KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

HADDM AþTýYSAM SENN çN

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         HADDM AþTýYSAM SENN çN
Haddimi aþtýysam senin için
 
Konumuz yine ilimizin diðer illere göre yaþanabilirliði. Çok iç açýcý bir konu deðil aslýnda fakat ilimizin yöneticilerinin tozpembe dünyasýnda gayet güzel bir tablonun konusu. Halkýn neden bu durumda olduðumuzla ilgili suçluyu bilememesi veya söyleyememesi ve yöneticilerinde yüksek çýkan sesinden dolayý halký suçlu görmesi ilimizin yaþanabilirliðini iyice son sýralara atýyor. Ýçinde bulunduðumuz berbat durumu görmezden gelip atýlmasý gereken adýmýn bir türlü atýlmamasý ve gereken deðiþimin yapýlmamasý bizi bu þehirden iyice soðutuyor. Þimdi durup dururken neden mi söylüyorum bunlarý.
 
Çünkü Kars’ýn düþman iþgalinden kurtuluþunun 92. yýlý 1877-78 Osmanlý-Rus Savaþý sonrasýnda düþman istilasýna uðrayan Kars’ýn, 43 yýllýk iþgalin ardýndan Doðu Cephesi Komutaný Kazým Karabekir Paþa’ya baðlý birliklerin ileri harekâtýyla 30 Ekim 1920 günü yeniden vatan topraklarýna katýldýðýný yani 30 Ekim 2012 Kars’ýn kurtuluþ günü…
 
Yaþadýðým þehrin en belirgin özelliði küçük olmasý. Öyle ki burada birkaç yýl yaþayan birisi bir anda kör olsa bile çok zorlanmadan hayatýna devam edebilir. Çünkü farkýnda olmasak bile þehrin her köþesini her kaldýrýmýný zihnimizdeki haritaya yerleþtiririz. Ancak þehrin ruhuna bu ezberle katký sunmaz küçüklük. Ben ve benim gibiler kendilerini daha büyük hissettiði için bu küçüklüðü içinde büyütür ve mutsuzluða kapýlýrlar. Büyük bir þehirde küçük bir insan olup daha büyük iþlere imza atabileceðimize inanýrýz saflýkla. Belki bazýlarýmýz için bu durum geçerli olabilir ancak küçük þehrimizden çýkmadan bunu anlamamýz imkânsýz. Bu þehrin ruhu öyle kuþatýcý öylesine yoðun ki içinde bulunduðumuz her kötü durumda acýmasýzca onu suçlar dururuz. Kendi baþarýsýzlýklarýmýz, özel hayatýmýzdaki sorunlarla yüzleþmek istemememiz yüzünden olabilir bu. Fakat yine de içimizde iyimserliðe yer býrakmaz þehir. Tüm acýmasýz eleþtirilere zalim suçlamalara raðmen þehir zamana kafa tutar ve deðiþime direnir. Bu þehirde deðiþmeyen her þey aslýnda bizim ruhumuzdaki fýrtýnalarýn büyümesine yol açar.
 
Bu þehirde neredeyse herkes herkesi tanýr. Özel alan kamusal alanýn çemberi içinde erir ve yok olur. Kimileri bu yakýn iliþki durumundan memnun olsa bile bir þehre birazcýkta olsa yabancý olmanýn, keþfedilecek bir þeylerin olmasýnýn yararlý olacaðýný düþünüyorum. Çünkü insaný insan yapan aklýndan ziyade merak duygusudur. Merak edecek bir þeyler kalmamýþsa eðer ölüm çoktan sizi kuþatmýþtýr. Belki de bu yüzden bu þehrin sakinleri duymamalarý gereken þeyleri duyar, bilmemeleri gereken þeyleri bilir. Þehre olan aþinalýk özel hayata olan meraký körükler. Bu durumun içinde yaþayanlara da þehrin ruhuna da yapýcý bir katkýsý olduðuna inanmam zor. Çünkü ikili iliþkilere ya da bir baþkasýnýn sýrlarýna dayalý bir bilme etkinliðinin þehri daha da küçültmekten baþka sonucu olamaz. Sonuçta giderek küçülen þehir mutsuzluðu perçinler ve kaçma duygusunu körükler.
 
Siyasal olarak bu þehrin net bir çizgisi olduðu söylenebilir mi bilemiyorum ama bu þehirde yaþayan insanlar kendi kalesine gol atýp duran bir futbolcu gibidir. Öyle ki buzlu yollarda kayýp düþer, çamurlu yollarda kirlenir, çukurdan dolayý arabasýnýn altýný vurur, elektrikleri kesilir, altýndan dünyanýn gazý geçtiði halde kalitesiz kömürle havasýný kirletilir, çöplük yerine çöpü sokaða atar ama yine de bunlar yetmez çünkü ben diyen toplumdan ibarettir üstünde yaþayan. Þikâyet etmenin nasýl anlamsýz hale geldiðini merak edenler aslýnda bu þehirde bir süre yaþamalýdýr. Bu durumun mevcut yönetimle bir alakasý olmadýðýný, meselenin þahýslardan ziyade genel tercihlerin sonucu olduðunu belirtmekte de fayda görüyorum. Amcaoðlu aday oldu diye oyumun renginin deðiþmesi ve benim daha kötü þartlarda yaþamam, sonuçta amcaoðlunun zengin olup gözümüzün önünde dolaþmasý bu zihniyete bir örnek teþkil edebilir belki de. Bazen kendi kendime düþünür dururum Allah bir gecede þehrimi ortadan kaldýrsa acaba dünyanýn nasýl bir kaybý olur? Verdiðim cevaptan utanýr ve aklýma bir daha böyle acayip sorular getirmemeye çalýþýrým. Neticede ben demek yerine biz diyebilirsek þehrimiz yaþanýr bir þehir olur týpký geçmiþte olduðu gibi. Kars bölgede þehirleþmesi en düzenli þehirlerden biridir. Kars þehrinin þehir olma yolunda çok eksiklerinin olduðu üzerine hem fikiriz ama düzeltecek bizler yoðuz…
 
Farabi’ye lafý uzatanlara ne yapmak lazým diye sormuþlar, o da;
 
-Uzun konuþaný kýsa dinlemeli…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9793 Defa Okundu
2012-10-27

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır