KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

YEN YýL HEDEFNZ BELRLEDNZ M?

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         YEN YýL HEDEFNZ BELRLEDNZ M?

Yeni yýl hedefinizi belirlediniz mi? 

Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn “Yeni yýl hedefinizi belirlediniz mi?” yazýsý þöyle:
 
Yeni bir yýl daha geldi. Yeni yýl için hedeflerinizi belirlediniz mi? Peki nasýl hedef belirleyeceðinizi ve bu hedeflere ulaþmak için nasýl bir plan hazýrlamanýz gerektiðini biliyor musunuz?
 
2011’in gelmesiyle birçoðumuz yine kendimize hedefler belirleyeceðiz. Her baþarýlý insan kendisine hedef belirleyip, bu hedefe belirli bir süre içinde ulaþmada çaba harcar. Bu hedefler kiþinin yeteneklerine ve altyapýsýna uygun gerçekçi hedefler olmalýdýr. Çalýþan da olsanýz, iþveren de olsanýz, bundan 3 ay, 6 ay ya da bir yýl sonra nerede olacaðýnýza dair hedefler belirlemelisiniz. Hedefinizi belirledikten sonra, iþinizle ilgili yaptýðýnýz her þey bu amacý gerçekleþtirmeye yönelik olmalýdýr.
 
Bu konuda yapýlacak en büyük hata hedeflerinizi ve baþarýlarýnýzý baþkalarýna endekslemektir. Hedefinizi kesinlikle baþkalarýna endekslemeyin, kendi hedefiniz neyse ona odaklanýn. Örneðin, hedefiniz okulu bitirmek olmaktý ve bunu baþardýnýz ama sýnýf arkadaþýnýz sizden daha yüksek bir pozisyona geldiyse bu baþarýsýz olduðunuz anlamýna gelmez. Çünkü sizin hedefiniz okulu bitirmekti ve siz kendi hedeflediðinizi baþardýnýz.
 
Hedef belirlemek için en iyi zaman yeni yýldýr. Yeni bir yýlýn gelmesiyle geçmiþ yýlý gözden geçirip gelecek yýl için planlar yapabilirsiniz. Daha yüksek bir pozisyona gelmek istiyorsanýz, neyi istediðinize karar vermeli, bu iþin gerektirdiklerini öðrenmeli ve bunun için gereken yapýyý hazýrlamalý ve bu yolda çalýþmalýsýnýz.
 
Beyin fýrtýnasý yapýn. Yapmak istediklerinizi liste haline getirin. Baþlangýçta hiçbir fikriniz yokmuþ gibi gelebilir ama sonra yapmak istediðiniz birçok þey peþ peþe gelecektir. Önemli bulduklarýnýzý seçip onlara öncelik verin.
 
Hedeflerinizi belirleyip listenizi görebileceðiniz bir yere koyun ve her deðiþikliði kaydedin. Böylece geliþimi görebilir, gelecekte hedef belirlerken daha baþarýlý olabilirsiniz.
 
Seçtiðiniz hedeflerin sizi biraz zorluyor olmasý gerekir ama ulaþýlabilir olmasýna da özen gösterin. Baþka bir deyiþle çok kolay hedefler seçmeyin ama seçtikleriniz gerçekleþtiremeyeceðiniz hedefler de olmasýn. Eðer çok kolay hedefler seçerseniz, fazla baþarýlý olmadýðýnýzý düþüneceksiniz, çok zor olursa da kendinizi yenilmiþ hissedeceksiniz. Bu nedenle hedeflerinizin ne çok kolay ne de gerçekleþtirilemeyecek kadar zor olmasý gerekir.
 
Hedeflerinizi gerçekleþtirmek için bir zaman dilimi belirleyin. Her þeyi bir anda yapamazsýnýz, az zaman alacak kolay hedefler için kýsa zaman dilimleri belirleyin. Daha karýþýk hedeflerde ise gerçekleþtirmeniz gereken her adýmý bulun ve her biri için bir süre belirleyin.
 
Hedeflerinizin listesini yaparken, bunlarý neden hedef olarak seçtiðinizi kendinize sorun. Eðer hedefiniz yönetici, öðretmen, doktor v.b olmaksa, bunu neden istediðinizi bilmek ve bunu zaman zaman kendinize hatýrlatmak sizi motive edecektir. Bunu istemenizin birçok nedeni olabilir, yalnýz bunlarýn neler olduðunu bildiðinizden emin olun.
 
Ölçülebilir hedefler koyun. Örneðin bu yýl yabancý dil öðrenmek gibi bir hedef koyduysanýz, sadece bunu istediðinizi söylemekle yetinmeyin. Bir plan dahilinde bunu gerçekleþtirin. Yabancý dil öðrenme nedeniniz ülkemizi dýþarýda temsil etmekse, yurtdýþýna gittiðinizde yabancýlarla anlaþabilmekse, bunu gerçekleþtirdiðinizde baþardýðýnýzý anlayacaksýnýz.
 
Hedefinizi gerçekleþtirmekte kullanacaðýnýz araçlarý belirleyin. Örneðin bir bilgisayar programý mý öðrenmek istiyorsunuz? Bunun için iki þeye ihtiyacýnýz var. Birincisi programa sahip olmanýz ikincisi de size bunu öðrenmenizde yardým edecek biridir.                 
 
Kendinizi zorlamayýn. Hepimiz bir anda her þeyin mükemmel bir þekilde olup bitmesini isteriz ama kendinizi bunun için fazla zorlamayýn. Birçok büyük, baþarýlmasý zor planlar koymanýza gerek yok. Küçük kolay planlardan baþlayýp daha karmaþýk olanlara doðru ilerleyebilirsiniz. Her zaman için geri dönüp hedeflerinizi gözden geçirme imkanýnýz olduðunu unutmayýn.
 
Hedeflerinizi kýsa vade ve uzun vade hedefleri olarak ayýrýn. Bu listeleri birbirinden ayrý tutarsanýz, bunlarý gerçekleþtirmede çalýþmalarýnýzý daha iyi organize edebilirsiniz. Kýsa vadeli planlarýnýz, hemen her zaman gerçekleþtirilebilecek, çok vakit almayan planlardýr. Uzun vadeli hedefleriniz ise daha fazla çaba ve zaman gerektirir. Bu nedenle her yeni yýlda bir tane uzun vadeli plan belirlemeye çalýþýn.
 
Gerekli oldukça hedeflerinizi gözden geçirip düzeltmeler yapýn. Eðer iþlerinizi devamlý erteleyen bir tipseniz, bu tabii ki geri dönüp hedeflerinizi bir sonraki yýla atabileceðiniz anlamýna gelmiyor. Bu geri dönüp hedeflerinizi gerçekleþtirmede nasýl bir süreç izlediðinizi, doðru yolda olup olmadýðýnýzý görmeniz için yapmanýz gereken bir çalýþma. Eðer birkaç ay içinde yeni yýl hedeflerinizin yarýsýný gerçekleþtirdiyseniz, birkaç tane daha yeni hedef ekleyebilirsiniz demektir. Eðer planýn gerisindeyseniz, bunun nedenlerini araþtýrýn: gerekli araçlara mý ulaþamadýnýz, zaman dilimini mi yanlýþ ölçtünüz ya da gerçekleþtirilmesi olanaksýz bir hedef mi belirlemiþtiniz? Tüm bunlarý görerek bir sonraki yýl için daha iyi planlar belirleyebilirsiniz.
 
Her baþarýnýzda mutlaka kendinizi kutlayýn, baþarýnýzý baþkalarýyla paylaþýn ve bir sonraki hedefiniz için çalýþmaya baþlayýn. Hedef belirleme, sadece ne istediðinize karar vermekten daha önemli. Hedef belirleyerek, istediðiniz þeye nasýl ve hangi araçlarý kullanarak ulaþacaðýnýzý da iþin içine katarsýnýz. Böylece varmak istediðiniz noktaya daha planlý bir þekilde varýrsýnýz ve hedefleriniz sadece her yeni yýl baþýnda söylenip 1-2 ay sonra unutulan planlar olmaktan kurtularak gerçeðe dönüþür.
 
Artýk hedef belirlemenin ana kurallarýný biliyorsunuz. Yukarýdaki önerileri kullanarak ihtiyaçlarýnýza cevap verecek hedeflerinizi belirleyebilir ve bu yolda çalýþabilirsiniz. Bu yýl ne istediðinize karar verdiðinizde, planlý bir þekilde bunlarý gerçekleþtirebilirsiniz. Konfüçyus’un dediði gibi “Her büyük yolculuk, küçük bir adýmla baþlar”
 
Kars ve Karslýya 2011 yýlýnýn saðlýk, mutluluk, huzur ve bol kazanç getirmesini dileriz. Ýnþallah Dünya bu yýlý barýþ içinde huzurlu bir þekilde geçirir. Geride býraktýðýmýz 2010 yýlýndan daha iyi bir yýl geçirmeniz dileði ile Doluna Derneði olarak YENÝ YILINIZ KUTLU OLSUN!
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3474 Defa Okundu
2010-12-30

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır