KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLENEN DOSTUMA (KARS’ýMA)…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLENEN DOSTUMA (KARS’ýMA)…

Engellenen Dostuma (Kars’ýma)… 

SEVGÝLÝ ÞEHRÝM
Dostum bilirim seni bizlere emanet edenlerin yaþadýklarýný, kullanýlamayan gazilik ünvanýnýn sana verdiði acýyý. Toplumdan soyutlanmayý, yok sayýlmayý, kaderine terk edilmenin her gün öldürücü acýsýný bilirim. Dostum, bilirim 90 bin kar tanesi, 90 bin nur tanesi su oluyor, yaprak oluyor, yok oluyor. Kefen beyaz olduðundan belki de yüce yaradan seni bana emanet edenleri kefen yerine olsun diye beyaza bürüdü. En büyük mezar oldu Allah-u Ekber Daðlarý. Giden 90 bin fedainin hepsinin bedenleri taþ kesiyor. Senin için, sadece vatan için.
 
SEVGÝLÝ DOSTUM,
Bir toplumda özürlü, daha doðrusu engelli insanlara gereken deðer verilmemekteyse, bu deðer sözde deðil özde olan deðerdir ve o toplum özürlü ve engelli toplumdur. Engellilere toplumumuzda verilen deðere, onlara sunulan hizmetlere, onlara verilen sevginin kalitesine ve ölçüsüne bakarak sen bu toplumun engelliyi sevip sevmediðine karar ver lütfen. Ben baktýðým zaman gerçek manada toplumumuzun engellileri sevdiðine inanamýyorum.
 
CANIM DOSTUM,
Ülkemizde bir engelliler günü, bir de engelliler haftasý var. Engellilerin Kanunlarý var. Engellileri sevmek için kaðýt kalem üzerinde ne gerekiyorsa büyüklerimiz yapmýþlar sað olsunlar ama hayatta uygulamaya gelince engelliler her zaman yalnýzlar, çaresizler, engellerine engel katýlmasýndan, küçümsenmekten demeyeyim de önemsenmemekten, sorunlarýna çözüm bulamamaktan, bir devlet büyüðüne gittikleri zaman baþtan savýlmaktan adeta býkmýþlardýr. Bu durumda engellilere deðer vermeyen topluma ben engelli toplum demekte haksýz mýyým?
 
CANIM DOSTUM,
Engelliler devletten ve toplumdan fazla bir þey beklememekteler. Sadece adam yerine konmak ve gereken ilgi ve sevgiyi görmek istemekteler. Ýnsan gibi yaþamak nasýl ki senin ve onun hakkýysa bizlerinde hakký. Mesela güzel bir kurumda çalýþacak eðitimi olduðu halde sýrf engelli diye o kurumda çalýþmaktan engelleniyorsa o engelliyi gerçekten seviyor mudur o toplum? Bana söyler misin? Sýrf engelli diye çok yetenekli olduðu halde hak ettiði yerde çalýþmayan engelliler tanýmaktayým. Onlara deðil de onlara hakkýný vermeyenlere acýmaktayým ben sadece.
 
CANIM DOSTUM,
Toplum olarak engellileri ziyaret etmezler. Onlara rastladýklarý zaman kendilerini ziyarete neden gitmediðini sorarlar. Bu sorma da bizleri sevdiklerinden, görmek istediklerinden deðil, laf ola beri gele misali. Sende yaþayan toplum bireyleri olarak iki veya üç evleri olsun isterler ama engelliye bir evi çok görürler. Miras paylaþýmýnda engellinin hakkýný yemeyi bir marifet sayarlar. Güzel bir iþ istediði zaman “maaþýn var, çalýþmayý ne edeceksin, sen yan gelip de keyfine bak” derler. Her hareketini izler açýðýný yüzüne vururlar ama bizim onlarý eleþtirmemize asla tahammül edemezler. Bizim bu davranýþýmýz ya yüzsüzlük ya da terbiyesizliktir. Onlarý ziyarete gitmek istememiz affedilmez hatadýr. Randevu vermezler çünkü istemeye bile gücümüz yoktur. Baþarýlý olmuþsak da iki Üniversite tamamlamýþsak da, sigara alkol kullanmasak da, biz tehlikeliyizdir. Çocuklarýný, torunlarýný bizlerden uzak tutarlar. Ola ki çocuklarýna torunlarýna zararýmýz dokunur.
 
CANIM DOSTUM,
Bunlarý anlattýðým zaman, sen bana “Kafayý mý yedin, bu toplum böyle þeyler yapmaz“ diyebilirsin. Toplumumuz ne yazýk ki bunlarý da yapmakta. Dost isek biz dost acý söyler ama gerçeði söyler. Biz engellileri evden çýkamýyorsalar evlerine, eðer evden çýkarsak da karamsarlýklara mahkum ederler. Engellileri engelliler günlerine ve engelliler haftalarýna mahkum ederler. Kamudaki engelli kadrolarýný doldurmazlar ama normal kadrolarý çalýþmayan tembel ama ülkeyi seviyoruz diye geçinenlerle doldururlar. Çünkü biz engelliler toplumun duymayan, duymak istemeyen, görmeyen veya görmek istemeyen, yürümeyen ya da ilerlemek istemeyen bir toplumun gerçekleriyiz. Böyle mi olmalýyýz ama sen söyle? Duyan, duyduðun anlayan duyma engelliler, bakan baktýðýný gören toplum görme engelliler, geliþmek ilerlemek isteyene de yürüme engelliler destek olur her zaman.
 
CANIM DOSTUM,
“Engelliyi seviyorum” demekle sevgi tamam olmaz. Engellileri hakikaten sevmek demek, engelleri ortadan kaldýrmaya çalýþmak demek. Engelliye “ Ýþin rahat keyfine bak” demek engelliye engel koymak demektir. Engelli sadece bir maaþ istemez. Verdiði emeðin karþýlýðý bir maaþ ister. Belki saðlam insan çalýþmak istemeyebilir ama engelli çalýþmak isterse onu çalýþabileceði, üreteceði yerlere yerleþtirmek gerekmez mi? Ama nerede?
 
CAN DOSTUM,
Bu toplum her engelliyi sevmese de sevgi engellileri, yani hakiki manada sevmesini bilmeyenleri, sevgisizleri, beyninde tembellik geni ile yaþayan düþünce engellileri sevmekte ne yazýk ki. Bunu tabii ki “ Ben onlarý seviyorum” diyerek söylemez. Onlara hoþgörüde bulunarak, adam yerine koyarak, iþlerinde yardým ederek yapar. Çünkü dili sevmese de kalbi ve beyni öylelerini sevmektedir. Neden? Çünkü onlarý kendisinden düþük görerek tatmin saðlarlar. Kendinden daha geliþmiþ insaný sevmek tabii ki geliþmiþ ve bilinçlenmiþ daha da geliþmek ve bilinçlenmek isteyen, baþkalarýný da her zaman geliþtirmeye çalýþan aydýn adam iþidir.
 
SEVGÝLÝ DOSTUM,
Bu topluma bir ön yargý ve hakaret deðil, bu engellilerin yani bizlerin seni sensiz yaþamaya mahkum edilmiþ bir dostun bakýþ açýsý. Engellileri gerçek manada anlayarak onlarýn sadece hatalarýný arayan bir toplumu gören bir insan olarak toplumun bu ön yargýlarý býrakarak, gerçek manada engellileri sevmesini istemekteyim sadece. Ben burada demekteyim ki, engellileri gerçek manada kimse sevemese bile güzel ve örnek dostluk kuran bizler gerçek manada insanlarý severek, onlarý ev ve iþ yerlerinde ziyaret ederek, onlarýn iþlerini kolaylaþtýrarak, onlara yol göstererek, onlarý üzecek davranýþlardan kaçýnarak bunu gösterelim derim çünkü yaþarken öldürülenleriz.
 
CAN DOSTUM,
Biz belki ailemizi, yaþadýðýmýz iþ yerindeki insanlarý, daha ileri giderek toplumu deðiþtiremesek bile, el ele vererek ikimiz kendimizi, hatalarýmýzý dürüstçe yüzümüze söyleyerek deðiþtirebiliriz. Bunun için çaba harcarsak deðiþmek ve geliþmenin zor ama imkansýz olmadýðýný da gerçek manada anlayabiliriz. O zaman hadi bizi sevmeye diyelim.
 
CAN DOSTUM, SEVGÝLÝ KARDEÞÝM,
Bugünden itibaren engellilerle alay eden insanlara, engellilerle alay etmenin hiç güzel þey olmadýðýný, engellilerin de en azýndan sizler kadar deðerli insanlar olduklarýný ve eðer isterlerse onlara gerçek manada verimli olacak iþ, çalýþma ortamý hazýrlamalarý gerektiðini anlatalým. Belki 100 kiþiden 99 kiþi bizi dinlemezse bile 1 kiþi dinlese, anlasa ve engellilere bakýþ açýsýný pozitif olarak deðiþtirse dostluðumuzun çok mesafe kat ettiðine candan inanacaðým inan ben.
 
CANIM DOSTUM,
Bazý engelliler vardýr ki, saðlamlarýn beceremediði iþleri becerir ve onca aþaðýlamalara raðmen, onca görmemezlikten gelinmelere raðmen, çok saðlamlarýn baþarýsýndan daha büyük baþarýlara imza atarlar ve saðlamlarýn mutlu olamayacaðý kadar da mutluluk sergilerler. Çok insan da onlarýn nasýl baþardýðýný merak etmek yerine, onlarýn mutlu olmasýnýn sebebini araþtýrarak kendilerine uygulayarak kendileri de mutlu olacak yerde, onlarýn baþarýsýný küçümsemeyi, görmemezlikten gelmeyi, hatta þevklerini kýrmak için alay etmeyi seçerek seviyelerini ortaya koymaktalar. Böylelerine acýmalý ve yanlýþ davranýþlarýný da onlara anlayacaklarý lisanla anlatmalýyýz.
 
SEVGÝLÝ DOSTUM,
Senle dostluk kurmak, seninle beraber olmak, sana mektup yazmak bana büyük zevk vermekte. Dostluk nasýlmýþ senin dostluðunda gördüm ben. Dostluðun inana ne kadar ilaç gibi geleceðini saðlam dostluklarýn insaný ne kadar gençleþtireceðini de yine sende öðrendim. Umarým ayný duygularý da sen bana karþý yaþamaktasýn.
 
CAN DOSTUM,
Sevgiyi senden öðrendim. Sanýrým sevebilmeyi az çok sende benden öðrendin. Bu sevgide çýkar olmayan, saf insanlýk sevgisi olan “ Yaratýlaný hoþ gördüm yaratandan ötürü” felsefesi yatmakta. Bu felsefe de insanlarý birbirine yaklaþtýran, kaynaþtýran bir felsefedir. Ýþte bunu gönülden duyan iki kiþi dünyayý bile deðiþtirebilir. Yeter ki bilinçle sevgi ile yollarýna devam etsin bu dostlar. Sen ve ben gibi, derviþ Yunus gibi, Mevlana gibi, Aþýk Veysel gibi dostluklarý anlayan mýsralara döken ve yüzyýllarca yaþayan insanlar gibi bizde dost olalým birbirimize, topraða yaratana, insanlara ve güzel olan her þeye...
 
CAN DOSTUM,
Bizler sadece birbirimiz sevmekle kalmamalý, engellileri ve daha geniþ tanýmý ile tüm insanlarý, iyi insanlarý sevmeli, insanlarý sadece kötü davranýþlarýndan dolayý uyarmalýyýz. Bilmem anlýyor musun?
Seni muhabbetle kucaklamaktayým…
Dostun…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7052 Defa Okundu
2011-01-05

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır