KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BURASý YALNýZLýK ÜLKES, BZM ÜLKEMZ…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BURASý YALNýZLýK ÜLKES, BZM ÜLKEMZ…

Burasý Yalnýzlýk Ülkesi, Bizim Ülkemiz… 

Kimsenin birbirini tanýmadýðý, hatta göremediði bir ülke. Engelliliðin hüküm sürdüðü, Engellilerin yaþadýðý bir ülke. Her mevsimi karanlýk, her günü sessizlikle geçiyor.. Her tarafýnda yalnýzlýk kokuyor, deðiþmeyen ayinler gün be gün sürüp gidiyor. Ne yalnýzlýktan, ne sessizlikten ne de karanlýktan korkmuyorum, ürkmüyorum. Bitmek bilmeyen ve hep ayný formlarla ve ayný heyecanla devam eden ayinler, çoðu zaman huzur verici, kimi zaman ise yaþadýðýmýz gerginliklerden kurtulmak için kaçýnýlmaz bir sýðýnaktýr.
 
Benim yerim yurdum burasý, burada doðdum, burada büyüdüm, kýsacasý ben bu ülkeye aidim. Yeni yaþamlara, yeni iklimlere kolayca alýþamam. Bu nedenle beni fazla zorlamayýn, kendi ülkenize çekmeyin ve kurallarýnýzý gereðinden fazla bana dayatmayýn. Yasalarýmýz elverdiði sürece sizin ülkeye girmeye, kurallarýnýza uymaya çalýþacaðým. Bu süreç kimi zaman çok hýzlý, kimi zaman çok aðýr iþleyecektir. Þunu da bilin ki, ülkenizde sadece bir konuk olabilirim, asla ülkenize ait olamam, sizlerden biri olamam. Çoðu zaman dört bir yanýmý çaresizlik sarar. Dünyanýzdaki yaþayýþýnýz, kurallarýnýz, zevkleriniz, iþleriniz, özellikle beni kendiniz gibi yapma uðraþýnýz beni daha da çaresiz kýlýyor. Þu anda kendimi tehlikelerden koruyacak ve yaþamýmý idame edecek güce ve imkâna sahip deðilim. Ama bütünüyle çaresiz ve yetersiz de deðilim. Benden yana umutsuzluða kapýlmayýn, sabýr ederseniz sizin desteðinizle kendi kendime yetecek duruma gelebilirim ve sizin yaþam koþullarýnýza ayak uydurabilirim.
 
Ülkemizde yaþam biraz daha aðýr iþliyor. Sizin yaþam biçiminiz baþ döndürücü bir hýzla ilerliyor. Bu nedenle benden çok þey istemeyin, gereksiz bilgi ve becerileri zorla ve hýzla yüklemeye çalýþmayýn. Sabýrlý olun, eðer beni geliþim hýzýmýn üzerine bir hýzla dünyanýza çekerseniz, baþarýlý olamazsýnýz ve benim düzenimi alt üst edersiniz, beni fazlasýyla üzersiniz. Ne yapmam gerektiðini kolay öðrenemeyebilirim, belki defalarca göstermek zorunda kalabilirsiniz. Ama er-geç öðreneceðim. Sadece anlatmakla, açýklamakla yetinmeyin, ayný zamanda ne yapmam gerektiðini gösterin, hatta resimlerle destekleyin; gerekirse elimde tutarak yaptýrýn. Sonunda baþarabildiðimi göreceksiniz. Kültürel deðerleri ve yasalarý çok farklý olan yabancý bir ülkeden geldiðimi kabul edin. Zaten öyle deðil mi? Benim ülkem sizin ülkenizden farklý deðil mi? Hatta dillerimiz, geliþim hýzýmýz ve farklýlýklara uyum saðlama yetilerimiz bile çok farklý. Bundan dolayý her þeyi yeniden ve yavaþ yavaþ öðretmeye çalýþýn. Bir davranýþý veya bir sözcüðü öðretmeden ikincisine geçmeyin. Yoksa hepsini karýþtýrýrým ve hiç birini öðrenemeyebilirim. Birçok kýsa ve somut içerikli konuþmalarýnýzý anlýyorum ama çoðu zaman karþýlýk vermemi yasaklýyor bu ülkenin yasalarý. Bu baðlamda çok katý ve kesin kurallarýmýz var. Ýsteklerimi sevinçlerimi çoðu kez sessizliðime gömüyorum; çünkü anlatamýyorum, haykýramýyorum onlarý. Aslýnda anlatmak istiyorum ama konuþtuðumuz diller, bazen farklýlaþtýðý için anlayacaðýnýz ifadeler bulamýyorum. Bazen anlatmak için elimden geleni yapýyorum ama siz beni anlayamýyorsunuz. Sizin uzun, dolambaçlý, imalý, soyut cümleleriniz zihnimde daðýlýyor, onlarý toparlamakta ve anlamakta zorlanýyorum. Aslýnda söylediklerinizi anlamasam bile ses tonunuzda, yüz ifadenizde ve hareketlerinizde saklý olan anlamý fazlasýyla hissediyorum.
 
Buðulu camlarýn arkasýnda yaþýtlarýmýn oyunlarýný seyrediyorum. Oyunlarý çok karmaþýk, uyum saðlayamýyorum, en garibi bana zevk vermiyor. Belki de nasýl oynandýðýný bilsem, ben de oynarým ve belki de zamanla hoþlanýrým. Gerçi onlar da benim oyunlarýmý beðenmiyorlar. Dedim ya biz farklý dünyalara aidiz. Her ne kadar farklý dans etsem de yaþýtlarýmla dans etmeyi çok seviyorum; yeter ki sevdiðim müzik çalýnsýn.Bu ülkede herkesin uyabileceði standart kurallar yok, herkesin kendine özgü ilkeleri var ve herkesin görevi farklý. Birimiz bir diðerine benzemeyiz; zevklerimiz, heyecanlarýmýz, umutlarýmýz, beklentilerimiz birçok yönüyle farklýlaþýyor. Bu ülkeye ait olmamýz dýþýnda pek ortak yanýmýz yok. Bu ülkenin de genel niteliklerini de biliyorsunuz. Dedim ya, burasý yalnýzlýk ülkesi, yani engellilerin yaþadýðý ülke. En önemli niteliðimiz yalnýzlýðýmýzdýr. Ýçimizden çok az kimse þanslý olabilmekte ve bu ülkenin esaretinden kurtulup sizin tarafýnýza geçmekte. Ama yine de bu ülkeden geldiklerine dair iþaretleri beraberlerinde taþýrlar ve o izlerden asla kurtulamazlar. Örneðin hiçbir zaman insanlar gibi sahte olmazlar, sosyal yararlýlýðý bile olsa yalan söylemezler, bilerek baþkasýna zarar vermezler. Diðerlerini sýksa da aþýrý kuralcý olurlar.
 
Sakýn bütün gücünüzü beni kurtarmak için harcamayýn, çünkü çabalarýnýzýn birçoðu boþa gidecektir. Bu ülkeyi yok edip beni kurtaracaklarýný söyleyen umut tacirlerine umut baðlamayýn. Birçok yönüyle sömürülürsünüz, en önemlisi hayal kýrýklýklarý yaþarsýnýz. Çünkü þu an ki olanaklarýnýz bu ülkeyle baþ edebilecek yeterlilikte deðil. Bu ülkeyle savaþýnýzda çoðu zaman ben zarar görürüm. Ne olur bana fazla zarar vermeyin. Sadece ne yapacaðýmý anlayacaðým ifadelerle anlatýn ve gösterin. Gösterdiðiniz þeyleri daha kolay anlýyorum. Ben hasta deðilim, deli de deðilim, sadece farklýyým, ülkelerimiz farklý. Bu nedenle iyileþmeye deðil, dünyanýza uyum saðlamaya ihtiyacým var. Beni hasta olarak gösterip tedavi etmeye çalýþanlara inanmayýn. Zevklerinizi bana dayatmayýn, sizin hoþlandýðýnýz sesler, kokular, tatlar, görüntüler, ýþýklar, giysiler beni inanýlmaz düzeyde rahatsýz edebilir ve bana acý verebilir. Bu da aramýzdaki belirgin farklardan biridir. Tatmak istemediðim, duymak istemediðim, giymek istemediðim þeyleri benden uzak tutun. Bazen çýðlýk attýðýmda, baðýrdýðýmda, yýkýp dökmeye kalkýþtýðýmda, bilin ki, o an beni korkutan, yaþamýmý tehdit eden veya beni çok rahatsýz eden bir þeyler oluyor.
 
Takýntý ve ritüellerimi garipsemeyin. Sizin de burun karýþtýrma, bacak sallama, týrnak yeme gibi takýntýlarýnýz yok mu? Takýntýlardan vazgeçmek kolay olsaydý, önce sizler kurtulurdunuz. Onlarý gizli saklý yapmak zorunda kalmazdýnýz. Takýntýlarým size ve bana zarar vermediði sürece onlarý býrakmamý istemeyin. Zaten istesem de takýntýlarýmdan vazgeçemem. Sizin için güneþin batýþý ne kadar güzelse, nesnelerin parlaklýðý da benim için o kadar heyecan vericidir. Eðlence merkezlerinde oynamak sizin için ne kadar zevkliyse ileri geri sallanmak da benim için o kadar haz vericidir. Biriktirme takýntýmýz, koleksiyon tutkunlarýnýn biriktirmesine benzer. Onlar pul, eski para, tarihi eser, klasik araba gibi eski püskü þeyleri biriktirirken, ben ise can alýcý renkleri olan düðmeler, kapaklar, kalemler toplarým, parlak nesnelere ilgi duyarým. Büyüdükçe, geliþtikçe, yaþamýnýza uyum saðladýkça, yapabileceðim daha anlamlý iþ ve uðraþlar buldukça bu anlamsýz takýntý ve eylemlerimden vazgeçerim.
 
Düþündüðünüz kadar kötü bir yer deðil burasý. Çoðumuz buralý olmaktan mutluyuz, çünkü buranýn koþullarýna uyum saðlayacak donanýma sahibiz. Buradaki tek sorun dýþarýdan gelebilecek saldýrýlara karþý çok savunmasýzýz, sizin desteðiniz, þefkatiniz, sevginiz olmazsa burada yaþayamayýz. Ýyi ki varsýnýz, iyi ki desteðiniz var. Söylediklerinizi anlamayabilirim ama sesinizdeki sýcaklýk bana huzur veriyor; bazen dokunuþlarýnýz beni rahatsýz edebilir, ama inanýn yanýmda olmanýz inanýlmaz güven veriyor. Biliyorum, benim gibi bir çocuða sahip olmak istemezdiniz. Hatta sizi hayal kýrýklýðýna uðrattýðýmý da biliyorum; ama inanýn ben de bu ülkeye ait olmak istemezdim.
 
Not: Gönüllü olarak yönetici olarak çalýþtýðým bir forumda paylaþýlan güzel bir yazý bende sizlerle Kars halkýyla paylaþmak istedim umarým sizler tarafýndan anlaþýlýr ve sizleri düþünmeye sevk eder…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7494 Defa Okundu
2011-06-30

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır