KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELLLER NAZLý KULLAR

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELLLER NAZLý KULLAR
Engelliler Nazlý Kullar
  
Ýstatistiklere göre toplumun yüzde on ikisini teþkil eden engelliler, korunmasý, kollanmasý gereken en dezavantajlý kesimdir. Manevi olarak inançlarý varsa dualarý makbul insanlardýr, Allah’a nazý geçen kullardýr. Zihinsel engelliler ise günahsýzdýrlar, daha dünyada iken cennetlik olduklarý tescil edilmiþ kullardýr. Onlarla ilgilenenler, onlarýn bakýmlarýný üstlenen insanlar da cennetlik amel iþlemektedirler.
 
Evet, zihinsel engelliler masumdurlar, günahsýzdýrlar; çünkü mükellef olmanýn üç þartýndan (Müslüman olmak, buluð çaðýnda olmak ve akýllý olmak þartlarýndan) biri olan “akýl”dan yoksundurlar, noksandýrlar. Efendimiz (sav), “Aklý olmayanýn dini (sorumluluðu ve mükellefiyeti) yoktur” buyurur. Dolayýsýyla zihinsel engelliler, dinden, imandan, ibadetten, haramdan, helalden sorumlu deðildir, çocuklar gibi direk cennetliktir. Ýnanýyoruz ki, kendilerine bakanlara da þefaatçi olacaklardýr.
 
“Özürlü”, “malül”, “sakat”, “kör”, “topal”, “a’raç”, “a’ma”, “deli”, “mecnun” gibi sýfatlarýn hepsini içine alacak þekilde, bedenen veya zihnen eksik veya yetersiz olan insanlara “engelli” denilmiþtir. Ýnsanlara eksik taraflarýyla hitap etmek, insanlarý zayýf organlarýyla tanýmlamak doðru olmaðý için, daha medeni bir kavram olan “engeli” demek uygun bulunmuþtur.
 
Ýnsan, varlýklar içinde saygýndýr, “eþref-i mahlûk”tur. Ona davranýrken, hitap ederken, onu kullanýrken saygýlý olmak zorundayýz. Çünkü insan Allah’ýn yeryüzünde halifesidir, yöneticisidir. Bedensel veya zihinsel bir eksiðinden dolayý insaný horlamak, aþaðýlamak, hayat hakkýný kýsýtlamak, aslýnda Rabbimize saygýsýzlýktýr. Yunus Emremiz, "Yaratýlaný severim yaratandan ötürü" derken bu gerçeðe iþaret etmiþtir. Bir hikmetinden dolayý Rabbimiz, bir kýsým kullarýný engelli yaratmýþsa, bizim O’nu sorgulamaya hakkýmýz yoktur. Bize düþen, sabýrla ve þükürle karþýlamaktýr, ibret almaktýr.
 
Ýnsaný insan yapan onun ruhudur, o da Rabbimizin bir yüce eseridir, nefhasýdýr. Sadece Rabbimiz bazý kullarýný bir imtihan amacýyla, mükâfatýný öbür âlemde vermek amacýyla bedenen veya zihnen eksik yaratmýþtýr. Bunlarýn bir kýsmýnýn özrü doðumla beraber baþlamýþ, bir kýsmý hastalýk veya bir kaza sonucu engelli olmuþtur. Hepsi de ilahi iradenin eseridir. Sabreden ve þükreden kazanacaktýr. Sadece engelliler deðil, etrafýnda onlara bakan yakýnlarý da kazanacak veya sabýrsýzlýk, þükürsüzlük etmiþlerse kaydedeceklerdir. Engelli ailesi olmak bir musibet deðil, bilene nimettir.
 
Nasrettin Hoca damdan düþünce etrafýna insanlar toplanmýþ, Hoca’ya “ne yapabiliriz, ne tarafýn acýyor?” diye sormuþlar. O da, “içinizde damdan düþen varsa o gelsin, benim derdimi o anlayabilir” demiþ. Evet, engellinin zorluklarýný, yaþam þartlarýný, ihtiyaçlarýný en iyi onun gibi engelli anlayabilir. Benim de bir engelli olmam dolayýsýyla engellileri daha iyi anlayabildiðimi düþünüyorum. Onlar kýrýlgan ve alýngan insanlardýr, küçük þeylerden de mutlu olurlar.
 
Evet, engellileri anlamak, sahiplenmek, onlarý insanca yaþamalarýný saðlamak için devlete de, topluma da görevler düþüyor. Evet, engelliler bu topluma emanettir. Onlara sahip çýkmak ibadettir. Her insan bir engelli adayýdýr. Atalar, “gülme komþuna gelir baþýna” demiþlerdir. Engellilerin istediði bir lokma ekmek deðil, insanca muameledir. Çok þükür bir lokma eðmeði devletimiz vermektedir. Sorumuz kanunlarda deðil, uygulamadadýr, uygulayýcýlarýn duyarsýzlýðýdýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9446 Defa Okundu
2013-01-03

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır