KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER VE RAMAZAN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER VE RAMAZAN

Engelliler ve Ramazan 

Mübarek Ramazan ayýnýn baþladýðý bu günlerde. Allah ve Resulüne iman eden Müslümanlarýn hayýrda yarýþtýðý, içinde bin aydan daha hayýrlý olan Kadir gecesinin de olduðu bereketli bir ay. Bu ayda elbette yoksulun, mazlumun ve maðdurun (engellinin) gözetildiði, yardýmlaþma ruhunun canlandýðý, hatta tavan yaptýðý maðfiret ayý.
 
Bu ramazan ayýnda unutulmamasý gereken birileri daha var, engelliler.
Engelliler, hem yoksul, hem mazlum, hem de maðdurdurlar çünkü...
Engelliler yaþadýklarý toplumlarda birçok olumsuz tutum ve davranýþla karþýlaþabilmektedir. Ülkelerin geliþmiþlik düzeyleri farklýlýklar gösterse de toplumlarýn engellilere karþý tutum ve davranýþlarý benzerlikler göstermektedir. Ekonomik, sosyal ve siyasî yapý bozukluklarý, toplumlarýn bilgi eksikliði, yetersizliði, aldýrmazlýðý, yanlýþ yaklaþýmlarý, olumsuz tutumlarý, ayrýmcýlýk ve fiziksel çevre koþullarýn yetersizliði engellilerin sýklýkla karþýlaþtýklarý problemlerin ana baþlýklarýný oluþturmaktadýr.
 
Engelliler yoksuldurlar; çünkü engelinden kaynaklanan tedavi ve eðitim maliyetleri aðýrdýr.
 
Mazlumdurlar; çünkü Anayasa, yasa ve yönetmeliklerden kaynaklanan haklarýndan tam anlamýyla istifade edemedikleri gibi sahip olduklarý bu haklarý kendilerine bir lütuf gibi sunulmaktadýr.
 
Maðdurdurlar; çünkü yaþadýðýmýz il, ilçe, belde veya köyler fiziksel engellerle doludur. Evlerinde gönüllü mahkumlar olarak hayatlarýný idame etmektedirler.
 
Ýþte bu ve daha sayýlabilecek birçok sorunlarla boðuþan engellileri, bu mübarek ramazan ayýnda ilgiyi daha çok hak ediyorlar.
 
Onlar çok uzaklarda deðil, ayný mahallede, ayný sokakta, belki de ayný apartmanda oturan ateþin düþtüðü yüreklerdir. Bu yangýnýn olduðu yürekleri unutmayalým…
 
Ýnsanlýða model olarak yollanan son peygamber, Hz. Muhammed (a.s) engellilerle iletiþimde de örnek olmuþtur. Engellileri topluma kazandýrmak, üreten bir yer olarak toplumda saygýn bir yer edinmesi için, uygulamalar yapmýþtýr. Sahabelerden fiziksel engelli Zahir isimli sahabi, toplumun alaycý bakýþlarýndan rahatsýz olduðu için þehri terk edip köye gittiði haberi kendisine ulaþtýðýnda çok üzülmüþ. Daðda yaþamaya baþlayan sahabe Zahir’e haber salmýþ. “Sizinle bir ortak ticaret yapalým. Yaþadýðýnýz beldede þifalý otlar var. Otlarý toplayýp Medine pazarýna getirin, bende bir tezgahta satarýz. Sermeyesi benden karýda ortak paylaþýrýz.”
 
Bu yaklaþým, engelliyi toplum içine çýkarma, engellinin baþarabileceðine inanma ve deðer verme anlamýnda önemli bir davranýþ biçimidir. Özellikle Engelli sahabe Zahir’e (r.a) gösterdiði ilgi çok farklýdýr.Bir defasýnda,Medine pazarýnda,Zahir’i bir köþede mahzun bir þekilde beklerken görür. Peygamberimiz (s.a)kendisine arkadaþ yaklaþýr ve gözlerini kapatarak þakalaþýr.
 
Peygamberimizin (s.a) o güne kadar hiç kimseye bu denli mesafesiz davranmadýðýný ve þaka yaptýðýný gören olmamýþtýr. Engelli sahabe Zahire peygamberin bu davranýþýný ilgiyle ve merakla izlerler.
 
Kâinatýn Efendisi, bunu fýrsat bilerek, çevreye yüksek sesle: "Bir kölem var. Satýyorum. Onu benden kim alýr?" diye þakasýný sürdürür.
 
Hazret-i Zahir (r.a) "Ey Allah’ýn elcisi, beþ para etmez bir sakat köleyi kim satýn alýr?" deyince, Peygamberimiz (s.a) bütün ciddiyetiyle kendilerini sarmýþ olan kalabalýðýn önünde, Zahir’e söyle der: "Ya Zahir, and olsun ki Allah ve Allah’ýn Resûlü katýnda senin deðerin paha biçilmez! Bunun için biz de seni seviyoruz. Unutma ki Allah, bizim fiziðimize deðil, kalbimize bakar" der.
 
Bu ve buna benzer birçok uygulamalarýyla Peygamber sosyal politikalarda da insanlýk için örnek olmuþ, onlarý gözetip korumuþtur. Hatta peygamber olmadan öncede, mazlum ve maðdurlarýn haklarýný korumak için örgütlü çalýþmalar yapmýþtýr. En önemli çalýþmasý da Mekke’de faaliyet gösteren “HÝLFUL FUDUL ” denen bir tür sivil toplum örgütüdür.
 
Sözün özü þudur; eyer bu mübarek ayda ve daha sonraki zamanda, ben ne yapabilirim diye bana sorarsanýz, Hz. peygamberin (a.s) hayatýna bakýn. Onun hayatýnda sosyal politikalarda çok önemli uygulamalar göreceksiniz.
 
Bu mübarek ay hürmetine; Allah ibadetlerinizi makbul, dualarýnýzý kabul etmesini temenni ediyorum.
(BA-BA-S) KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4184 Defa Okundu
2011-08-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır