KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

BEN ENGELL DEðLM…

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         BEN ENGELL DEðLM…
Ben engelli deðilim…
 
Aslýnda bakarsanýz, iyi bir kiþiliðim ve iyi bir düþüncem var. Ben sahip olduðum bu yapýma bazen ters düþtüðünü bildiðim halde kötü bir insan olmak istiyorum. Ben iyi olduðum sürece kazandýðým hiçbir þey bulamýyorum. Ýyi olup da hayatta yaþamak aðrýma gidiyor. Ölmeyi istedim, olmayýnca bu hayata verebileceðim bir cevap arýyorum. Engelli olmak aðýr belki de, suçumun hiç olmadýðý halde sýnav denilen bir mekânda olmayý mantýklý bulmuyorum. Evet, bazen de bir cani olsaydým. Katil olsaydým. Belki hayat daha ýlýmlý ve güzel geçerdi. En azýndan suçlu olduðunuz zaman baþýnýza ne gelirse gelsin. Hiç bir þey hissetmiyor. Hiçbir þey engel deðildir ýþýldamasýna bir çift gözün ve hiç kimse engelli deðildir yüreðinde sýcaklýðýný hissediyorsa sevginin. Ben koþuyorum, istediðim þeyi uzanýp alabiliyorum kollarýmla, istediðimi görüyorum, duyuyorum ve konuþabiliyorum. Yani kestirmeden bakarsanýz özürlü deðilim. Evet; ben özürlü deðilim çünkü sevmeyi de biliyorum. Oysa bir sürü saðlam insan var engelli olan, yapmasý gerekeni yapmayan, duyarsýz duygusuz ve gözleri adeta kaderi týrmalarcasýna inkâr edercesine kibirli bakan.
 
Ben doðduðumda her yer karanlýktý. Annemin gözlerini göremedim. Baþýmý koyduðum yastýða iþlenen çilek dallarýný göremedim. Oyuncaklarýmý göremedim. Penceremin pervazýna konan kuþlarý da, bana camýn ardýndan ürkek ürkek bakan bakýþlarý da. Siz renkleri görerek algýladýnýz. Bense hissederek. Papatyanýn sarý olduðunu, Kasým çiçeklerinin beyaz olduðunu bilirim. Sonra gülleri gördüm karanlýkta. Kokusu düþüyor karanlýða sonra kendileri geliyor. Deniz maviymiþ. Mavi ise güzelmiþ. Dostmuþ. Alýp götürürmüþ dertleri. Maviyi görmedim ama sesini duydum. Gerçekten de alýp götürdü beni uzaklara. Derdimi hüznümü ýssýz adalara koyup geldik. Siz gökyüzüne baktýnýz. Bulutlarý gördünüz. Bense gökyüzünde gezdim adeta. Bulutlarýn üzerinde dans ettim. Bulutlara dokundum. Evet, körüm diyorum sesim titreyerek. Ama yere düþürdüðün yüreðimi görüyorum diye bitiriyorum. Bir beyaz baston oldu yoldaþým. O konuþtukça ve ses verdikçe ben yol aldým usulca caddelerde. Onun elinden tutarak mahalle bakkalýna gitmiþim. Onun elinden tutarak evimizin sol yamacýndaki parka yönelmiþim. Ýnsan bir tahta parçasýndan da medet umarmýþ meðer Ve insanýn yüreðince bir tahta parçasý da yer edermiþ meðer. Çiçeklere onunla basmadým. Karýncalarý onunla ezmedim ben. Zamaný böyle devirdim zaman içinde. Yýlmadým hiç. Yenilginin ve pes etmenin umutsuzluk içine düþmenin bana yakýþmayacaðýna inandým. O yüzden karanlýðýmdan sýyrýlmak adýna bir mum yakmaya çalýþtým. Her þey o mum alevinde þekillendi. Evet, hiç zor olmadý. Sevgiyle umutla en güzeli birbirimizi anlayarak görebilmenin kývancýný yaþýyorum. Ve diliyorum ki kimseler karanlýkta kalmasýn. Kimseler gökkuþaðýnýn yedi renginden mahrum olmasýn. Baharý olsun herkesin. Ezip geçtiði deðil kokladýðý çiçekler. Daðlarý olsun yeþil bayýrlarýnda koþabildiði. Irmaklarý olsun. Onlara imrenip coþup taþabildiði ve engelleri olsun insanlarýn. Aþabildiði…
 
Ben engelli deðilim. Sizin ayaklarýnýz var ama yorgun, benim ise koltuk deðneklerim var saðlam ve ayaklarýnýzla yarýþacak kadar güçlü, sizin gözleriniz var gökyüzünün güzelliðini gören, benim yüreðim var, Gökkuþaðýndaki renklerini bilen Sizin elleriniz var, resimler çizen, þiirler yazan Benim ise umutlarým var, Bütün dünyayý kucaklayan… Bana engelli diyorlar. Görmüyormuþum hiçbir þeyi! Beyaz asam ile sendeleyerek yürürken yolda, Duyuyorum nasýl da gülüyorlar bana. Duymuyormuþum kimseyi! Ne olur birkaç defa tekrarlasalar ayný cümleyi? Duyamýyorum ama görüyorum bana sýkýntýyla bakan gözleri. Düþünemiyormuþum herkes gibi! Ama bilmiyorlar ki annemin her damla gözyaþýnýn içime iþlediðini. Yürüyemiyormuþum insan gibi! Ama unutuyorlar, Sürünerek de olsa daha zor þartlarda yapabildiðimi her iþimi. Konuþarak anlatamýyormuþum derdimi! Ah bir bilseler su isteyemediðim için susuz uyuduðum geceleri. Hâlbuki beni görmemek için gözlerini kapatýyorlar, kulaklarýný týkýyorlar, yollarýný deðiþtiriyorlar. Ben konuþmak isteyince; Susuyorlar! Ama bana engelli diyorlar. Sizler verin cevabýný; Ben engellerimi aþmak için azimli davranýrken, bana yeni engeller koymaya ve beni etiketlemeye, kimin hakký var?
 
Ben bir kukla deðilim. Bana kukla muamelesi yapmaktan vazgeçin. Evet, elinizi uzatmadan, yüreðimize dokunulmadan yapamayýz belki ama ipimizi de birden çekmeyin! Gözlerim içimdeki duygularý anlatýrda söyleyemez. Duygularým aðýrdýr taþýyamaz, dolar gözlerim düþer avuçlarýma. Gece olur herkes çekilir köþesine, bense her daim benimleyimdir, beni bana anlatýr, bana derman olurum. Yýldýzlardýr beni en iyi gören, hem onlar söylediler; bir gün bu iplerimden kurtulabilir, istediðim masal ülkesinde yaþayabilirmiþim… Bazen ellerim terler, sýrýlsýklam olurum, içimde yaþadýðým heyecan sýkýþtýrýr yüreðimi! Gözlerimin içine gülen birini gördüðümde, bundan mutlu olduðumu anlatamamak beni boðar, sýkýþýr yüreðim, çaresizliðim beni üzer, yürek çarpýntýlarýmý kimsecikler duymasýn diye, bazen gök gürültüsüyle anlaþýrým. Gürlesin, gürlesin ki duyulmasýn çarpýntýlarým ve yaðsýn yaðmur yaðsýn ki, aksýn gözyaþlarým. Bizde bunu zaman, zaman yaþýyoruz acýyarak bakma vah, vahlar kimide umursamýyor kafasýný bizden yana çevirmiyor. Sanki engelli olmak ayýp bir þey ya da bizim suçumuz! “ Evet, engelimiz var! Dünya tatlýsý, melek gibi kokusu yeni doðmuþ bir bebek gibi masum bir engelimiz var ”
 
Ne olur madem biz engelliyiz, bir engelde siz olmayýn. Bize ismimizle hitap edin, ayaðýmýz sakatsa, topal demeyin. Elimiz sakatsa, çolak demeyin. Konuþamýyorsak dilsiz demeyin. Göremiyorsak, kör demeyin. Bizimde adýmýz var. Bizimde incinebilecek duygularýmýz, hislerimiz var.
 
BEN ENGELLÝ DEÐÝLÝM YAÞAMAK ÝSTÝYORUM AMA SÝZLER BENÝ KAZANCINIZ ÝÇÝN DÖVÜP SATIYORSUNUZ…
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9897 Defa Okundu
2013-01-14

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır