KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLÝ ÇOCUKLA YAÞAMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLÝ ÇOCUKLA YAÞAMAK

ENGELLÝ ÇOCUKLA YAÞAMAK

Bir aile çocuðunun engelli olacaðýný/olduðunu öðrendikleri zaman hayatlarýnýn en zor anýný yaþamaktadýrlar. Çünkü anne, baba için engel; hayallerinde yaþattýklarý ideal çocuðun yok olmasý demektir. Böyle bir durumda duyulan acý, gerçekten çok sevilen birinin kaybedilmesi karþýsýnda duyulan acýya eþtir. Belki de daha fazladýr. Çünkü bu acý devamlýlýk arz eder. Bilindiði gibi engellilik olgusu bazen doðum öncesi veya doðumda teþhis edilmekle birlikte bazen de hastalýk, kaza vs. nedenlerle sonradan ortaya çýkabilmektedir.
Engelli çocuða sahip olacaðýný öðrenen aile için en önemli güçlük, engelliliðe iliþkin durumun teþhis, tedavi ve rehabilitasyon aþamasýndadýr. Teþhis edilmesi için günler, haftalar bazen de yýllar süren bekleme süreci, son derece yýpratýcý bir dönemdir. Yani derin bir karanlýk kuyuya düþmek gibidir. Bu karanlýk içinden kurtulmak için yapýlan bilinçsiz her hareket daha derinlere inilmesine karanlýðýn daha koyulaþmasýna neden olmaktadýr.
Engelli çocuk aile üzerinde etki yaptýðý gibi ailenin tepkisi de çocuðun duygusal geliþimini etkiler. Bu nedenle aileye yapýlacak psikolojik destek çocuðun geliþimine yardýmcý olur ve aileyi olumlu yönde etkiler.
Engelli çocuða sahip olan anne babalar hayal kýrýklýðý yaþamalarýnýn yanýnda birde akraba çevresince anne baba dýþlanarak yalnýzlýða terk edilmektedir. Engelli çocuðu olduðunu öðrenen anne, baba da ilk haber þok etkisi yaratýr. Önce kabullenmek istemezler. Þokun etkisi ve kabullenme süreci geçtikten sonra depresyon, hayal kýrýklýðý, üzüntü, engele geçmiþte yapýlan bir hatanýn yol açabileceði düþüncesinden kaynaklanan suçluluk duygularý ortaya çýkar.
Çocuðun engelli olmasýna karþý anne babalar 3 þekilde tepki göstermektedir. Kabullenme, reddetme ve gizlemedir.
Kabul eden anne baba çocuðun potansiyelini doðru olarak algýlayabilir; çocuðun engelini gerçekçi bir þekilde görür; mümkün olan en iyi týbbi, eðitsel ve yeniden kazandýrma servislerine baþvurur; diðer çocuklarýna gösterdiði sevgiyi engelli çocuðuna da gösterir; çocuðu reddetmez ya da sevgiye boðmaz. Hem rasyonel hem de duygusal anlamda kabullenir. Bu kabullenme ile çocuk anne baba ile iliþkisinde kendini daha güvenli hisseder. Ýki tarafta daha rahat sosyal iliþkiler kurar ve anne, babanýn evliliklerin deki anlaþmazlýklar daha az görülür.
Red eden anne, baba çocuðun engelini kabul etmez ve doktor doktor gezdirip mucize arar.
Gizleyen anne, babalar çocuklarýnýn engellerini hem çevreden hem de kendilerinden saklamaya çalýþýrlar. Çocuðunu hatalý görür, kapasitesini görmezden gelerek onu dýþlama gibi anlamsýz duygulara kapýlýr.
Çocuðun engelli olmasýnýn doðurduðu stres durumu bu 3 tepkiden baþka anne baba da narsistik duygular, topluma karþý reaksiyon, suçluluk duygularý ve aþýrý koruma gibi tepkiler ortaya çýkarýr.
Anne, baba çocuðu ile o kadar özdeþleþmiþtir ki çocuðun ayrý bir var oluþunu kabul etmez. Kendine baþarýsýzlýða uðradýðýndan üzüntü ve kýzgýnlýk duyar. Kendi imajý ile çocuðununkini karþýlaþtýrýr.
Aile kendini toplumdan soyutlar. Utanç ve suçluluk duygularý artar, çocuða karþý aþýrý koruma ya da reddetme duygularý geliþir.
Çocuðun engelini daha önce kendisinin yapmýþ olduðu bir davranýþa baðlý olduðunu hisseder. Suçluluk duyan anne, babanýn kendisine öz saygýsý azalýr. Allah’ýn kendilerine verdiði bir ceza olarak görürler.
Pek çok aile de engelli çocuða sahip olduklarý için deðil çocuklara gösterdikleri reaksiyonlardan dolayý suçluluk duyarlar. Ara sýra çocuklarýna kýzgýnlýk ve olumsuz duygular besledikleri için suçluluk duyarlar. Suçluluk duyan anne babalar, telafi edici davranýþlara girebilirler. Çocuða karþý aþýrý koruyucu davranabilir; çocuða gerekli gereksiz her þeyde yardým eder; çocuðu her þeyin merkezi olarak görür; devamlý çocuðun baþýndadýr, her iþine müdahale eder.
Engelli çocuðun varlýðý diðer kardeþleri etkileyebileceði gibi anne, babalarýn evliliklerinde kopmalar meydana getirebilir. Her anne ya da baba çocuðun durumu yüzünden diðer çocuklarýný bilinçli ya da bilinçsizce suçlarlar. Çocuða karþý olan duygularýný birbirlerine yansýtýrlar. Sosyal iliþkilerinde kýsýtlama daha fazla anksiyete yaratýr.
Kardeþler, anne babalarýnýn engelli çocuða daha fazla ilgi göstermesinden dolayý duygusal ihtiyaçlarýnýn göz ardý edildiðini düþünerek kýskançlýk duyabilirler. Ýlerde de bu durum nefrete dahi dönüþebilir.
Engelli çocuklarýn anne babalarýndaki duygusal problemler o kadar yaygýndýr ki, tüm engelli çocuklarýn anne babalarý kendi problemleri ile uðraþabilmeleri için yardýma ihtiyaç duyarlar. Ýnsanlar bilinmeyenden korkarlar ve anlamayla birlikte rahatlarlar. Bu tür çocuklara sahip anne babalarý toplumdan dýþlamak yerine onlara doðru bilgiyi vererek, yanlýþ bilgiyi düzelterek yaþanan stresi azaltmak olmalýdýr toplumun ve çevrenin görevi bu olmalýdýr.
 
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2886 Defa Okundu
2010-06-13

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?




















VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır