KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

KENTSEL YOKSULLUK VE GENçLK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         KENTSEL YOKSULLUK VE GENçLK

Kentsel Yoksulluk ve Gençlik 

20’nci yüzyýlýn son çeyreði ile birlikte baþlayan küresel çaðýn önemli özelliklerinden birisi, her düzeyde iliþkilerin karmaþýklaþmasý oldu. Dolayýsýyla sosyal ve ekonomik yaþamý oluþturan unsurlarýn karþýlýklý etkileþimleri ve baðýmlýlýklarý çok daha yoðun hale geldi.
 
Bu yeni görünüm, sosyal sorumluluk denen yeni bir anlayýþa da yol verdi. Sosyal sorumluluk, içinde bulunulan ortamýn korunmasý, sürdürülmesi ve geliþtirilmesi konusunda bireylere, kurumlara ve kuruluþlara düþen yükümlülükleri ifade ediyor. Bu bakýþ açýsýyla baktýðýmýzda; kentte yaþayanlar açýsýndan yeni yaklaþýmlar gündeme geliyor. Örneðin toplumun ve kent yerleþiminin birbirine yabancýlaþmýþ (ekonomik ve sosyal anlamda birbirinden uzaklaþmýþ) kesim ve bölgeleri olmamasý gerektiðini düþünüyoruz. Kentteki unsurlarýn bir bölümünün dýþlanmasýnýn veya yoksulluk nedeniyle kent yaþamýndan uzaklaþmasýnýn olumsuz etkilerinin, kentin tamamýna yansýdýðýný fark etmeye baþladýk.
 
Yeniçaðda geleneksel tanýmlarýn pek çoðuna yeni tanýmlamalar geldi. Örneðin kentte yoksulu tanýmlarken, sadece ekonomik ölçülerle bakmýyoruz. Þehirde yaþayan bazý insanlar, gelir yoksunluklarý nedeniyle ortalama kentsel yaþam standardýný saðlayamýyorlar ve kent yaþamýna entegre olamýyorlarsa, onlarý kentsel anlamda yoksul sayýyoruz. Kentsel yoksulluk, duruma göre deðiþik görüntüler verebiliyor. Kimi zaman düþük gelir veya iþsizlik olabilirken, bazen saðlýk imkânlarýna ulaþamama, bazen de kentsel kolaylýklarý kullanamama olarak yansýyor.
 
Kentsel yoksulluk, kendi baþýna bir olgu deðildir. Baþka unsurlarla birlikte yaþar. Örneðin yoksulluðun en belirgin sonuçlarýndan birisi, bireyin veya ailenin þehir yaþamýndan dýþlanmasýdýr. Böyle bir olguya ‘kentsel sosyal dýþlanma’ diyoruz. Kentsel sosyal dýþlanma, kentte yaþayan vatandaþlarýn yoksulluk, yoksunluk, zafiyet veya ayýrýmcýlýk gibi nedenlerle toplum dýþýna itilmeleridir. Bu çerçevede yoksul vatandaþlarýn kent yaþamýna katýlýmlarý engellenmiþ olur. Eðer bir vatandaþýn kendi semtinden þehir merkezine gelmesi için harcamasý gereken para, onun bütçesi için önemli bir oran oluþturuyorsa; bu kiþi, kent yaþamýndan dýþlanýyor demektir. Kent merkezine gelemediði için burada sunulan kentsel imkânlarý da kullanamaz.
 
Kentsel yoksulluk ve sosyal dýþlanma, þehirdeki sosyal risk ve tehdit olgularýný oluþturan ve artýran önemli faktörler arasýndadýr. Bir ekonomik, sosyal ve kültürel çevre olarak þehir, deðiþik kiþi, kurum veya kuruluþlarý ile farklý kesimler için yeni fýrsatlar veya tehditler oluþturur. Örneðin sosyal destek mekanizmalarýnýn zafiyeti nedeniyle sokakta yaþayanlarýn sayýsýnýn artmasý, þehir açýsýndan yeni bir tehdit unsurunun oluþmaya baþlamasý anlamýna gelir. Yine bu baðlamda soksak çocuklarýnýn, baðýmlýlýk yapan madde kullananlarý veya gasp ve hýrsýzlýk olaylarýný sayabiliriz.
 
Üniversite gençliði, deðiþik toplum kesimlerinden gelmesi ve nitelikli eðitim alýyor olmasý nedeniyle bir þehir için önemli yenilikçilik potansiyeline sahip bir zenginliktir. Ülkemizde pek çok kenti yakýndan ilgilendirmekte ama maalesef kent toplumlarýnýn, bu üstün özelliklerini yeterince kullanamadýðýný gözlüyoruz. Bu durumu, gençlerin duyarsýzlýðýný baðlamak, kentteki sosyal aktörlerin beceriksizliklerini saklamaya çalýþmalarýndan baþka bir þey olmaz.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 4653 Defa Okundu
2012-02-15

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır