KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÇANAKKALE BZM

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÇANAKKALE BZM

Çanakkale bizim 

Soðuk gece... Deniz rüzgarlarý altýnda toprak soluklanýyor. Kan alýyor gam veriyor... Kýzýl olmuþ deniz ahal coþkun... Yabancý gemileri koynuna almýþ Çanakkale mahçup.. Dalgalar þahlanmada. Zaman geleceðin getireceklerinden korkarak yürüyor. Gün aðarýyor gün batýyor. Çanakkale bizim.
 
Uzakta küçük bir köy düþman postallarýnýn çiðneyemediði temiz bir köy...Bir ihtiyar dua ediyor. Oðullarýný torunun kardeini verdiði umudum caným namusun dediði Çanakkale için Çanakkale’ye gitmek için...
 
Karlý yollarda bir kaðný. Arkasýnda bir kadýn. Sýcak yüreðinde soðuk savaþý aðýrlamýþ. Kaðnýsýnda battaniyelere sarýlý top mermileri cepheye götürülecek... Cephe uzak ölüm yakýn ve Çanakkale bizim.
 
Düþman dört bir yandan saldýrmýþ. Bir kol kalmýþ son umut. Altý asýrlýk devletin son çýðlýðý. Milletin hep beraber haykýrdýðý özgürlük yemini tek þahidi Çanakkale.
 
Temiz dudaklar yudum yudum içerken þehitlik þerbetini ölüm getiren bombalar atýyor düþman. Düþtüðü yere ölüm saçan kara tabutlar topraðý delik deþik ediyor. Çanakkale hala bizim.
Silah sesleri kan kol bacak... Kýyamet kopuyor... Çanakkale mahþer gün uyuyor düþman uyanýk iki yakalý Çanakkale birbirine hasret. Kan dolmuþ yüreðine Çanakkale’nin yine de bizim kalacak...
 
Süngülerin ucuna yürek takýldý mý dünya gelse ne fayda. Çanakkale’de bir millet var var olma mücadelesi veriyor. Ve Çanakkale taþýyla topraðýyla mücadeleye yardým ediyor. Nusret Mayýn Gemisi yýrta yýrta boðazýn sularýný ilerliyo. Çanakkale bu kez açýyor sularýný Nusret’in önünde... Çanakkale bir kedi uysallýðýyla saklýyor mayýnlarý. Çanakkale bizim kalýyor.
 
Elazýðlý Ahmet Yemenli Ali Trabzonlu Hasan Manisalý Orhan ve bir çok aslan. Anadolu’dan Afrika’dan Irak’tan. Her þeyini almýþ canýný almýþ da gelmiþ. Çanakkale bizim kalsýn diye. Seyid Onbaþý kaldýrýrken bombayý Uyvar önünde Türk kadar güçlüydü. Deðil bombayý üzerinde bulunduðu Çanakkale topraðýný kaldýrmasý gerekse bunu da yapardý. Kaldýrýr atýrdý Çanakkale bizim kalsýn diye.
 
Ve Anafarta’nýn dünyaya ýþýk saçan sarý çiçeði. Ölmeyi emreden kumandan...O ki ölümü mavi gözleriyle korkutan kumandan. Attýðý her adýmda Çanakkale titriyor... Mustafa Kemal Paþa “ÇANAKKALE BÝZÝM” diyor...
 
Yabancý bir asker esir düþmüþ titriyor... Osmanlý’yý barbar demiþler. Onu barbar sanýyor. Vurulmuþ bacaðýndan Çanakkale topraðýnda. Geliyor Türk askeri. O geldikçe beriki titriyor. Türk askeri gelir gelmez vuruluyor bir anda. Gömleðini yýrtýyor Türk askeri koyuyor Anzak’ýn yarasýna. Anzak þaþkýn. Asker kendi yarasýna da toprak basýyor. Onca yýldýr barbar bildiði Türk askeri hak ettiði deðeri buluyor. Ve Anzak da anlýyor gerçek kahramanýn kim olduðunu.
 
Bir kýsmý anýtlara alýnmýþ öbür kýsmý topraða taþmýþ askerler artýk yok. Deniz dalgalarýyla geçmiþi alýp kýyýya ümitleri vuruyor. Varsýn deniz kýzýl olmasýn yere bomba düþmesin.. . Yer gök gerçekelri unutmayarak susmuyor haykýrýyor. Tarihe sýðmayan kahramanlar. Onlar kanlarýnýn bedelini destanlaþan kahramanlýklarýný tarihten zafer olarak aldýlar...
 
ÇANAKKALE... O BÝZE AÝT VE EBEDÝYEN DE ÖYLE KALACAK..
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3007 Defa Okundu
2011-03-18

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır