KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

3 ARALýK’A FARKLý BR BAKýþ

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         3 ARALýK’A FARKLý BR BAKýþ
3 Aralýk’a farklý bir bakýþ
 
Ülkemizde ve dünyada engelli haklarý tam an lamýyla layýk olduðu yeri bulmuþ deðil, engelliler günü olarak kutladýðýmýz 3 Aralýk günü engellilerin hatýrlanmasý için yeterli deðil hatýrlamak yerine unutmamalýyýz! Sadece tören yapmak panolara engelliler haftasý ile ilgili yazý asmak, güzel konuþmalar yapmak sorunlarý asla çözmez!
 
O zaman ne yapmamýz lazým engellilerin özlük haklarýný, engellilerle ilgili tüm kanunlarý uygulamaya geçirmemiz lazým. Hemen size mantýklý açýklamasýný yapayým. Umarým bu yazý engelli olmayan kardeþlerimize de ulaþýr!
 
Ülkemizde son yýllarda yapýlan düzenlemeler mutluluk verici fakat yeterli deðil! Özel sektörde iþe alýmlarda çeþitli sýnýrlamalar çok fazla, vergiler konusunda engelliler çok az pozitif ayrýmcýlýða sahip, engellilerin çeþitli nedenlerle yapmýþ olduklarý ödemeler konusunda, sosyal ve fiziksel aktivitelerin yapýlmasý konusunda buna benzer bir çok konuda herkes engellinin normal bir birey gibi davranmasýný bekliyor ve engellileri görmezden geliyor.
 
Söylense de söylenmese de genel tavýr þu þekilde: Yardým almadan yapabilirsen gelebilirsin, þu kadar parayý ödersen alabilirsin, bu otobüsü kullanamazsýn çünkü bu otobüste yolculuk yapmak için insan olmak deðil ayaklarýnýn ve paranýn olmasý gerekir(gibi). Spor yapamazsýn çünkü sana ait bir spor alaný oluþturmadýk yani bu cümleleri çoðaltabiliriz O zaman þöyle bir paradoks çýkýyor karþýmýza engelli bireylerden engeli olmayan bireyler gibi davranmalarý beklenirken onlara bu engelleri aþacak ortamlar oluþturulmuyor. Ya onlarýn engelini kabul edip gereken tedbirleri alýnacak ya da onlarý engelsiz bir birey olarak kabul edip gerekli þartlarý oluþturacaðýz Gördüðünüz gibi sonuç ayný Engelli haklarý engellenemez!
 
Engelli olduðun için çalýþamýyorsun Yaklaþým: normal bir hayat yaþayacak kadar gelir imkaný saðlanýr.
 
Engelli olduðun için çalýþamýyorsun: Yaklaþým: tüm ihtiyaçlarýn devlet tarafýndan karþýlanýr. Eðitim saðlýk, bakým, fiziksel ortamlar, sosyal aktivite…
 
Yukarýdaki yaklaþýmlarýn tam doðru olduðunu söylemiyorum elbette, bunlar yeterli deðil sadece bir noktaya parmak basmaya çalýþýyorum. Her iki örnekte de sonuç aynýdýr toplum ve devlet engelliyi kabul etse de, görmezden gelse de engellinin engelini aþmada sorumluluk sahibidirler.
 
Bir toplumun insan haklarýna duyduðu saygý en net olarak engellilere olan bakýþ açýsý ile deðerlendirilebilir. Engelli olmak kiþilerin kendi seçimi deðildir. Ek olarak her saðlýklý insan bir gün engelli olma riski ile yüz yüzedir.
 
Toplumumuz ne yazýk ki çoðu zaman engellilere acýyarak bakýyor onlarý eksikli gibi görüyor. Bazý engelliler toplumun kendisine olan bu bakýþ açýsýný kabullenip öyle yaþamaya bu role uygun davranmaya baþlýyor bir süre sonra.
 
Oysaki engelli insanlar güçlü bir öz güven kazanarak toplumun genelinin kendisine giydirmeye çalýþtýðý bu rolden kaçýnmaya çalýþmalýdýrlar. Engelli kiþiler toplumun her alanýnda vardýrlar. Sanat alanlarýnda da baþarýlý olabilirler fýrsat eþitliði saðlandýðý takdirde. Toplum olarak onlarý hak ettikleri yaþama kavuþmalarý için desteklemeliyiz.
 
Bazý engellilik durumlarý zamanýnda yardým edilirse azalýr veya tamamen ortadan kalkabilir. Bazý kurumlar engellileri desteklemeye yönelik yardýmlarda bulunurlar. Bu yardým engelli kiþileri topluma kazandýrmaya yönelik yâda engellerini rehabilite etmeye yönelik olabilir.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 6710 Defa Okundu
2012-12-04

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır