KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

MAHALLE ÇOCUKLARý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         MAHALLE ÇOCUKLARý
Mahalle Çocuklarý
  
Yaþý yeterince olgun olanlar hatýrlarlar.. Evvel zaman içinde,kalbur saman içinde, çok güzel bir ülkede mahalleler varmýþ..Bu mahallelerin çocuklarý birbirlerini çok severlermiþ..
 
Dýþarýdan gelen parolalý bir ýslýða uçarak aþaðý iner, beraber olacaklarý anlarý iple çekerlermiþ. Kavga etseler de kin tutmaz, her gün yeniden dünyalar kurarlarmýþ.
 
Herkeste paylaþma duygusu,sevgi ve arkadaþlarýný kollama duygusu yavaþ yavaþ geliþirmiþ.O zamanlar çocuklar okula servis ile deðil, köþe mahalle baþýnda buluþarak giderlermiþ..
 
Onlarýn yolunu gözlememiþ evdeki bilgisayar, þehrin en iyi dershanesi, hazýrlýk kurslarý. Bilmezlermiþ; hamburgeri, MTV’yi, interneti, cep telefonunu, tetrisi, kantýrý... Bilirlermiþ duvar üstünde sohbet etmeyi, hatýra defterleri doldurup sevgileri keþfetmeyi...
 
Bilirlermiþ horoz þekercisini, elleri kirli macuncunun tornavida ile koyduðu rengârenk macunlarý. Eve gitmeyi unutmayý, hava kararýnca azar iþitmeyi, sonra bir ýslýkla tekrar aþaðýya kukalý saklambaca kaçmayý…
 
Bilirlermiþ o hakkýnda türlü þeyler söylenen evdeki garip adamdan korkmayý, küsmeyi, ayný kýza asýlmayý, torbalarla misket toplamayý, gýcýr köstek ayýrmayý, deðiþ tokuþu, Teksas’ý, Tommiks’i…
 
Ýç içe konan naylon toplarý, taþtan kale direklerini. Üç korner bir penaltýyý. Üzerine apartman yapýlan top sahalarýný, sonra o apartmana taþýnan yeni dostlarý ve onlarý kapma yarýþýný…
 
Otobüsteki biletçinin lastik sarýlý silgili kalemini, yoðurtçuyu, kalaycýyý, kestaneyi...
 
Evlerin arkasýndaki odun kömür depolarýný. Yakar toðun yakýþýný. Mantarlý gazoz kapaklarýný, yaldýz kazýmayý. Yandaki mahalle ile alýnan kavgayý, her kavganýn çýkardýðý kahramaný/ödleði. Kan kardeþliðini, ip atlama, lastiðe basma, topaç virtüözlüðünü, çelik çomaðý, kýrýlan camlarý, toplanan paralarý… Açýk hava sinemalarýný, frigo buzu..
 
Sonra zamanla bu güzel ülkede durumlar deðiþmeye baþlamýþ... Yaþlar ilerledikçe bu birliktelik, koruma kollama duygularý bu mahallenin çocuklarýnýn baþlarýna çok iþler açmýþ.   Daha sonra iþsizlik, hayat pahalýlýðý, enflasyon, köþeyi dönme, adamýný bulma, malý götürme falan derken, herkes yüzünde soluk bir bakýþ, içinde hayatýn yenilgisi, çaresizlikleri, tatminsizlikleri ile baþ baþa kalmýþ..
 
Çocuklarý mý? Çocuklarý þimdi koca koca apartmanlarýn arasýnda, nefes alýnmaz bir havada, evlerinde, sanal bir dünyada, emniyet içinde ve yalnýz yaþýyorlar. Anneleri babalarý onlarý çok seviyor.
(BA-BA-S) GAZÝ KARS (KHA)
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7049 Defa Okundu
2012-11-21

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır