KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HAYALDEK ENGELSZ ÞEHR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HAYALDEK ENGELSZ ÞEHR
Hayaldeki Engelsiz Þehir
 
Biz, engelsiz yaþama inanan bir grup insanýz, yaþadýklarýmýzý, konuþtuklarýmýzý, düþündüklerimizi ve düþlediklerimizi derleyip toplayalým, herkese duyuralým dedik. Kurulduðumuz günden beri bunu yapma çabasý içindeyiz engel aslýnda yok, engel düþüncelerde ve düþlerde.... Herkes için engelsiz yaþam istedik. Düþünce ve düþlerin özgür olduðu bir dünya düþledik ama bunu topluma bir türlü anlatamadýk veya anlamak istemediler suçumuzsa yaþana bilir bir þehir arzulamaktý aslýmýzý unutup sakatlýðýmýza bakmadan duyarsýz toplumun unuttuðu vicdanýndan ses gelebilir diye engelsiz bir þehir istedik nasýl bir þehir mi?...
 
1.         Tüm okullarýn fiziki koþullarýnýn engelsiz hale getirilerek, okula gidemeyen engelli kalmamasýný istiyoruz.
2.         Tüm planlama çalýþmalarýnda ve gerçekleþen uygulamalarýn planlara uygunluðu konusunda engellilerin dikkate alýnmasý için, engellilerin her alanda yönetime dahil olduðu bir sistem istiyoruz.
3.         Tüm uygulamalarda fýrsat eþitliði istiyoruz.
4.         Yaþlýlar, hastalar, engelliler, geçici engelliler ve hamileler için, yayalarýn kullandýðý kaldýrýmlarýn zorlanmadan inip çýkýlabilecek yükseklikte ve geniþ olmasýný, arnavut kaldýrýmý olmamasýný, kaldýrýmlarda aðaç dalý, tabela, çukur olmamasýný, kaldýrýmlarýn engelsiz kalabilmesi için düzenli bakýmlarýnýn yapýlmasýný istiyoruz.
5.         Kaldýrýmlarda arabalarýn park etmesini engellemek için, görme engellilerin hareketini engelleyen mantarlar yerine, bunu saðlayacak denetleme mekanizmalarýnýn olmasýný istiyoruz.
6.         Kaldýrýmlarýn bittiði ve yolun baþladýðý yerlerde görme engelli bireyler için, kabarýk izler olmasýný istiyoruz.
7.         Þehirdeki tüm mazgal demirlerinin, tekerlekli sandalyenin ve görme engellilerin bastonlarýnýn rahat kullanýmý için hem enine hem boyuna olmasýný istiyoruz.
8.         Tekerlekli sandalye, yürüteç (walker) gibi araçlarla hareket eden kiþiler için yaya yollarýnda, basamak, merdiven olan yerlerde bu araçlarýn hareket edebileceði eðimde rampalar olmasýný, bu rampalarýn kenarlarýnda tutunmak amacý ile trabzanlar bulunmasýný istiyoruz.
9.         Ýster sokak gibi dýþ mekanlarda, ister herkese açýk iç mekanlarda, merdiven ve basamaklarýn, yürüyebilen ortopedik engellilerin çýkabileceði yükseklikte ve eðimde olmasýný, tüm basamak ve merdivenlerin kenarýnda tutunmak için trabzan bulunmasýný istiyoruz.
10.       Kat bulunan her binada engellilerin kullanabileceði asansörler bulunmasýný istiyoruz.
11.       Asansör ya da yürüyen merdiven olmayan yerlerde, tekerlekli sandalye kullanan engellilerin üst katlara çýkabilmesi için gerekli mekanizmalarýn (lift vb.) binalarda bulunmasýný istiyoruz.
12.       Asansör, “lift” ve yürüyen merdiven gibi, teknik donaným gerektiren araçlarýn alt ve üst geçitlerde, binalarda bulunmasýný yeterli bulmuyoruz, bu mekanizmalarýn düzenli olarak bakým ve onarýmýnýn yapýlmasýný, her zaman çalýþýr durumda olmasýný istiyoruz.
13.       Tüm havuzlarda engellilerin giriþi için havuz lift donanýmý olmasýný istiyoruz.
14.       Sinema, tiyatro, sergi ve konser salonlarý gibi sanat ve kültür izleme mekanlarýnýn, engellilerin de yararlanabileceði biçimde düzenlenmesini istiyoruz.
15.       Halka açýk park ve açýk alanlarýn, engellilerin de kullanabileceði þekilde düzenlenmesini istiyoruz. Engellileri tecrit etmeye yönelik, sadece engellilere özel park ve açýk alanlarýn yapýlmasýný reddediyoruz ve kýnýyoruz.
16.       Belediyelere ait, otobüs, tren gibi toplu taþým araçlarýný engellilerin kullanmasý için lift sistemi olmasýný, duraklarýn sesli belirtilmesini, tekerlekli sandalyenin durmasý için belirlenmiþ yerler ve engellilere öncelikle verilmesi için koltuklar bulunmasýný istiyoruz. Sadece engellilerin kullanacaðý toplu taþým araçlarýný, engellileri tecrit eden zihniyetin ürünü olarak görüyor, reddediyoruz, kýnýyoruz.
17.       Þehirlerin kabartma haritalarýnýn olmasýný istiyoruz.
18.       Engellilerin kullandýðý engelli plakalý araçlarýn park edebilmesi için tüm otoparklarda özel park yeri bulunmasýný, park yerlerinin olmadýðý durumlarda, trafiði engellemediði sürece, engelli araçlarýnýn her yere park edebilmesine izin verilmesini istiyoruz.
19.       Halka hizmet sunan her yerde, verilen hizmetten yararlanýlmasý konusunda engellilere öncelik verilmesini istiyoruz.
20.       Baþta belediyeler olmak üzere, halka hizmet veren tüm kurum ve kuruluþlarýn personeline engelliler konusunda eðitim vermesini, engellilerin hizmet aldýklarý kiþilerin yeterli bilgi ve bilince sahip olmasýný istiyoruz.
21.       Toplu taþým ulaþým araçlarýný kullanamayacak durumda olan engellilerin, evlerinden çýktýklarýnda ulaþým ihtiyaçlarýný saðlamak amacýyla belediye yönetimi altýnda engelsiz ulaþým merkezleri olmasýný, ulaþým ihtiyacýndaki engellilerin taleplerinin bu merkezler aracýlýðý ile karþýlanmasýný istiyoruz.
22.       Þehirdeki tüm otel ve misafirhanelerde, en az bir odanýn engelli müþterilere uygun þekilde düzenlenmesini, ayrýca bu mekanlarýn tüm hizmetlerinden engellilerin de yararlanabilmesi için fiziki koþullarýnýn engellilere uygun hale getirilmesini istiyoruz.
23.       Hem sokaklarda, hem de iç mekanlarda engelli tuvaletlerinin bulunmasýný istiyoruz.
24.       Engelliler için uygulamaya konan tüm hizmetlerin bir denetleme mekanizmasý ile denetlenerek, sürekliliðinin saðlanmasýný istiyoruz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5425 Defa Okundu
2011-08-16

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır