KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERN ÝNSANCA YAþAMA HAKLARý…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERN ÝNSANCA YAþAMA HAKLARý…

Engellilerin Ýnsanca Yaþama Haklarý… 

Toplumsal yapýmýza özgü demografik göstergeler, engellilerin toplam nüfus içindeki konumlarýnýn ve sorunlarýnýn büyük önem taþýdýðýný ortaya koymaktadýr. Engelliliðin nedenlerinin araþtýrýlmasý kadar, var olan engelli insanlarýmýzýn yaþama, geliþme, yetiþme, korunma ve katýlým haklarýnýn geliþtirilmesi önemli bir gereksinme olarak gözlenmektedir. Ýnsanca yaþama açýsýndan engelli insanlarýnýzýn kiþisel, sosyal ve ekonomik haklan konusu günümüzde geliþtirilmesi gereken önemli bir alandýr. Engelli insanlarýmýzýn daha iyi bir yaþam düzeyine kavuþturulmasý toplumsal bir sorumluluktur. Engelli insanlarýmýzýn haklarýnýn saðlanmasý, yararlandýrýlmasý ve geliþtirilmesi beklentileri sosyal politika alaný içinde ön sýralarda yer almaktadýr. "Engellilerin yaþam kalitesinin yükseltilmesi”, bu doðrultudaki politikalarýn temel amaç ve hedefi olarak deðerlendirilmelidir…
 
Engellilerin her yönden geliþerek etkin ve üretici insanlar olarak toplumsal yaþama katýlmalarýnýn saðlanmasý, çaðdaþ sosyal politika çizgisinin bir boyutudur. Toplumsal yaþam içinde engelli insanlarýmýzýn gerçeðine bakýldýðýnda, paradokslar, kalitesiz yaþam koþullarý, sýnýrlý düzeyde insanca yaþama olanaklarý, yetersiz yetiþme, geliþme ve katýlma olanaklarý ve etkisiz süreçler öne çýkmaktadýr. Engelli insanýn güçsüzlüðü; kiþisel, sosyal ve kültürel yaþam koþullarý içinde gözlemlenen temel bir çeliþkidir. Ýyi niyetli, insancýl ve duyarlý yaklaþýmlar yetersiz kalmaktadýr. Aile ve toplum içinde sýnýrlanan yaþam süreçleri her yönden geliþtirilmeyi ve güçlendirilmeyi gerektirmektedir. Güçlendirme yaklaþýmý; çoðulcu demokrasi ve insan haklan kültürünü temel alýr. Eþitlik, adalet, saygý ve hoþgörü, kiþisel ve toplumsal yarar ile katýlým iliþkilerine dayanýr. Kýsýtlý yaþam koþullarýndan daha güçlü yaþam koþullarýna doðru geliþmeyi hedefler.
 
Engelli insanlarýn özgürlüðünün gerçekleþtirilmesi temel amaçtýr. Aydýnlanma düþüncesi ýþýðýnda, engelli insanlarýn kendi kaderlerini tayýn etmelerine, kiþisel ve kolektif haklarýnýn gerçekleþtirilmesine dönüktür. Daha iyi bir yaþam kalitesine ulaþmak, tüm insanlar gibi insanca yaþamak, güçlendirme yaklaþýmýný gerektirir. Engellilerin yaþama, geliþme ve katýlým olanaklarýný iyileþtirme, koþullarýný geliþtirme, güçlendirme yaklaþýmýnýn özüdür.
 
KAYIPLARLA YAÞAMA ZORLUÐU…
Doðuþtan ve sonradan olma nedenlerle yaþanýlan engellilik durumu, iþlev ve organ kayýplarýna baðlý olarak yaþam kalitesini temelden etkiler. Kayýplarýn kiþisel ve toplumsal sonuçlarý yaþam koþullarýný etkiler. Yaþama, yaþamýný sürdürme, bakýlma, korunma, yetiþme, eðitim, geliþme, katýlým olanaklarý görece sýnýrlýdýr. Yaþamýn kiþisel ve toplumsal maliyeti artar, sürdürülebilir bir yaþam beklentisi büyük çeliþkilerle karþýlaþýr. Yaþamýn objektif koþullarý, yaþam olaylarý, sübjektif yaþam koþullarý ve göreli refah düþüncesi eþitsizlikler, adaletsizlikler ve haksýzlýklarla doludur. Kendini gerçekleþtirme, toplumda üretken olma, iyi bir yaþam sürme ve mutlu olma özlemleri, desteðe, yardýma, güçlendirmeye baðlýdýr.
 
YAÞAM ZORLUKLARINI ÝNSAN HAKLARIYLA AÞMAK…
Ýnsan Haklarý Evrensel Bildirgesi, Avrupa Ýnsan Haklan Sözleþmesi, Avrupa Sosyal Þartý, Kadýna Yönelik Her Türlü Ayrýmcýlýðýn Önlenmesi Uluslar Arasý Sözleþmesi, Çocuk Haklarý Sözleþmesi, Avrupa Kentsel Þartý ve Anayasamýzda Engellilere Yönelik Haklar; gibi belgeler engellilerin yaþam zorluklarýný aþmaya ýþýk tutan deðerler, ilkeler ve standartlarla önemli bir destek noktasýdýr. Ýnsanca geliþme felsefesi ve öne çýkan çaðdaþ zihniyet; ayrýmcýlýða karþý, eþitlikçi, adaletçi, hoþgörülü, katýlýmý esas alan bakýþlarý içerir. Çaðdaþ zihniyet ve yaklaþýmlar doðrultusunda; uygun yapýlarý oluþturmak ve uygulamaya dönüþtürmek çýkýþ yoludur. Gündelik yaþamdaki zorluklar, yetersizlikler ve sorunlar zihniyet yanlýþlýðýndan ve geçersiz yaklaþýmlardan kaynaklanmaktadýr. Engellilik, dýþlanmanýn bir nedenine dönüþmekte, yaþamý sürdürme adaletsiz bir çeliþkiler yumaðýný üretmektedir. Engellere yönelik örgütsel yapýlar iþlevsiz kalýrken, politika üretememe, program geliþtirememe, kaynak ayýramama, yapýlanlarý yaygýnlaþtýrmama, tüm engellilere ve engellilik türlerine yönelik uygun hizmetleri sunamama kýsýr döngülerle dolu bir örgütsel aðý karþýmýza çýkarmaktadýr. Örgütlü çalýþmalardaki eþitsizlik, verimsizlik ve kalitesizlik engellilere sunulan çalýþmalarýn ortak özelliði olmaktadýr
Engellilerin bireysel ve örgütlü oluþumlarý; kendilerini anlatmayý, yaþam zorluklarýna çözüm aramayý gündeme getirirken zihniyet, yapý ve yetersiz uygulamalarla da mücadele etmek durumunda kalmaktadýrlar…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7604 Defa Okundu
2011-01-19

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır