KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELSZ TOPLUMDA ENGELL OLMAK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELSZ TOPLUMDA ENGELL OLMAK

Engelsiz Toplumda Engelli Olmak 

KHA Yazarý Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn, “Engelsiz Toplumda Engelli Olmak” yazýsý:
 
“Ben böyle olmamalýydým!” diyor, engelli bir genç!
“Gençliðimi yaþayamýyorum!” diyor, eþi ile engelli çocuðu arasýna sýkýþtýrýlan genç bir anne!
“Herkes engelin nedeni benmiþim gibi davranýyor!” diyor çaresiz bir anne.
“Yürüyemeyen çocuðuma dönüp ‘Aaaa bu çocuk yürüyemiyor mu?’ diyorlar, dalga geçer gibi!” diyor ve aðlýyor acýlarýný hep kalbine atmýþ güçlü bir anne.
“Ben geri zekalý deðilim!” diye isyan ediyor öðretmenine engelli bir genç.
“Öðretmenimiz çok iyi, bizim çocuðu iyi idare ediyor.” diye minnet duyuyor çocuðunun haklarýný bilmeyen bir anne.
“Hayatta çocuðumun konuþmasýndan baþka bir isteðim yok.” diyor yorgun bir baba.
“Herkes tuhaf tuhaf baktýðý için parka götüremiyorum çocuðumu, ikimize de hapis hayatý” diyor içi acýmýþ bir anne.
“Nasýl davranacaðýmýzý kestiremiyoruz, normal bir çocuk gibi mi hareket edelim?” diyor ne yapacaðýný bilemeyen, kafasý iyice karýþmýþ bir baba.
“Engelli oldu diye babasý býrakýp gitti.” diyor yalnýz bir anne.
“Herkes çocuðuma cüzamlý gibi davranýyor, görünce kaçýyorlar, korkuyorlar.” diyor topluma olan öfkesini dindiremeyen bir anne.
“Engelli olduðu için daha deðerli” diyor, çocuðuna duyduðu sevgiyi anlatacak sözcük bulamayan bir anne.
“Öðretmen her þeyi benden biliyor, beni dinlemiyor!” diye aðlýyor, engelli küçücük bir çocuk.
“Konuþabilseydim sana neler söylerdim!” der gibi bakýyor gözlerinde tabiatý gizleyen minicik bir kýz.
“Allah bize layýk görmüþ, bakabilirler demiþ; baþým gözüm üstüne ölene dek bakarým.” diyor inançlý bir anne.
 
Daha yüzlerce serzeniþ, isyan, umut, acý, çaresizlik… Engelli bir birey olmanýn, engelli bireyle yaþayan bir ebeveyn olmanýn zorluklarýný anlatýyorlar. Herkes kendi öyküsünde boðulmuþ ya da dirilmiþ. Kabullenme ile isyan arasýnda sürekli gel-git yaþamaktan yorulmuþ kalpler. Ýnançla ve umutla engelli çocuklarýndan güç alanlar. Engelli bir çocuða sahip olmanýn yaþamsal bir ödül olduðuna inanlar, býrakýp gidenler, suçlayanlar, suçlananlar; Her biri baþlý baþýna kitap sayfalarýna sýðmayacak öyküler…
Ve toplum; Engelli toplum…
 
Engelli olan bir çocuða gözlerini dikip bakan bir toplumdayýz. Sanki cüzamlýdan, beladan kaçar gibi kaçýyoruz kendi çocuklarýmýzdan. “Düþmanýmýn baþýna vermesin Allah” diyerek dua ettiðimizi, iyi bir þey söylediðimizi sanýyoruz engelli çocuðu olan bir annenin gözlerine bakarak. “Yazýk, iþiniz çok zor” diyoruz dalga geçer gibi. Anlayamýyoruz, anlamýyoruz, anlamak istemiyoruz söylediklerimizin nasýl yankýlanabileceðini.
 
Engelli bir toplumda engelsiz olduðunu sananlar olarak her an tetiktesiniz bilinçli olarak ya da olmayarak. Sadece engelli bireylere destek verilen kurumlar yapýyorsunuz, fakat kurumun içini engelsiz donatýyorsunuz. Merdivenler, dar koridorlar…. Çünkü asýl engelli olan toplumumuz.
 
Hafif engelli çocuklarý “kaynaþtýrma öðrencisi” olarak sýnýflara yerleþtiriyoruz. Toplumla bütünleþmesini, kendini gerçekleþtirmesini istiyoruz. Deðerli ve sorumlu öðretmenlerin tam desteði ile engelli çocuk kendini topluma gerçekten ait hissetmeyi baþarýyor. Fakat vicdansýz bir öðretmen çýkýyor ve çocuðu kaynaþtýrmayý deðil arada kaynatmayý seçiyor. Ýlgilenmek yerine idare ediyor. Velisiyle görüþüyor sürekli ve ne talihsizliktir ki: “Ayný Bu, bir deðiþiklik yok.” Engelli diye her fýrsatta aþaðýladýðý çocuktan engelsiz performans beklemekteki engeli göremiyor. Bireyselleþmiþ Eðitim Programý hazýrlanmasý gerekiyor, öðretmen bunu biliyor fakat ilgilenmiyor. Ayrý sýnav yapmasý gerektiði halde ayný sýnav kaðýdýný verip üzerine okumadan 100 yazmayý ya da arkadaþlarý sýnav olurken onu sýnav yapmamayý marifet sanýyor…
 
Tüm çocuklar bizimdir, bu toplumundur. Engelli çocuklar, davranýþ sorunu olan çocuklar, hýrsýzlýða itilen çocuklar, þiddet uygulayan, küfür eden çocuklar, baþarýlý çocuklar…. Hepsi bizim çocuklarýmýzdýr. Onlara vurduðumuz her darbede toplum olarak bir adým geriye gideriz. Anne, baba, abla, aðabey, komþu, teyze, dayý, bakkal, öðretmen, doktor, kamyoncu ve herkes tüm çocuklarla ilgili sorumludur…
 
Vazgeçersek yok oluruz. Hangi birinden vazgeçeceðiz, MR, otizm, down, DEAH, þiddet uygulayan, baþkalarýný eþyalarýný alan, arkadaþlarýna zarar veren, sýnýf içinde topluma uygun olmayan davranýþ sergileyen, zor anlayan, yapamayan, baþarýsýz olan, derse odaklanamayan hangisinden vazgeçelim. Sadece görünür bir problemi olmayan bir avuç grupla mý yükseleceðiz?
 
Kabul edersek büyürüz. Engelli, sorunlu, baþarýlý demeden, kategorilere bölmeden kabul edebilirsek, her þeye raðmen sevmeyi, ilgilenmeyi, destek olmayý baþarabilirsek büyürüz. Engellerimizden kurtuluruz…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 12660 Defa Okundu
2012-04-25

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır