KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ÝNSANýZ þTE KARþýMýZDAK GB

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ÝNSANýZ þTE KARþýMýZDAK GB
Ýnsanýz iþte karþýmýzdaki gibi
 
Yaþamda farklý olmak bizler gibi yürüyememek, koþamamak, konuþamamak, duyamamak, görememek, düþünememek yani akvaryumdaki balýða eþdeðer olmak gibi ama eksik yönlerimizi aþarak sizler gibi yaþamak için elimizden geleni yapmaya çalýþýrsak bu sizler için bir haberlik olay olacak. Eþit yaþarsan her kes vay neleri yapýyor diyip seninle gurur duyar, ayakta alkýþlarlar. Oysa baþkalarýna örnek olmak hayatla mücadele etmek için o kadar sebebimiz var ki. En basiti insanca yaþam için.
 
Sizler her imkâna; Eðitimde ( Çok mücadele ettin Eðitim fakültesini bitirdin öðretmenlik yasak çünkü büyüklerin böyle ister. Yâda gidebileceðin okul yoktur. Gitsen bile seni anlayan öðretmen zor.) Ýstihdamda ( Sigortalý gösterim sigortaný yatýrým ama seni görmeyeyim), Saðlýk mý oda ne oluyor ki… ( Saðlýk ocaklarýna giremezsin, hastanemi oraya hiç gitme zaten sana ulaþýmý yasaklanmýþ, Evde saðlýk uygulamasý mý önce gidip de gidebilirsen baþvurunu yap gerekli kuruma) Ya evden dýþarýsý sakýn bir yanlýþa düþüp de evinden dýþarý çýkma   (Çýktýnda ne oldu bak akülü aracýn ikiye bölündü) bak bir þekilde seni dört duvara mahkûm ederler. Sen dýþýnda herkes yasal haklara eþitliðe sahipken yapabilirlik alýrken sen kýsýtlamalara göðsünü gerebilir, sen onlarda olmayan cesarete sahipsin, sen engel nedir bilmezsin.
 
Yaþamda verdiðin mücadele hep üstedir; Yaradan sana farklý yaþam vermiþ bunu yaþa, baþar sen her þeyi baþarýrsýn, sen insansýn ayakta yürümen gerekmez kollarýn üstünde tekerlekli sandalyede fark etmez sen baþaracak güç desin yaþam senin Allah sana bu durumda elinden gelenin en iyisini yaþa demiþ. Bizler ne kadar bunun farkýndayýz. Engelli olmak bizlere verilen deðer deðil mi? yaþamda var olmak adýna neler yapýyoruz evlerden çýkma zamaný gelmedi mi normal insanlarla eþit haklarla yaþam mücadelesi zamaný gelmedi mi? bizler her konuda baþarýlý oluruz yeter ki isteyelim farklý olmak demek eþit deðiliz anlamýna gelmez haklarýmýzýn farkýnda olalým.
 
Hayat öyle bilinmezliklerle doludur ki, kimleri karþýnýza çýkaracaðýný bilemezsiniz...     Kalbinizde iyiliðe dair ufak da olsa kýrýntýlar varsa mutlaka iyi yürekler çýkar karþýnýza... Hep söylenmez mi bize, "Allah karþýnýza iyi insanlar çýkarsýn diye", kimdir o vakit iyi insanlar?...    Veya kötüler?...
 
Ýyi ve kötülerin yan yana yaþadýðý dünyamýzda insanlarý deðiþtirmek nehirlere yazý yazmak gibidir... Attýðýnýz her mürekkebin izi daðýlýr gider... Ne söylemlerinizden eser kalýr ne de yakýnmalarýnýzdan... Ýnsanýz iþte öfkeleniriz de, üzülürüz de... Ancak olumsuz duygular ne kadar fazlaysa yüreðimizde o kadar çabuk kaybolur, daðýlýr gideriz... Ýnsanýz iþte karþýmýzdaki gibi insanýz... Boþ veremeyiz ki, solduramayýz ki, dalýnda açan çiçeði, o çiçek ki, açmayý istiyorsa yum gözlerini diyemeyiz...
 
Ol demek nasýl da kolaydýr o vakit... Ýnsan ol, iyi insan ol... Ýyi insan olmak nedir peki?..   Dürüstlük, samimiyet, güven, sevgi, hoþgörü, merhamet, vicdan, vefa, sadakat bunlarýn ortak paydalarý...Ya bu deðerlerden yaþamý boyunca yoksun kalmýþsa kiþi, ya bu deðerler adýna gönül teknesi yara almýþsa, o zaman yine de ol diyebiliriz miyiz?... Ya olmak onun için yok olmaksa... Ne yapmalý ki, o zaman...Yok olmasýna seyirci mi kalalým?...Hani biz insandýk ya insan demiþlerdi adýmýza.
 
Eðer insan demiþlerse adýmýza, eksik taraflarýmýzý diðer eksikliklerle tamamlayýp bütün olmamýz gerekmez mi?...Güzelliklerde güzellik aramaktansa, kötülerdeki güzel taraflarý bulup, onu yýkmadan yapmak daha onurlu deðil mi?
 
Güzel-çirkin, iyi-kötü, huylu-huysuz kelimelerini yargýlamadan, hesap sormadan deðer vermemizle baþlamaz mý insani taraflarýmýz... Karþýmýzdakinin de bizim kadar insan olduðunu unutmamýz gibi...
 
Zor olan farklýlýklar deðildi, asýl zor olan farklý kalmana sebep olan doðrularýnýn hiç kimsenin umurunda olmamasýydý. Farklý olmak yalnýz kalmak için zaten yeterli bir sebepti ama anlatamazdýn, anlamazlardý...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 9950 Defa Okundu
2013-02-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır