KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

NERDE KALDý HOþGöRüMüZ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         NERDE KALDý HOþGöRüMüZ

Nerde Kaldý Hoþgörümüz

Hoþgörü, görünüþü, durumu, konuþmasý, davranýþý ve deðerleri doðal olarak farklý olan insanlarýn barýþ içinde ve olduklarý gibi yaþama hakkýna sahip olduklarý gerçeðini kabul etmek demektir
 
Ülkemiz tüm dünya milletlerin imrenerek baktýðý bir coðrafyada. Topraklarýmýz bereketli. Çok geniþ bir yelpazede yer alan türlü meyvenin, sebzenin, çiçeðin yetiþmesine müsait. Daðlarý, denizleri, tarihi eserleri ile kuþkusuz bir dünya parkýnda yaþýyoruz. Yaný baþýmýzda dünyanýn en müreffeh ülkelerinin bulunduðu Avrupa kýtasýnda bile yýlýn on ayý sisli, puslu ve yaðmurlu hava hâkim iken, biz on iki ayda dört mevsim görüyoruz. Hatta ayný anda hem yaz, hem bahar hem de kýþ yaþanýyor ülkemizde.
 
Sadece bugünümüz deðil geçmiþimiz de tertemiz, berrak. Gururla yâd edebileceðimiz, zaferlerle dolu, insanlýða mal olmuþ bir tarihe sahibiz. Ebedi âlemin mutluluðuna giden yolu yüzyýllar önce atalarýmýz sayesinde bulmuþuz. Ýslam’la þereflenmiþiz. Hoþgörü ve yardýmlaþmanýn kalýplaþmýþ örnekleri bizim geçmiþimizden verilmiþ. Misafirperverliðimiz, zayýf olanýn yanýnda olmamýz, adalet için savaþmamýz örnek olmuþ dünya uluslarýna. Çað kapatýp çað açmýþýz. Köklü bir millet olmuþ, bin yýllar süren bir devlet geleneði ortaya koymuþuz. Bütün bunlarýn yanýnda “-Ne olursan ol, yine gel” felsefesini öngören Mevlana çýkmýþ içimizden. Fatih ilk insan haklarý belgesi varsayýlan fermanýnda, farklý dine mensup insanlarý koruma altýna almýþ. Savaþlarýmýz bile barýþ getirmiþ. Sadece bizden olanlara deðil olmayanlara da hoþgörülü ve müsamahakâr davranmayý bilmiþiz tarih boyu.
 
Bugün ise maalesef böylesine saðlam kökleri olan bir milleti oluþturan fertlerin birbirine karþý davranýþlarý zulüm boyutuna ulaþmýþ durumda. Bunu görmek gerçekten acý verici. Bizi birbirimize baðlayan yüzlerce sebep varken küçük farklýlýklarý bahane ederek, içimizden bazýlarýný dýþlamamýz, hor görmemiz, küçük menfaatler için kendimizi kayýrmamýz ne Türklüðe ne Ýslam’a sýðdýrýlabilir gibi deðil. Gazete, televizyon ve internet vasýtasýyla takip ettiðim gündemden bazen öyle olaylar gözüme çarpýyor ki utanýyorum. Bu kadar peþin hükümlü, sabit fikirli ve düþüncesizce hareket etmeye hakkýmýz yok diye düþünüyorum.
 
Neden? Evet, gerçekten neden birbirimize karþý bu kadar acýmasýzýz? Hiç mi merhamet yok içimizde? Neden kendimizi her þeyin üzerinde görüyor ve dünya bizim etrafýmýzda dönüyormuþ gibi davranýyoruz? Bu cesareti kimden alýyoruz? Yoksa yaptýðýmýz her davranýþýn biri tarafýndan izlendiðini de mi düþünemez haldeyiz? Hýrs bu kadar mý yüreðimize çökmüþ? Neden yüzlerimiz asýk? Býrakýn selamlaþmayý, hal hatýr sorup hemhal olmayý, neden sadece ama sadece bir tebessümü bile esirger olduk birbirimizden? Oysa bizim peygamberimiz Hz. Muhammed Mustafa (S.A.V.)“Mü’minin mü’mine tebessümü sadakadýr buyuruyor ”Yaþadýðýmýz sýkýntýlar hiç mi yaþanmadý baþka yüreklerde? Yoksa tek derdi olan biz miyiz etrafýmýzda? Hiç kimsenin derdi yok ta bir tek biz dertliyiz sanýyoruz diye mi bu buyuz? Çirkin yüzümüzü, asýk suratýmýzý, içimizdeki kötü adamý ne kadar da rahat gösterebiliyoruz, menfaatlerimiz gerçekleþmediðinde.
 
Sýradan vatandaþtan, devletin en üst kademelerindeki insanlara kadar hepimiz bir infial içindeyiz. Onur, gurur ve haysiyetle yapmamýz gereken hayat mücadelesinde zaman zaman belden aþaðý vurmaktan kendimizi alamýyoruz. Bazen býrakýn tanýmadýðýmýz insanlarý, hemþerilerimizi, komþularýmýzý; çoluk çocuðumuzu bile gözümüz görmüyor. Çok basit sebeplerden dolayý kýrýyoruz en yakýnlarýmýzý. Rahatýmýza kýyamýyoruz ama insanlara kýyýyoruz. Oysa bizim atalarýmýz komþusu aç iken tok yatmazlardý. Yardýma ihtiyacý olana koþarlardý. Biz birbirimizin yüzüne bile bakmýyoruz çoðu kez. Bindiðimiz dolmuþun þoförü, gazetemizi aldýðýmýz büfeci, çayýmýzý getiren çaycý, kapý komþumuz, ayný servisi paylaþtýðýmýz iþ arkadaþýmýz bizim için bir yabancýdan öteye geçemiyor.“Günaydýn…”, “Kolay gelsin…”,“Hayýrlý iþler…” demek zor geliyor.
 
Anlamýyorum, bu hale nasýl geldik. Ancak anladýðým bir þey var. Bize yakýþmayan bu elbiseyi en kýsa sürede çýkarýp atmalýyýz üzerimizden. Kiþisel menfaatleri bir yana býrakýp hepimiz için yaþamalýyýz. Yüzümüz dostlarýmýzý gördüðünde gülmeli. Konuþmalý, iletiþim kurmalýyýz birbirimizle. Hoþgörülü olmalýyýz. Kabýmýzdan çýkmalý “birlikte” yaþadýðýmýzýn farkýna varmalýyýz. Birlik olmalýyýz. Bunun ilk ve temel þartý da birbirimizi sevmekten ve hayatý paylaþtýðýmýz insanlara saygý duymaktan geçiyor.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 3435 Defa Okundu
2012-03-28

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır