KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

SSTEMN DýþýNA TLEN ENGELLLER

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         SSTEMN DýþýNA TLEN ENGELLLER

Sistemin dýþýna itilen engelliler 

Ýnsan psikolojisi; yere, zamana, eðitime, tepkimeye göre ýsý deðiþtirebilen ve oldukça bencil, yani ben merkezli gözlüklerle bakabilen bir mekanizmadýr. Tüm olaylarýn, kiþinin faydasýna geliþmesi yönünde heyelanlarý vardýr, bu durum kiþinin lehine geliþen olaylar karþýsýnda hemen yýkýlýr ve 2. bir merkez inþa eder. Suni merkez, suçlamalarýn yapýlmasý gereken, günah keçisi nickli yeni gerçek merkez formudur. Bu bilinç, insanlarýn var olduðu ilk günden itibaren, varlýðý tartýþýla gelen yaban insan kavramýndan bu yana hiç de azýmsanmayacak ölçüde destekçi bulmuþtur. Bu gerçekliði fark edebilmiþ olmakla bu gerçekliðin dýþýna çýkabilmeyi baþarabilmek arasýnda sadece bir adým mesafe vardýr. Yani fark etmiþ olmak, büyük ölçüde yeterlidir.
 
Hayatýn her alanýnda ayrýmcýlýðýn sürdüðü bir dünyada yaþýyoruz. Öyle ki, akýllý ve saðlam olarak bilinen insanlar bile akýlsýz davrandýklarý, boþ bulunduklarý bir anda, bu korunmasýz halleri nedeniyle zarar görebiliyorlar. Teknoloji hakkýnda çok fazla bilgisi olmayan bir insana, kolaylýkla fahiþ fiyat verilerek teknolojik aletler satýlabiliniyor. Bu, bilgi eksikliði kiþinin savunmasýz yönü olarak düþünüldüðünde, hemen taarruz eden bir taraf çýkabiliyor karþýsýnda. Bu gibi fýrsatçýlýklar çoðaldýkça da, normalleþiyor ve akýllý olarak tabir edilen kesimle yer deðiþtiriyorlar. Yani, cukkasýný düþünen akýllý, maðdur olan salak olarak algýlanýyor. Çünkü akýllý ve salak kavramlarý içerisinde normal görünen, saf deðiþtiriyor. Bir baþkasýnýn yaþam kalitesini düþürenin fayda saðladýðý görüldükçe, ben merkezli psikoloji iþliyor ve kendisini kurtaranýn akýllý, - normal görülen, akýllý olarak bilinmesi normal olan insan- olduðu kavramý kabul görüyor. Her þeyden önce, ‘normal’ kavramýný düþünmek gerekiyor. Normal olan, gündelik hayatýmýz içerisinde sürekli karþýlaþtýðýmýz yani daha çok gördüðümüz, daha çok iþittiðimiz daha çok karþýlaþtýðýmýz her þey. Yani normal denilen olgunun belli bir kalýbý, belli bir rengi, ebat veya hacmi falan yoktur.
 
Dünya üzerinde insanlarýn olduðu her yerde, normal kavramý deðiþir. Çünkü her bölge kendi normal’ini üretir. Bu aslýnda daha çok ekonominin fark ettiði, dünya markalarýnýn uygulamaya geçirdiði bilinen, uygulanan bir farkýndalýk konusu. Þöyle ki; Almanya’da üretilen coca cola’nýn Türkiye’de üretilen coca cola’nýn tad farký vardýr. Marka dünya markasý ancak her bölgeye, ülkeye farklý ve o ülkenin, bölgenin normal algýsýna denk þekilde ürünler üretir.
 
Peki neden?
 
Nedenlerin tek bir cevabý var, insan odaklý iletiþim. Ýnsan, dünya üzerindeki her þeyin baþlangýç noktasýdýr. Kiþiler, algýlarýyla, beðenileriyle ve hatta kiþisel, bedensel özellikleriyle ilk önce bölgesinde, sonrasýnda ise tüm dünya için birer renktir. Farklýdýr, naiftir. Bu farklýlýðý kitlelerin seçimi haline dönüþtürmekse, kiþinin kolektif bilinçle, seçimlerini, beðenilerini ve hatta beðenmediklerini özgürce ifade ederek, bilinç oluþturmasýyla olur. Engelli olarak tabir edilen aslýnda bedensel olarak eskinmelerle yaþam kalitesi ibresi farklýlýk gösteren insanlarýn, toplum içerisinde öne çýkmayarak, -çýkartýlmayarak- kendilerini her yerde göstermeyerek, göz önünde olmayarak hatta ve hatta beðenilerine, seçim haklarýna sahip çýkmayarak, ‘normal’ kavramý dýþýna çýktýklarýnýn -çýkartýldýklarýnýn- fark edilmesi gerekiyor. Mesela, ne kadar hayatýn içinde olunursa; ben varým ve tercihlerim þunlar, istediklerim, istemediklerim bunlar demek, birey olmanýn ve fark edilir bir yaþamýn zorunluluklarýndandýr.
 
Bu anlamda engelliler kendilerini çemberin dýþýna iten sisteme karþý dik bir duruþ sergilemeli ve normal anormal kavramlarý üzerinde kimin normal kimin a normal olduðu sorgusunu toplumsal bilince sorgulatmasý gerekiyor.
 
Avrupa ülkelerinin bugün sosyal açýdan Türkiye’ye nazaran çok daha iyi durumda olmasýnýn nedeni, Avrupa ülkelerindeki insanlarýn felsefe için yýllar öncesinde kafa yormaya baþlamýþ olmalarýdýr. Kolektif bilincin gücünü fark etmeleri, bireyin aslýnda hafife alýnmayacak bir gücünün olduðunu gören insanlar, yaþamlarýný þekillendirecek özellikteki devlet yasalarýnýn hayatlarýný düzenlemesini istediler, ve oldu. Bu kadar kýsa anlatýrken, bu kadar çabuk olunduðu gibi yanlýþ bir yargý vermek istemiyorum ancak, Avrupa birliðinin oluþma nedenleri, yüzyýl savaþlarý, Rönesans, Fransýz ihtilali gibi halkýn bilinçlenmesi bireyin gücünü fark etmesi kavramlarýný göz önünde bulundurmanýzý istiyorum.
 
Ýster bedeni bir engele ister zihinsel bir önyargýya sahip olun, olmayýn; her þeyin insan algýsýndan baþladýðýný ve bunun yolunda þekillendiðini biliyorsunuz. Bilim çaðýndayken, iletiþim de bu denli kolayken, çeþitli sosyal dernekler, haklar hukuklar varken; falanca filanca ülkede olan geliþmeleri takip ederken, bu geliþmelerin, haklarýn o insanlara nasýl bir tarihi süreç sonunda, nasýl bir mücadele veya nasýl bir bilincin mücadelesiyle verildiðini, alýndýðýný inceleyin mutlaka. Ve sakýn çemberin dýþýnda kalmayýn, ‘normal’ algýsý için dünyaya gösterebileceðiniz, verebileceðiniz ne varsa verin. Bu algý, sizlerin deðiþtirebileceði, göreceli bir algýdýr. Baþkalarýn algýlarýyla farklý özelliklerde olmak, normal kavramý dýþýnda olmak için yeterli bir neden deðildir. Her þey önce kendine inanarak, yapýlmasý gerekenler içerisinde yapýlabilinecek olanlardan baþlanmalý, çemberin içine; tüm dýþýndakileri de çekmeye çalýþmalýdýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2860 Defa Okundu
2011-10-31

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır