hakký. Mesela güzel bir kurumda çalýþacak eðitimi olduðu halde sýrf engelli diye o kurumda çalýþmaktan engelleniyorsa o engelliyi gerçekten seviyor mudur o toplum? Bana söyler misin? Sýrf engelli diye çok yetenekli olduðu halde hak ettiði yerde çalýþmayan engelliler tanýmaktayým. Onlara deðil de onlara hakkýný vermeyenlere acýmaktayým ben sadece.

Caným dostum,

 Biz toplum olarak engellileri ziyaret etmeyiz. Onlara rastladýðýmýz zaman bizi ziyarete neden gelmediklerini sorarýz. Bu sorma da onlarý sevdiðimizden, görmek istediðimizden deðil, laf ola beri gele misali. Bizler toplum bireyleri olarak iki veya hatta üç evimiz olsun isteriz ama engelliye bir evi çok görürüz. Miras paylaþýmýnda engellinin hakkýný yemeyi bir marifet sayarýz. Güzel bir iþ istediði zaman “iþin var, çalýþmayý ne edeceksin, sen yan gelip de keyfine bak” deriz. Her hareketini izler açýðýný yüzüne vururuz ama onun bizi eleþtirmesine asla tahammül edemeyiz. Onun bu davranýþý ya yüzsüzlük ya da terbiyesizliktir. Bizi ziyarete gelmek istemesi affedilmez hatadýr. Randevu vermeyiz. Baþarýlý olmuþsa da iki üniversite tamamlamýþsa da, sigara alkol kullanmasa da, o tehlikelidir. Çocuklarýmýzý torunlarýmýzý onlardan uzak tutmalýyýz. Ola ki çocuklarýmýza torunlarýmýza zararlarý dokunur.

 Caným dostum,

 Bunlarý anlattýðým zaman, sen bana “kafayý mý yedin, bu toplum böyle þeyler yapmaz“ diyebilirsin. Toplumumuz ne yazýk ki bunlarý da yapmakta. Dost isek biz dost acý söyler ama gerçeði söyler. Biz engellileri evden çýkamýyorsa evlerine, eðer evden çýkarsa da karamsarlýklara mahkum ederiz. Engellileri engelliler günlerine ve engelliler haftalarýna mahkum ederiz. Kamudaki engelli kadrolarýný doldurmayýz ama normal kadrolarý çalýþmayan tembel ama milliyetçi geçinenlerle doldururuz. Bu bizim deðiþmez politikamýzdýr. Çünkü biz engelli toplumuz duymayan, duymak istemeyen, görmeyen veya görmek istemeyen, yürümeyen ya da ilerlemek istemeyen bir toplumuz. Böyle mi olmalýyýz ama sen söyle? Duyan, duyduðunu anlayan duyma engellilere, bakan baktýðýný gören toplum görme engellilere, geliþmek ilerlemek isteyen de yürüme engellilere destek olur her zaman.

Caným dostum,

“Engelliyi seviyorum“ demekle sevgi tamam olmaz. Engellileri hakikaten sevmek demek, engelleri ortadan kaldýrmaya çalýþmak demek. Engelliye “iþin rahat keyfine bak” demek engelliye engel koymak demektir. Engelli sadece bir maaþ istemez. Verdiði emeðin karþýlýðý bir maaþ ister. Belki saðlam insan çalýþmak istemeyebilir ama engelli çalýþmak isterse onu çalýþabileceði, üreteceði yerlere yerleþtirmek gerekmez mi? Ama nerede?

 Can dostum,

 Bu toplum her engelliyi sevmese de sevgi engellileri, yani hakiki manada sevmesini bilmeyenleri, sevgisizleri, beyninde tembellik geni ile yaþayan düþünce engellileri sevmekte ne yazýk ki. Bunu tabii ki “ben onlarý seviyorum” diyerek söylemez. Onlara hoþgörüde bulunarak, adam yerine koyarak, iþyerinde yardým ederek yapar. Çünkü dili sevmese de kalbi ve beyni öylelerini sevmektedir. Neden? Çünkü onlarý kendisinden düþük görerek tatmin saðlarlar. Kendinden daha geliþmiþ insaný sevmek tabii ki geliþmiþ ve bilinçlenmiþ daha da geliþmek ve bilinçlenmek isteyen, baþkalarýný da her zaman geliþtirmeye çalýþan aydýn adam iþidir.

Sevgili genç dostum,

 Bu topluma bir ön yargý ve hakaret deðil, bu engellilere empati ile yaklaþan bir dostun bakýþ açýsý. Engellileri gerçek manada anlamadan onlarýn sadece hatalarýný arayan bir toplumu gören bir insan olarak toplumun bu ön yargýlarý býrakarak, gerçek manada engellileri sevmesini istemekteyim sadece. Ben burada demekteyim ki, engellileri gerçek manada kimse sevemese bile güzel ve örnek dostluk kuran bizler gerçek manada engellileri severek, onlarý ev ve iþ yerlerinde ziyaret ederek, onlarýn iþlerini kolaylaþtýrarak, onlara yol göstererek, onlarý üzecek davranýþlardan kaçýnarak bunu gösterelim derim.

Can dostum,

 Biz belki ailemizi, yaþadýðýmýz iþ yerindeki insanlarý, daha ileri giderek toplumu deðiþtiremesek bile, el ele vererek ikimiz kendimizi, hatalarýmýzý dürüstçe yüzümüze söyleyerek deðiþtirebiliriz. Bunun için çaba harcarsak deðiþmek ve geliþmenin zor ama imkansýz olmadýðýný da gerçek manada anlayabiliriz. O zaman hadi engellileri sevmeye diyelim.

Can dostum, sevgili kardeþim,

 Bugünden itibaren engellilerle alay eden insanlara, engellilerle alay etmenin hiç güzel þey olmadýðýný, engellilerin de en azýndan bizler kadar deðerli insanlar olduklarýný ve eðer isterlerse onlara gerçek manada verimli olacak iþ, çalýþma ortamý hazýrlamamýz gerektiðini anlatalým. Belki 100 kiþiden 99 kiþi bizi dinlemezse bile 1 kiþi dinlese, anlasa ve engellilere bakýþ açýsýný pozitif olarak deðiþtirse dostluðumuzun çok mesafe kat ettiðine candan inanacaðým inan ben.

Caným dostum,

 Bazý engelliler vardýr ki, saðlamlarýn beceremediði iþleri becerir ve onca aþaðýlamalara raðmen, onca görmemezlikten gelinmelere raðmen, çok saðlamlarýn baþarýsýndan daha büyük baþarýlara imza atarlar ve saðlamlarýn mutlu olamayacaðý kadar da mutluluk sergilerler. Çok insan da onlarýn nasýl baþardýðýný merak etmek yerine, onlarýn mutlu olmasýnýn sebebini araþtýrarak kendilerine uygulayarak kendileri de mutlu olacak yerde, onlarýn baþarýsýný küçümsemeyi, görmemezlikten gelmeyi, hatta þevklerini kýrmak için alay etmeyi seçerek seviyelerini ortaya koymaktalar. Böylelerine acýmalý ve yanlýþ davranýþlarýný da onlara anlayacaklarý lisanla anlatmalýyýz.

Sevgili dostum,

  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 748 Defa Okundu
2017-04-29

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır