KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER EMPAT VE SZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER EMPAT VE SZ

Engelliler Empati ve Siz 

Dünyanýn bir yarýsý öbür yarýsýndan nefret ederken; Bir yarýsý yiyeceðin hepsine sahip ve kalan yarýsý boynu bükük sessizce açlýk çekiyor, yok çünkü herkes için yeterli sevgi.. Ve tüm aradýðýmýz dostum sempati, Rare Bird adlý Ýngiliz rock grubunun þarkýsý geliyor aklýma, O zamanlar halklarýn hep bir aðýzdan tüm istediðimiz sevgidir haykýrýþý olarak ruhlarý sarmýþtý. Bu sevgi isteði, bu sempati yoksulluðu, belki artarak bugün de sürüyor. Peki neden? Bu sorunun yanýtý empati kavramýnda gizlidir.
 
Empati, bir insanýn kendisini karþýsýndaki insanýn yerine koyarak onun duygu ve düþüncelerini anlamasýdýr. Baþkasýný kendi içinde yaþatmaktýr. Bu yolla baþkasý yalnýzca bir nesne olmaktan çýkar, onu içine alýr, onunla özdeþleþir.
 
Bebekler üzerinde yapýlan araþtýrmalara göre, doðuþtan yüksek empati yeteneðiyle doðarýz ama ayný zamanda da uygun þartlarda hýzla kaybedilen bir yetenektir.
 
Otistikler empati kuramaz. Otistik çocuklar diðer insanlarýn bakýþ açýlarýndan bakmakta zorlandýklarý için duygularý anlamakta zorluk çekerler. Bu yüzden birisi üzüldüðü zaman tam olarak ne olduðunu ve nasýl davranmalarý gerektiðini bilemezler.
 
Peki otistikler neden empati kuramaz?...
 
1990 lý yýllarda Giacoomo Rizzolatti ve arkadaþlarý beyindeki ayna sinir hücrelerini keþfettiler. Ýnsanlarda bu hücreler (düþünceleri sese çeviren beyin bölgesi) Broca alanýnda bulunur. Bu sinir hücreleri, gözlemcinin beyninde baþka birinin yaptýðý hareketleri doðrudan yansýtýr. Özel hareketler için kalýplarý kodlarlar. Baþka birinin duygularýný gözlemlemek, biliþsel ve duygusal girdi saðlar. Ayný nöronlar, gözleyen ve gözlenen kiþide ayný sinir hücrelerinin devreye girmesini saðlayarak, karþýsýndakinin ne hissettiði hakkýnda doðrudan bilgi saðlar. Yani ayna sinir hücreleri empatiyi saðlar. Bu sistemin yokluðu empati eksikliði yada otizm gibi durumlardadýr.
 
Otizmli çocuklarda ayna sinir hücrelerinde bozulma olduðu öne sürülmektedir. Mesela EEG deki mü dalgalarý kiþi istemli kas hareketi yaparken kayboluyor, iþin ilginci bu kiþi bu tarz bir hareketi yapan birini gözlemliyorsa da mü dalgalarý yine kayboluyor. Ama otizmde baþkalarýný gözlemleme aþamasýnda mü dalgalarý kaybolmuyor. Bu yüzden otizmdeki empati eksikliðinin nedeninin bu ayna sinir hücrelerindeki yetersizlikten olduðu öne sürülür.
 
Bütün bunlar anlaþýlabilir evet ama ya siz......
 
Toplum olarak sizler, empati kuramýyorsunuz. Ýnsanlarý yorumlarken kendinizden yola çýkýyor ve size benzeyenleri anlayýp, benzemeyenlere tavýr koyuyor, kabalaþýyor, saldýrganlaþýyoruz. Oluþturduðunuz ortalama dünyanýn kendinize göre çizdiðiniz güvenli sýnýrlarý içinde yaþarken, herkesin de bu sýnýrlar içinde kalmasýný istiyor, bekliyor hatta zorluyorsunuz.
 
Engellilerin tüm davranýþ, dokunuþ ve sözlerinde samimi olmalarýna karþýn sizler samimi olamýyorsunuz dahasý gerçek duygularýnýza yabancýsýnýz. Belki de el kitaplarýnda tanýmlanan otistikler sizlersiniz, bizler yani engelliler normal insanlardýr.
 
Engellilerden empati bekleyeceðinize sizler empati kurun…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4809 Defa Okundu
2011-10-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır