KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝçMZDEK ÖTEK

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝçMZDEK ÖTEK
Ýçimizdeki Öteki
 
Ýnsanlar, ne kadar çabuk aðlarken gülebiliyor, mutluyken üzülebiliyor… Gülmek ya da aðlamak, karþýmýzdakinin iki dudaðýnýn arasýndan çýkacak bir kelime kadar yakýn bize her zaman. Çabuk deðiþiyor insanýn ruh hâli, týpký günümüzde dünyanýn çok çabuk deðiþmesi gibi. Zaman deðiþiyor, dünya deðiþiyor, insanlar, yaþayýþlar, zevkler deðiþiyor. Bir tek þey hep ayný: Ötekileþtirmek.
 
Evet, bir tek insanlarý ötekileþtirmekten, etiketlemekten vazgeçmiyoruz. Bu deðiþen dünyada ayný kalan tek þey… Bu kavramda deðiþense her seferinde kimin öteki olduðu… Zamanla, hükümetlerle, uluslar arasý iliþkilerle her seferinde baþka birilerini, bir kesimi öteki ilan ediyoruz. Sonra onlarýn bu sýfattan kurtulmak için yaptýklarýný bir köþeden izliyoruz, sanki olanlarýn mimarý deðilmiþcesine.
 
Her þey deðiþiyor… Temiz, iyi, güzel ve etiketsiz kalamýyor insanoðlu. Bu deðiþim öyle hýzlý oluyor ki… Bir gün önce etiketleri yapýþtýran siz, bir bakmýþ öteki olmuþsunuz. Sanki insanlara hep bir öteki, hep bir yabancý, kötü gerekirmiþ gibi…
 
Niçin yapýyoruz bunu? Niçin içimizden birilerini yabancý yapýyor, etiketliyor, insanlarý sýnýflara ayýrýyoruz? Peki ya bunu yapanýn, yapanlarýn ötekilerden ne farký var?
 
Birçok soru var insanlýðýn önünde. Aþýlmasý gereken setler var insanlarýn arasýnda; sevgi, saygý, hoþgörünün yerine. Çýkarýlmasý gereken etiketleri var insanlarýn artýk; sevgi dolu kalpler, iyilik dolu fikirler yerine. Bir kahramana ihtiyacý var dünyanýn, ama savaþmak için deðil barýþtýrmak, insanlýðý içine düþtüðü bu hýrs dolu kör kuyudan çýkarmak için.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 2370 Defa Okundu
2012-07-26

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır