KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLERLE YAþAMAK çN þ UZATMALARA KALDý…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLERLE YAþAMAK çN þ UZATMALARA KALDý…
Engellilerle yaþamak için iþ uzatmalara kaldý…
  
Engellilerle yaþamýn bir sanat olduðuna inanýyorum. Hayatýn onca zorluklarýna, güçlüklerine karþý insanoðlunun verdiði mücadele gerçekten öyle küçümsenecek bir þey deðildir. Þayet engelli bir insan olarak böyle bir mücadelenin içinde iseniz, vereceðiniz savaþ diðerlerine göre daha zorlu olacaktýr. Bizlerin de bir yaþam savaþý vardý ve önümüzde iki seçenek duruyor. Ya bu savaþý kazanýp hayata boyun eðeceksin ya da kaybedip hayatýn yokuþlarýnda yuvarlanýp gideceksin. Aslýnda, ister engelli olsun, ister olmasýn herkesin omzunda bir yük vardýr. Önemli olan hangi insanýn ne kadar sorunu olduðu deðil, o insanýn sorunlarýna karþýlýk baþarýlý olabilmesi idi. Hep yeryüzünde var olan þeylerin yaradýlýþýnda bir neden düþündüm. Aslýnda insanlardan farklý bir yanýmýn bulunmasý insanlarýn dikkatini çekiyordu þüphesiz.
 
Birçoðunuz televizyonlarda seyretmiþsinizdir, ailelerin engelli çocuklarýný nasýl zincire vurduklarýný veya kaderine terk ettiklerini. Düþünün, bunu yapan o, bu veya þu deðil, kendi öz ve öz annesi ve babasý idi. Bu, toplumun engelli insanlar hakkýnda ne kadar bilinçsiz olduðunun en acý veren ispatýdýr. Tabii ki böyle bir ortamda bizim onlarýn içinde olmamýz gariplerine gidiyor sanýrým.
 
Siz büyüklerimiz biz engelli insanlarý aciz, yardýma muhtaç insanlar olarak görmek istiyorsunuz. Bu yüzden insanlarýmýz engelli insanlara acýyarak bakýyor. Bu deðiþmeli. Biz acýnmak istemiyoruz. Oysa HERKES BÝR ENGELLÝ ADAYIDIR AMA KÝMSE BUNUN FARKINDA DEÐÝL çünkü2005 yýlýnda çýkarýlan Özürlüler Yasasý doðrultusunda belediyeler baþta olmak üzere kamu kurum ve kuruluþlarýna, yaya geçitleri, resmi yapýlar, yeþil ve spor alanlarý gibi alt yapýlarýn engellilerin eriþilebilirliðine uyumu için verilen 7 yýllýk sürenin dolmasýna günler kala, 3 yýl uzatma geldi. Buna göre 7 Temmuz 2012 tarihinde dolacak süre 7 Temmuz 2015’e uzatýlacak. Bu uzatmanýn gerekçesi, “gerekli tedbirlerin alýnabilmesi amacýyla” þeklinde açýklandý.
 
TBMM’ ye verilen kanun teklifiyle engellilerin yaþamý için kamu kurum ve kuruluþlarý ve belediyelerin, yaya geçitleri, resmi yapýlar, yeþil ve spor alanlarý gibi alt yapýlarýn engellilerin eriþilebilirliðine uyumu için verilen ve dolmak üzere olan 7 yýllýk süreyi 3 yýl daha uzatýyor. Deðiþikliðe göre, 7 Temmuz 2012 tarihinde dolacak 7 yýllýk süre, kamu kurumlarý ve belediyelerin üzerlerine düþen sorumluluklarý yerine getirmediði için 3 yýl daha uzatýlacak. Teklife göre, hazýrlýklarýn tamamlanmasý için 7 Temmuz 2012 olarak belirlenen son süre 7 Temmuz 2015 olarak deðiþtirilecek. Teklifte süre uzatýmýnýn gerekçesi ise, “gerekli tedbirlerin alýnabilmesi amacýyla” þeklinde açýklandý.
 
“2005’teki yasada engellilere yönelik hazýrlýklar için 7 yýl süre verildi. ‘Hadi öyle olsun bekleriz’ dedik. Ama bu uzatmayý hiç beklemiyorduk. Bu uzatma için verilen kanun teklifi bir kez daha engellilerin yaþamla mücadelesindeki umutlarýný griye boyamýþtýr. Belediyeler 7 yýl uyudular býçak kemiðe dayandýðýnda ‘vay biz ne yapacaðýz’ diyerek telaþa düþtüler. Belediyeler 7 yýlda basit önlemleri bile almadýlar. Olan yine biz engellilere oldu çünkü büyüklerimiz bir süre dahabizlerle yaþamak istemiyorlar…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 5389 Defa Okundu
2012-06-21

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır