KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HER ÞEYE RAðMEN…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HER ÞEYE RAðMEN…
Her Þeye Raðmen…
 
KHA Yazarý, Dolunay Derneði Baþkan Yardýmcýsý ve Engelliler Birim Baþkaný Faruk Ocak’ýn,
 
Ýnsan yaþamýnýn içerisinde sevinçleri, üzüntüleri, hastalýðý, saðlýðý, ölümü, doðumu ve insaný insan yapan tüm duygularý barýndýrýr. Yaþam dediðimiz bu süreçte kimi zaman þükreder, kimi zaman da isyan edebiliriz. Hayatý her koþuluyla kabul etmek, içerisinde bulunduðumuz durumu daha yaþanýr hale getirmek ve umudumuzu kaybetmeden sorunlarýmýzla mücadele etmek, hayatý her þeye raðmen sevmek ruh saðlýðýmýz için vazgeçilmez olmalýdýr.
 
Öncelikle kendimizi koþulsuz sevmemiz ayný zamanda, kendimizle barýþýk olmak yaþam kalitemizi artýracaktýr. Dünyada en önemli olan þey insan saðlýdýr. Sizlere Derneðimize gelen arkadaþlara danýþmanlýk hizmeti verdiðimiz bir günden örnek vermek istiyorum. Tüm engel gruplarýnýn yaþadýðý sorunlara bir bir tanýk oluyoruz aslýnda.
 
Geçtiðimiz günlerde, derneðimizce 2011-2012 Sodes projesi kapsamýnda açýlan engelli gençlik merkezimize gelen arkadaþlarla sorunlarýmýz ve yaþadýklarýmýz hakkýnda konuþup dertleþiyorduk. Kendisi öðretmen olan abimiz sözü aldý baþladý anlatmaya Ýstanbul da okuldan çýkmýþtým (öðrencilik yýllarým) Uðramam gereken yere nasýl gidecektim. Kimse de geçmiyor yoldan ki yardým isteyeyim. Derler de inanmazdým biz köpekten korkuyoruz ama, köpek de bizden korkuyordur belki, diye. Teþbihte hata olmazmýþ, þu kaldýrým ne kadar da yüksek görünüyor ve ben inemiyorum yola… Sandalyemden kalkmayý becere bilseydim ben de inerdim þuracýktan düþmeden eskisi gibi ama sopa gibi oldular, dinlemiyorlar beni… Hah, þu ilerde bir yerde yola kavuþuyor kaldýrýmýn yükseltisi. Neden böyle ki bu yollar?
 
“Sanki herkes, her þey bize karþý!” diye söylenirken ben bankada, sýrasýný bekleyen iki genç bayanýn konuþmalarýna tanýk oldum. Öyle hararetli hararetli konuþuyorlardý ki, gözlerinin içi gülüyordu ikisinin de ama ne yazýk ki onlarý duyamadým, duyamadý kimse, hatta belki de fark etmediler bile bu güzel muhabbeti. Onlar elleri, jestleri, mimikleriyle ne güzel anlýyorlardý birbirlerini… Ancak sýralarý geldiðinde ne yapacaklarýný düþündüm derin derin. Uzun saçlý bayan, banka kartýyla elektrik faturasýný uzattý görevli memura. Ýþi halloldu ama her zaman böyle rast gidiyor muydu acaba her þey? Diye düþünürken beni gören duyan olmamýþtý bir saat beklemiþtim…
 
Ýþimi bitirip beni zor taþýyan (aküm bitme sinyali vermiþti) arabamý sürerek veya sürükleyerek bankadan çýkarken birden biri çarptý aniden arabanýn ayaklýklarýna… “Kör müsün be adam!” diye baðýrýverdim elimde olmadan… Ah! Evet… Kördü, göremiyordu. Ne çok özür diledim anlatamam. Kendimi affedemedim, yol boyu yürüdük biraz. Ben de yürürken arabamla ne kadar sýkýntý çekiyorum, diye kendi derdimi anlatýp sohbet etmeye ve az önceki kýrýcý sözlerimi unutturmaya çalýþtým. O da konuþacak birini arýyormuþ kendince. Bizim karanlýk olarak bildiðimiz dünyasýnda, kendince yaþadýðý güzellikleri anlattý. Þairmiþ, þiir yazýyormuþ; þiirlerini o söylüyormuþ, kýzý yazýyormuþ. Ezberden bir þiirini okudu bana, yüreðim sýzladý. Ne kadar yetenekliydi…
 
Gece uyuyamadým uzun süre. Ne çok engel vardý yaþamda, bu engellerin atlatýlmasý ve onlarýn kabullenilmesi bazen ne kadar zor oluyordu. Hayat da durmadan elini uzatýp duruyordu gülümseyerek görebilene, duyabilene ve tutabilene. Evet, engelli bir birey olarak yaþayýp saðlýk sorunlarý ile boðuþmak, bunlar da yetmiyormuþ gibi, birde yeterli duyarlýlýk gösterilmemesi nedeni ile sosyal haklarýn yetersizliði de bizleri tedirgin etmeye devam etmektir.
 
Sorunlarýn giderilmesinde uðraþlarýmýz cevap vermiyor diye hayata küsmeyelim, taleplerimiz devam etmelidir. Öncelikle engelli arkadaþlarýma tavsiyem sizler bir birinizi sevin güç birliðinden asla ödün vermeyin, sadece kendi kiþisel talepleriniz için deðil, tüm Kars için, insanlarýmýzýn için, engellilerimizin sorunlarýnýn giderilmesi için çaba harcayalým. Ýþte bunun için yaþama umudumuzu asla kaybetmeyelim. Kýsaca engelli gençlik merkezi rampasýnýn üstüne park edenler olacaðý gibi seni evinden çýkarmayan yöneticilerin, halkýn ben demesine karþý herkesi önce bizi seven olmasa da sevelim ama önce kendimize güvenelim desteksizlik içinde yüzsek de sizlerle var olmaya çalýþan bizleri YARATANDAN ÖTÜRÜ YARADILANI SEVÝP hoþ görmeyi nefes aldýkça unutmayalým…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10296 Defa Okundu
2012-09-09

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır