KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER HAFTASý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER HAFTASý
Engelliler Haftasý
 
Bugünden sonra, 10 – 16 Mayýs, Engelliler Haftasýnýn ilk günü… Bu hafta yine, her yýl olduðu gibi, engelliler çeþitli etkinlikler ile gündeme gelecek, gazeteler de yazýlýp çizilecek, yine üç beþ gün sonra unutulacak sözler verilecek ve yine engellileri hayata kazandýralým mesajlarý, 17 Mayýsta yalan olup, 3 Aralýk Dünya Engelliler Gününe kadar, tozlu raflara kaldýrýlacak…
 
Ben engellilere dair yazdýðým yazýlarda hep ayný cümleleri kurmaktan hep ayný mesajlarý vermekten artýk býktým. Ancak sanýyorum ki toplum bize hep ayný þekil de bakmaktan ne býkýyor ne de bize bakarken at gözlüklerini çýkarmayý akýl edebiliyor…
 
2000’ler de oturmuþtum bir o kadar özgürlükçü bir o kadarda mahkûmiyetçi olan sandalyeme ve eve kapandýðým ilk yýllarda dünyayla paralel olarak, her ne kadar daha geç de olsa bilgisayar evimize girmiþti, bu biliþim serüveniyle hayata bakýþým anlamýnda da deðiþikliklerin olmasýný saðlamýþtý. Ve 2012, artýk herkesin evinde bilgisayar internet vardý. Ýlkokul çocuklarý adeta doðar doðmaz bilgisayar kullanmaya baþlamýþtýr. Sadece ödevler deðil, birçoðumuzun iþi de bilgisayarlara, internete emanettir. Böyle bir deðiþimi 10 - 12 yýla sýðdýrabilmeyi baþarmýþ bir insanlýk, þu kaldýrýmlarý neden yapamadý? Paralarý mý yoktu, zamanlarý mý yoktu yoksa önemsiz görüldüðü için mi?.
 
Bazen doðuþtan bazen sonradan feleðin sillesini yer tekerlekli sandalyeye mahkûm kalýrsýnýz. Bacaklarýnýz, kollarýnýz iþlevini kaybetmiþtir. Beyniniz gençlilik hayalleriniz iþlevini kaybeden bacak ve kollarýnýza inat tüm canlýlýðýyla hayata tutunmaya devam eder. Olurda bir þeye sinirlenirsiniz. Kendinizi bir koþu sokaða atmak istersiniz. Sokaklar herkes içindir! Sokaklar özgürlüktür. Sokaklar insaný ferahlatýr. Yürek ferahlamak ister bazen....
 
Velâkin sokaklar size çok görülmüþtür. O sokaklar ki sadece güçlü bacaklarý olan insanlara göre hazýrlanmýþ, onlarýn gezip tozacaðý þekilde dizayn edilmiþtir. Sizin eksiðiniz olmayan bacaklarýnýz! Bacaðýn yoksa sokak sana yasak! Bacaðýn yoksa merdiven sana yasak! Bacaðýn yoksa iþe girmek sana yasak! Sahi insan eli, kolu, bacaðý olmayýnca “insan olmaktan” çýkýyor mu?
 
Hadi hesaplaþalým. Tamam, kabul ediyorum. Yürüyemiyorum. Kollarýmda güçlü deðil. Dýþ görünüþüm moda dergilerinin vaaz ettiði makbul beden standardýnda deðil. Ýþte bu yüzden evet evet tamda bu yüzden toplumdan tecrit edilmiþim kovulmuþum sövülmüþüm. Siz saðlýðý elinde tutuðunu sananlar, gece baþýnýzý yastýða koyduðunuz da vicdanýnýz rahat bir þekilde uyuya biliyor musunuz?
 
Hiç düþünüyor musunuz bu ülkede yaþayan milyonlarca engelli sizin yapmanýz gerekip te yapmadýðýnýz mimari düzenlemeler nedeniyle gençliklerini dört duvar arasýnda geçirdiklerini. Hiç düþündünüz mü, bir engellinin bacaðýný olan akülü veya tekerlekli sandalyeyi alacak parasý olmadýðý için çocuklarýn çöp çöp dolaþýp topladýklarý plastik kapaklara muhtaç olup o sandalyeyi almak için çocuklarýn hastalanma riskine boyun eðen binlerce engellinin ruh halini? Dünyanýn tüm geliþmiþ ülkelerinde bu türden medikal ürünleri devletin ücretsiz karþýladýðýný ama bizim ülkemizde bunlarý olmadýðýný. Dünyanýn en hýzlý büyüyen ikinci ülkesi (ekonomisi) olmakla övünürken, o ülkenin göklerine, havasýna, denizine, sokaðýna hasret býraktýðýnýz milyonlarca engellinin vebalinde sizinde sorumluluðunuzun olduðunu hiç düþündünüz mü?
 
EMÝNÝM DÜÞÜNMEMÝÞSÝNÝZDÝR!
Eðer düþünseydiniz, biz engelliler için adam akýllý bir þeyler yapmak için elinizi taþýn altýna koyardýnýz. Elinizi taþýn altýna koymak derken öyle çok aman aman þeylerde istemiyoruz. Kendiniz gibi saðlam bacaklara, saðlam kollara sahip yurttaþlar için yaptýðýnýz yaya kaldýrýmlarýnda biz engellilere de kullana bileceði bir rampa yapmak zor olmasa gerek. Sizin gibi saðlam bacaklarý, saðlam kollarý olan yurttaþlar için tahsis ettiðiniz kurum kuruluþ ve iþ yerlerinizi de biz engellilere açmak dünyanýn büyüyen ikinci büyük ekonomisine sahip bir ülkeyi ve vatandaþýný ekonomik krize sokacak kadar büyük bir þey olmasa gerek.
 
Þunu unutmayalým engellileri kabul etme kabiliyeti olmayanlar olsa da bizler bu toplumun bir parçasýyýz, bizim de söz söylemeye bizim de bazý þeylere itiraz etmeye ve bizim de hem toplumdan hem de devlet ten bir þeyler istemeye hakkýmýz var…
 
Ýþte bu yüzden çýðlýklarýmýz fýsýltý gelse bile biz yine, biz de varýz demeye devam edeceðiz…
 
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10997 Defa Okundu
2012-05-09

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır