KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERDE SPORUN öNEM…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERDE SPORUN öNEM…

Engellilerde Sporun önemi…

Okullar tatile giriyor birçok ilde olduðu gibi þehrimizde de Yaz Spor Okullarý açýlacaktýr ama engelli kardeþlerim kendi istekleriyle de olsa da faydalana bilecekler mi cevabýnýzý tahmin etmek zor olmasa gerek. Yaz spor okullarýnýn amacý spor eðitimi ile birlikte çocuklarýmýza sosyal ve kültürel açýlardan da geliþtirmek, özgüven duygularýnýn artmasýna katkýda bulunmak, çevre bilincine sahip saðlýklý bireyler olarak yetiþmelerine destek olmaksa neden bu amaç dýþýnda tutulmaktadýr engelliler; Oysa Fiziksel engeli olmayan, saðlam kiþiler tarafýndan fizik, psiþik ve sosyal destekler saðlamak amacýyla yapýlan sportif faaliyetlerin, bedensel engelliler tarafýndan da yapýlabileceði uzun yýllar hiç düþünülmemiþtir. Hatta, bir kýsým engellinin rehabilite edilebileceði dahi uzun yýllar kabul edilmemiþtir. Ancak I. ve II. dünya savaþlarýndan sonra, yýðýnlar halinde bedensel engellinin ortaya çýkmasý, o güne kadar kendi kaderlerine terk edilen hastalarýn rehabilite edilebileceði düþüncesini akla getirmiþtir.
Bedensel engellilerin rehabilitasyonunda yeni bir yaklaþýmda bulunmaya karar verilmiþ ve bu kiþilere oyun ve müsabaka tarzýnda spor yaptýrmaya baþlamýþtýr. Bu yeni yaklaþým, hastalar ve çevresindekiler tarafýndan ilgi ile karþýlanmýþ ve omurilik yaralanmasý gibi aðýr bir sakatlýðýn dahi hayatýn sonu olmayýp, yeni ve mutlu bir yaþam tarzýnýn baþlangýcý olabileceðini kanýtlamýþlardýr. Son yýllarda dünyadaki geliþmelerin paralelinde ülkemizde de bu konuya ilgi artmýþtýr. 1990 yýlýnda toplanan spor þurasýnda ortaya konan öneriler doðrultusunda, ayný yýl Özürlüler Spor Federasyonu adýyla, G.S.G.M.’ye baðlý bir federasyon kurulmuþtur. Bu tarihten itibaren özürlülerin spor etkinlikleri daha düzenli ve organize biçimde geliþmeye baþlamýþtýr. Halen federasyonun çatýsý altýnda federasyon baþkanlýðýna baðlý asbaþkanlýklar vardýr. Bunlar: 1- bedensel özürlüler, 2- zihinsel özürlüler, 3- iþitme engelliler, 4- görme özürlüler þeklinde ayrýlmýþlardýr. Engellilerin rehabilitasyon programlarý içinde sportif aktivitelere yer vermenin iki büyük amacý vardýr: Gerekli egzersizleri yaptýrmak, Hastanedeki sýkýcý ve monoton tedavi programlarýnda deðiþiklik yaratýp, hastanýn motivasyonunu arttýrmak. Sportif faaliyetler sayesinde engellilerde her iki amaca da ulaþýlabildiði kanýtlanmýþtýr. Sporun, bilinen faydalarýnýn yaný sýra bu kiþilere kazandýrdýðý çok önemli ek yararlarý da vardýr. Aðýr bedensel kayýplar, anormal hareket ve davranýþ biçimlerinin geliþmesine yol açar. Bu da psiþik gerginliklerin doðmasýna neden olur. Sonunda hasta, içe dönük bir hal alýp anti-sosyal bir tutum içine girer. Oysa spora aktif olarak katýlan bir hastanýn psikolojik dengesi düzelir. Engeline raðmen hayatý olduðu gibi kabul etmeyi öðrenir. Spor, aþaðýlýk duygusuna ve anksieteye karþý en güçlü ilaç durumuna gelir. Sporun, klasik terapötik egzersizlere üstünlüðü, hastayý eðlendirmesine ve hayata baðlanmasýndadýr. Sporun son ve belki de en asil amacý ise engelli kiþiye dýþ dünya ile temas saðlama olanaðý vermesidir. Sportif aktiviteler, engelliliðin geçici olanlarda iyileþmeyi hýzlandýrýr, kuvvet, dayanýklýlýk ve koordinasyonu arttýrýr. Sürekli bir engelliliðe mahküm olanlarda ise spor, yeni bir yaþam boyutu gibidir. Önemini özetlemeye çalýþtýðým sportif faaliyetlerin engelliler tarafýndan yapýlabilmesi için olimpik kurallara mümkün olduðu kadar baðlý kalmak amacýyla, bazý yeni kurallar getirilmiþ ve hangi engellinin ne tür sporlar yapabileceðine dair sýnýflandýrmalar yapýlmýþtýr.
Engelli bir sporcunun, bedensel yetenekleri daha fazla olan bir grup içinde yarýþmaya girmesi ya da kendi yeteneklerini aþan bir dereceye zorlanmasý sürekli baþarýsýzlýða yol açacaðýndan, sporcuyu olumsuz yönde etkileyecektir. Bu nedenle fonksiyonel sýnýflandýrma büyük önem taþýr. Her spor branþý ile ilgili uluslar arasý federasyon tarafýndan belirlenen esaslara göre sporcular bu sýnýflandýrmadan geçmek ve hangi gruba dahil olduklarýný belgelemek zorundadýr. Engelli kiþinin spora baþlamadan önce yapýlacak deðerlendirmesine, çok sayýda elemanýn yer almasýnda yarar vardýr. Örneðin rehabilitasyon hekimi, fizyoterapist, ortopedist, psikolog, özel eðitimciler ve antrenörler.
Bu ekibin amacý ve fonksiyonu, engelliye dört ana madde halinde deðerlendirmek ve hazýrlamaktýr. Bunlar: 1-Spor, 2-Özel bedensel eðitim, 3-Rehabilitasyon, 4-Rekreasyon’dan ibarettir. Engellinin bedensel yeteneklerini tam olarak belirlemek için bazý testler uygulanabilinir. Bu testler sýrasýnda kas testi, duyu testleri, fiziksel uygunluk testleri, EMG ve izokinetik testler sayýlabilir. Kuþkusuz, geniþ kapsamlý bu tarz bir deðerlendirme olanaðýný her zaman, her yerde bulma olanaðý yoktur. Bu yapýlamadýðý taktirde, iyi bir fiziksel muayene ile engelli kiþinin yapabileceði sportif aktiviteler belirlenebilir.
Her engelli için bireysel spor türleriyle birlikte takým sporlarýndan birine yer verilmesinde yarar vardýr. Bu sayede, sporun engelli sporcuya fizik, moral ve sosyal katkýsý arttýrýlmýþ olacaktýr. Böylece, ömür boyu sürmesi gereken rehabilitasyon programý renkli, zevkli ve heyecanlý bir takým çalýþmasý haline dönüþecek ve rehabilitasyonun amacýna eriþmek kolaylaþacaktýr. Aslýnda, bu kurallara baðlý, belli kalýplar ve organizasyonlar içinde yapýlan sportif faaliyetler, engellilerin spor yapabilmesi için tek seçenek deðildir. Ayrýca grup halinde tekerlekli iskemle üzerinde oynanabilen oyunlar da diðer spor dallarýna eþdeðer yararlar saðlana bilir.
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12863 Defa Okundu
2010-06-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır