KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BZ çýLDýRTMAK çN (2. BöLüM)

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BZ çýLDýRTMAK çN (2. BöLüM)

Bizi çýldýrtmak için (2. Bölüm) 

Modernizm ve neoliberal anlayýþýn hâkim olduðu toplumlarda medyanýn da etkisiyle saðlýklý, genç, güzel ve baþarýlý olmak yüceltilmekte, bu yüceltmenin gizli kurbanlarý da bu özellikleri taþýmayanlar olmaktadýr. Modernitenin “ürettiðin ve tükettiðin kadar deðerlisin” anlayýþý genç ve saðlýklý olmayý kutsamaktadýr. Bu anlayýþ nedeniyle engelli, yaþlý ya da hasta olmak toplumun dýþýna itilme riskini de beraberinde getirmektedir. Ömür boyu engeli ya da kronik hastalýðý ile yaþamak zorunda kalan bireyler için modern yaþam hayatý kolaylaþtýrmakla birlikte, bazen acý verici de olabilmektedir. Sosyal yaþamda gerekli düzenlemelerin yapýlamamasý ve tedbirlerin alýnamamasý nedeniyle dýþlanma ve etiketlenme durumu yaþayan engelliler, toplumdan izole olmaktadýrlar. Toplum içine bir türlü girmeyi beceremeyip halkýmýza bizi daha çok dýþlamalarý için yol göstericilik görevine soyunduk.
 
ÝÞÝTME ENGELLÝ BÝRÝ, DEDÝÐÝNÝZÝ ANLAMADIÐINDA BAÐIRARAK TEKRAR EDÝN.
1-         Bir engelli ile annesini gördüðünüzde annesine dönüp “Doðuþtan mý?” diye sorun. Sonradan olduðunu öðrenirseniz “takdir-i ilahi” deyin.
 
2-         Ýþitme engelli çocuklarýn ebeveynleri ile konuþurken “Duymuyor ama çok akýllý maþallah” deyin.
 
3-         Ýþitme engelli çocuklarýn ebeveynleri ile konuþurken “Bizim Kemal de 6 yaþýnda konuþtu” diyerek avutucu örnekler verin.
 
4-         Engelli çocuklarýn ebeveynleri ile konuþurken “Allah sabýr versin, çok zor çoookkk!” deyin.
 
5-         Engelli çocuklarýn ebeveynleri ile konuþurken “Ýyileþmeyecek mi?” diye sorun.
 
6-         Engelli çocuklarýn anneleri ile konuþurken “Hamileyken çok mu korktun?” diye sorun.
 
7-         Kulaðýnda iþitme cihazý olan birini gördüðünüzde hemen þu sorularý sorun: “Abi kulaðýndaki cihaz ne?” “Cihazýn olmazsa hiç duymazsýn deðil mi?”, “Yatarken ya da banyo yaparken çýkarýyor musun?”
 
8-         Kulaðýnda iþitme cihazý olan birini gördüðünüzde iletiþim kurmak için asla konuþmayýn, hemen el kol hareketlerini kullanarak iletiþime geçin.
 
9-         Akülü sandalye kullanan bir engelli görünce "aaa kendi kendine gidiyo" deyin.
 
10-       Serebral Palsi’li birine CP’nin ne olduðunu sorun, o anlattýktan sonra bacaðýna dokunup ýsrarla "his var mý?" diye sorun.
 
11-       40 yaþ ve üzeri, zengin, çoluk-çocuk olayýný bitirmiþ ya da baþkalarýna ihale etmiþ ve hayatýnýzdaki boþluklarý "sosyal etkinlikle" doldurmaya çalýþýyorsanýz, hiçbir þey yapmadan sýk sýk kendiniz gibi insanlarla toplanýp uygulamaya geçirmeyeceðiniz kararlar alýn ve engelli biri ile karþýlaþtýðýnýzda da hep birlikte ayný nakaratý söyleyin: "siz de hiç çýkmýyosunuz dýþarý ayol, siz çýkýp derdinizi anlatýn ki çözüm üretilsin".
 
12-       Bir engelli ile karþýlaþtýðýnýzda bir yolunu bulup eline para tutuþturun, engellilerin her daim aciz ve yardýma muhtaç insanlar olduðunu düþünün.
 
13-       Bir kör gördüðünüzde "Derneðe mi gidiyorsun?" diye sorun... Körlerin sokaða ancak derneðe gitmek için çýkabileceðini düþünün.
 
14-       Misafirliðe gelen bir köre deðil de yanýndakine "kahve içer mi?" diye sorun.
 
15-       Yürürken bir kör gördüðünüzde; "dümdüz" git deyin.
 
16-       Bir kör ile konuþuyorsanýz ses tonunuzu deðiþtirip bir çocuk ile konuþur gibi konuþun.
 
17-       Bir kör ile tanýþtýðýnýzda "Sizin parmaklarýnýz çok duyarlý, ezberiniz çok güçlü deðil mi, bir kör var bizim orada on yýl geçse seni sesinden tanýr." gibi muhabbetler yapýn.
 
18-       Havaalanýnda aramadan geçerken görevli iseniz, uçaða binecek olan tekerlekli sandalyede bir engelliye “Yürüyebiliyor musunuz ?” diye sorun. Sandalyedeki arkadaþ “Hayýr” dediðinde tekrar sorun: “Hiç mi?” ya da “Bir kaç adým da atamýyor musunuz?”. Hatta belki yürütebilirsiniz umudu ile ýsrarcý olmaya devam edin.
 
19-       Körlere dokunmaktan çekinmeyin. Özellikle kadýnlarýn göðsüne dokunacak þekilde tutun ya da bastonundan tutun ve tasmalý köpek muamelesi yapýn.
 
20-       Karþýlaþtýðýnýz bir körün göz yapýsýnda bir bozukluk yoksa "Aah ne de güzel gözlerin varmýþ" deyin ve yüzünü okþayýn.
 
21-       Az gören birisi görüþünü kullanarak bir þey bulunca "Sen görüyorsun da bizi kandýrýyorsun di mi?" diye piþkin piþkin sorun.
 
22-       Eðer doktorsanýz körün yanýndakine "Nesi var?" diye sorun ve geri kalan zaman boyunca da sorularý ve cevaplarý yanýndaki kiþiye hitaben ifade edin.
 
23-       Eðer karþýnýzdaki kör niþan yüzüðü takýyorsa "Niþanlýnýn nesi var?" diye sorun. Bu ilk edinmek istediðiniz bilgi olsun. Ardýndan “nasýl oluyor da engelliler aþýk oluyor” konusunda sorularýnýzla mümkün olduðunca detay bilgi edinmeye çalýþýn.
 
24-       25 yaþýn üzerindeki bir köre "Okuyon mu?" diye sorun ve sonra "Kaça gidiyosun sen bakim?" diye ekleyin.
 
25-       Bir kenarda bekleyen körü zorla karþýya geçirin.
 
26-       Kendi kendine yolda yürüyen köre "Neden tek baþýna saldýlar seni? Anan baban yok mu senin?" diye sorun.
 
27-       Nikah dairesinde görevli iseniz bir kör baþvurduðunda "Ay medeni kanuna bakmam lazým, evlenebiliyor muydunuz siz?" dedikten sonra medeni kanunda "saðýr- dilsizler ve ellerini kullanamayanlar" ile ilgili ibareleri sesli okuyun, sonra da köre dönüp: "Size tercüman gerekmiyor evet diyebilirsiniz di mi? Ýmza atabiliyor musunuz?" gibi sorular sorun.
 
28-       Kör ayný zamanda psikologsa "Benim kiþiliðimi tahlil ettin sen di mi?" deyin.
 
29-       Köre bir yere gitmesi için yardým ediyorsanýz zorla bastonunu yerden kaldýrtýn ya da elinden alýn.
 
30-       Tanýþdýðýnýz bir köre ilk olarak "Böyle zor olmuyor mu?" diye sorun.
 
31-       Eðer bir kör espiri yapýyorsa onu Metin Þentürk’e benzetin.
 
32-       Engellilerin mutlu olamayacaðý ve hayata baðlý olamayacaðý düþüncesinden asla vazgeçmeyin ama bir engelli ile karþýlaþtýðýnýzda "Ah nekadar da hayata baðlýsýnýz" diyerek onu yüceltmeye çalýþýn.
 
33-       Körlerin sadece santral memuru olabileceðine inanýn.
 
34-       Eðer doktorsanýz, iki kulaðý için de iþitme cihazý ihtiyacý olan hastanýza “bir kafaya tek kulak yeter” diyerek reçetesine tek iþitme cihazý yazýn.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4673 Defa Okundu
2011-05-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır