KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SEçMLER VE ENGELLLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SEçMLER VE ENGELLLER

Seçimler ve Engelliler 

Haziran ayýnda seçimlere gidiyoruz. Ülkede her þey seçime endekslendi. Artýk planlamalar iki türlü yapýlýyor, seçim öncesi ve seçim sonrasý. Seçime kadar olan süreç geçici planlamanýn yapýldýðý dönemdir. Seçim sonrasý planlamada uzun vadeli ve kalýcý olan stratejik planlardýr. Seçim sürecinde Sosyal politikalarýn konusu insan ve toplum olduðu için hem bireyleri hem de toplumlarý direk ilgilendirir. Günümüzde sosyal politikalar ekonomik ve toplumsal korumaya gereksinim duyan tüm kesimlerin korunmasýný öngörür. Tabi ki bu korumayý temin ve tesis etmek baþta devlet olmak üzere bütün yöneticilerin de görevidir. Þöyle Türkiye ve Dünya konjektürüne baktýðýmýzda korunmasý gerekenlerin baþýnda kadýnlar, çocuklar, engelliler ve yaþlýlar gelmektedir. sosyal politikalarda hangi parti ne yapýyor bizde kendi penceremizden izliyoruz, izleyeceðiz de.
 
Ne yazýk ki þimdi gördüðümüz manzara engelliler adýna çok kötü durumdadýr. Engellilerin eðitimi, çalýþmasý ve iþsizlikten daha doðrusu yoksulluktan korunmasý konusu bir yandan uluslararasý belgelerde bir yandan da baþta Anayasa olmak üzere ulusal mevzuatýmýzda gereðince iþlenmiþtir. Bu yönde, ortaya çýkacak hukuksal düzenleme gereksinimini karþýlayacak yeni çalýþmalar elbette ihmal edilmemelidir. Ancak bu alandaki asýl sorun toplumsal anlayýþtan, uygulamadaki tutarsýzlýklardan kaynaklanmaktadýr. Bu gün ülkemizde engelliler iþsiz kalmanýn, yoksulluðun ezikliði içindedirler. Üretken ve yaratýcý çalýþma, insanca ve onurlu bir yaþam sürdürebilmenin ön koþuludur. Bu yüzden engelli bireyin de topluma uyumunda, toplumla bütünleþmesinde bir iþe sahip olmasý büyük önem taþýr. Engelli birey iþsiz kaldýðý ve yaþadýðý topluma üreterek katkýda bulunamadýðý için kendine güvenememekte, ailesine ve topluma yük olmaktadýr. Çýkarýlan yasa ve yönetmeliklerde, iþ bilmez bürokratlar yüzünden, engelli için bir faydaya dönüþmemiþtir.
 
Bir anne düþünün beþ çocuk. En büyüðü 8 yaþýnda. Baba cezaevine düþmüþ, suçunu tam olarak bilen yok. Anne genç sayýlýr bir yaþta, çalýþmýyor ve çok çaresiz; yetmiþ yaþýnda ki kayýn pederine sýðýnmýþ. Ev iki göz odadan ibaret. Bir odada soba yanýyor. Sobaya baktým, talaþ ve tezekten köy halkýnýn verdiði tahta kasa parçalarý ile dolu. Çocuklar odada yaþ sýrasýna dizilmiþ yemek beklerken, dede dýþarýdan eve geldi. Bizi görünce biraz mahcup oldu. Yüzü kýzardý. Oðlunu cezaevinde olduðunu 2 torunun beyin felci olduðunu, birinin de gözlerinde kayma olduðunu gözleri dolarak anlattý eve giren tek gelirin 8 yaþýndaki çocuða verilen bakým ücreti olduðunu söyleyince onu teselli edecek hiçbir söz bulamadým. Böyle bir kelime var mý? Bilmiyorum. Ama bildiðim bir þey var oda, onlarla hayatý paylaþamadýðým için insanlýðýmdan utanmam…
 
Bunun gibi birçok örneðe raðmen yoksulluðu yenmenin yolu çalýþmak, hem kiþisel hem de toplumsal geliþmenin/refahýn önkoþulu ve hatta olmazsa olmazýdýr. Kiþisel ihtiyaçlarýný (beslenme, giyinme, barýnma, vb.) karþýlayabilen bireylerden oluþan bir toplum, "Toplumsal Refah"ýný da arttýrmýþ ve Sosyal Devlet kavramýnýn içini doldurmuþ olur. Aksi halde, gelir eþitsizliðine dayanan Göreli Yoksulluk ortaya çýkar ki, bu da geliþmiþlik düzeyinin sýð olduðunu gösterir ve toplum, “Geliþmemiþ Ülke” olarak tanýmlanýr. Bu tanýmý üzerimize almayacak ve ülkemizin Geliþmiþ Ülke olduðunu söyleyeceksek, engelliler aleyhine var olan ayrýmcýlýðý ve peþin hükümleri ortadan kaldýrmamýz ve bununla beraber, gerekli sosyal yatýrýmlarý da tamamlamamýz gerekmektedir. Ve bunu bir an önce yapmamýz þarttýr. Zira artýk geliþmiþlik “refahýn genele ne kadar yayýldýðýyla ölçülür hale gelmiþtir ve 3-5 tekerlekli sandalye ya da iþitme cihazý daðýtarak sorumluluktan kurtulmak söz konusu deðildir.
 
Bir baþka deyiþle: Toplumun en büyük azýnlýðý konumundaki engellilerin, sorunlar karþýsýndaki ezilmiþliðine son vermez ve onlara toplum içinde saygýn bir statü kazandýrmazsak, geliþmiþlikten dem vurmamýz söz konusu olamaz. Güzeli de; ne bu sorunlarý/engelleri görmezden gelmek ne de çözümleri ertelemek artýk mümkündür. Önümüzdeki günlerde bu sorunlar çözülecek ve “herkesi içine alan, herkese uygun bir toplum modeli” hayata geçirilmesi gerekecektir. Bu süreçle birlikte, toplumun sorunlarýný doðru tespit etmenin ve sonra da çözümler üretmenin önemi daha bir ortaya çýkmaktadýr. O halde, iþe, “Toplumun en büyük sorunu nedir?” sorusuna cevap vermekle baþlayabiliriz…
 
Yoksulluk ‘’bu ülkede azalmadý mý?’’ diye kendimize sorduðumuz bu soru ve bulduðumuz cevaplarýmýz içimizi burktu. Bu çok net bir söz. Bu aileler, dilenmekten hoþlanmýyorlar. Gerçekten çaresizler. Ne iþ yapacaklarýný bilmiyorlar. Yönlendirilmeleri ve rehabilite edilmeleri durumunda, üreten bireyler olarak toplumda saygýn birer birey olarak yer alabilirler. Tabi bunun için önce sorunu çözmeye gerçekten niyet etmelisiniz, popülist yaklaþýmdan uzak, kýsa, orta ve uzun vadeli bir planlarýnýz olmalý ve bunlarý hayata geçirerek kalýcý çözümler bulmalýsýnýz. Ama sanýrým iktidarý, muhalefeti engelli ve yoksullarýn durumlarý düzelsin istemiyor. Onlara umut satýp, oy almak böyle daha kolay…
 
Ülkemizde çýkarýlan yasa ve yönetmelikler, engellilerin hayat standardýný yükseltmedi. Onlarýn hayatlarýnda bir iyileþme yok. Yoksullukla mücadele adý altýnda yürütülen varsa çalýþmalar, bir derde derman olmadý. Engellilerin yaþama alanýný gezin ve görün. Ya da, bazý kuruluþlarda yardým alan kiþilerin istatistiklerine bir gününüzü ayýrýp ta bakýn ve ya etrafýnýzdaki yetkilileri bir sorun.
 
Bunlarý kim ve nasýl sizlere iletecek bilmiyorum. Bizim sesimiz kalýn duvarlarý aþýp sizlere ulaþabilir mi? Pek emin deðilim. Bildiðim ve gördüðüm bir þey var, çaðdaþ anlayýþýn bir gereði olarak "çalýþmak ve iþsizlikten korunmak" bir insan hakký olarak da deðerlendirilmektedir. Kendimizi anlatmayý, yaþam zorluklarýna çözüm aramayý gündeme getirirken zihniyet, yapý ve yetersiz uygulamalarla da mücadele etmek durumunda kalmaktayýz ki bu nedenle tablo hiç de, iç açýcý deðil.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6469 Defa Okundu
2011-04-11

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır