KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

ENGELL DOðUM, KüRTAJ VE YAþAMA HAKKý

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         ENGELL DOðUM, KüRTAJ VE YAþAMA HAKKý
Engelli Doðum, Kürtaj ve Yaþama Hakký
 
Kutsal kitaplar (Tevrat, Zebur, Ýncil ve Kuran) ve seçilmiþ insanlar (peygamberler, "bilen yüce insanlar" vs.), dünyanýn var oluþunu insanlara anlatýrken, tüm farklýlýklara raðmen özde birleþmektedirler. Bu anlatým sýrasýnda da bazý þeyleri anlatmayýp, insan düþünce sistemine býrakmalarýna raðmen özde birleþen bu anlatým, eksik býrakýlanlar ve geniþ anlatýmdaki farklýlýklar, düþünen insanlarýn yapýsal baþkalýðýndan dolayý çok deðiþik yorumlara neden olsa da öz olarak aktarýlan kýsmýnda çok büyük ayýrýmlar içermemektedir.
 
Ýnsanlarýn var oluþlarý ya da diðer bir deðiþle dünyaya geliþleri ve karþýlaþtýklarý diðer insanlar arasýnda kesin, zaman zaman çok derin farklýlýklarýn olduðunu görüyoruz. Hatta bu farklýlýða rahatlýkla insanlar arasýndaki eþitsizlik diyebiliriz. Yapýsal farklýlýklar, normal diyebileceðimiz insanlar arasýnda, birbirlerine karþý normal sayýlmayan ya da özelliðinden dolayý normal görülmeyen ve yaþam biçimine kadar etkileyen olumsuzluklarý oluþturabilmektedirler. O halde nedir normal olan? Normal olan, insanlarýn hep karþý çýktýðý, bu eþitsizlik midir? Bu eþitsizliðin olumlu ve olumsuz etkileri, var oluþtan itibaren mi baþlar? Allah, bize göre eþit olmayan durumlarý özellikle mi var etmiþtir?
 
Yaþam, en baþýndan bu yana bazen acýyý, bazen tatlýyý, bazen burukluðu, bazen sevinci zincirin halkalarý gibi her canlý için içermektedir. Belki de ve hatta bütün bu zincirin halkalarýna yaþam denilmektedir. Hiç bir canlý için hep acý, ya da hep sevinç, yani hep bir tanesi olmamaktadýr. O halde yaþam zincirinin ya da yaþam halkasýnýn her insan için, onu ulaþtýrmaya çalýþtýðý amaç mý vardýr? Bu düþüncenin kendi düþüncesine yakýn olduðunu ve daha fazlasýnýn olduðunu insanlarýn çoðunluðu “hemen” söyleyecektir. O halde yaþamýn kendisi ya da yaþamý biçimlendiren her olumlu olumsuz olay, olgu, oluþumun kabul edilebilir, kabul edilir olmasý da gerekmez mi?
 
Yaþadýðýmýz ortam ki buna geniþ anlamda “doða” demek yanlýþ olmayacaktýr, dengede olmayý tercih etmektedir. Doðanýn bu dengeli yapýsý ya da dengeli duruþu, bir terazinin kefelerin ayný hizada durmasý gibi algýlanmamalýdýr. Doðadaki denge gerçekte dinamiktir. Bu dinamizmde terazi kefelerinin ayný hizada olmasý beklenemez. Süreklilik gösteren ya da duraðan denge, ancak eþitlik ilkesinin doðadaki her þey üzerinde olmasý ile saðlanabilir ki bunun da olmadýðýný olamayacaðýný az önce anlatmýþtým. Doðada dengeden söz ederken eþitlikten söz edememek, önceleri insan yapýsýna ters gelse de, gözlemler sonucunda bu düþüncenin gerçekliðini algýlamak daha kolay olacaktýr. Bir bölgede yaþayan bütün insanlarýn ayný iþi yapmalarý, ayný yoksulluk ya da zenginlikte olmalarý, ayný þeylerden hoþlanmalarý, ayný zekâ düzeyinde bulunmalarý istenir durum deðildir. Pek çok olayda þaþkýn bir ifade ile doða kendi kendini dengeliyor dediðimiz olur.
 
Bu aþamaya kadar din ve doða açýsýndan ele aldýðýmýzda, engelli doðumun engellenmemesi gerektiði ortaya çýkmaktadýr. Din açýsýndan her varoluþ, olay, oluþum ve olgunun kendi içinde nedeni ve gereði vardýr. Doða açýsýndan ise, her varoluþ, olay, oluþum ve olgu, dinamik denge yapýsýnda yerini alacaktýr ya da baþka bir deyiþle yeni dengeyi oluþturacaktýr. Ýnsan sosyal varlýktýr. Ýnsanýn sosyal çevresi hem kendi iç dinamikleri (yetenek, bilgi, zekâ, duygular vs) hem de çevresinin dinamikleri (kurallar, inançlar, aþýrýlýklar, ilgisizlikler vs.) ile þekillenmektedir. Ýnsan, oluþturduðu bu sosyal çevre içinde hem kendi kendisine bir rol ve bir itibar seviyesi biçer hem de diðer insanlar ona bir rol ve itibar seviyesi biçerler. Ýnsan çoðu zaman doðanýn dinamik dengeleri arasýnda sürüklenmektedir. Ýnsan kendisinde ve çevresindeki her þeyi kontrol edebilir mi? Bu soruya, mutlak kontrol eder diyebilmek için, insanýn pek çok duygularýndan arýndýrýlmýþ adeta bir robota dönüþtürülmüþ olmasý gerekmektedir. Oysa yaþam süresi boyunca yaptýðý pek çok þeye sonradan hata yâda doðru demekte ve yaþama devam etmektedir. Yaþamý kendi içi ve çevresinde çalkantýlar, çýrpýntýlar içinde geçen bütün insanlar, kendisi ya da bir baþka insan söz konusu olduðunda önceliði genellikle (çoðunlukla) kendisine tanýmaktadýr.
 
Doðan çocuk ya da çocuklarýn öncelikle dýþ görünüþleri önemlidir. Organlardaki her hangi bir eksiklik ya da anormallik önce anne ve baba daha sonra çevre üzerinde olumsuz algýlanarak bazý tepkilere neden olmaktadýr. Anne ve baba açýsýndan bu tepkiler, bilinçaltýnda, daha önce belirttiðim sosyal çevre oluþturma, kendisini düþünme, çocuðun gelecekteki sosyal çevresini düþünmede aðýrlýk kazanmaktadýr. Ýlk þokun atlatýlma sürecine baðlý olarak neden – sonuç iliþkileri ve çözümler düþünülebilmektedir. Bu sürecin aynýsý hamileliðin devamý sýrasýnda, bebeðin engelli olabileceði söylendiðinde de gerçekleþecektir. Bir hamilelik, normal ön aþamalara baðlý olduðunda (planlayarak bebek istemek) bebeðin doðumunda engelli olmasýna neden olabilecek faktörlerden pek çoðu, anne ve babanýn bilgisizliði, ihmali, dikkatsizliði dâhilindedir. Bir kýsmý ise doðumu yaptýranlarýn sorumsuzluðu dâhilindedir. Tabi ki bir kýsmý da hiç bir þekilde önlenemeyecek, bilinemeyecek nedenlerdir. Ýnsanlarýn pek çoðu ise doðum sonrasýndaki yaþamýnda karþýlaþtýðý olumsuz faktörler sonucunda engelli olmaktadýr.
 
Bir canlýnýn, yaþadýðý ortamdan sökülüp, koparýlýp, alýnýp yaþamýný devam ettiremeyeceði bir yere itilmesi, konulmasý, her türlü canlýnýn yaþam hakkýna müdahale etmektir. Yani daha basit anlamýyla bir canlýnýn yaþamýna son vermek onun yaþam hakkýný haksýz olarak elinden almak demektir. Bir canlýnýn normal þartlar altýnda yaþama baþlamasý yerine þartlara müdahale ederek onun normal olmayan þartlar altýnda yaþama baþlamasýna neden olmak da onun yaþam hakkýna haksýz müdahale etmek demektir. Yani daha basit bir anlatýmla; bir ineðin olacak yavrusuna yumurta aþamasýnda müdahale ederek onun bir bilinmez ile (ya çok verimli süt veren ya da uçuk bir yavru olarak ) doðmasýna neden olmak ile birbirleri ile kan gruplarýnýn uyuþup uyuþmadýðýný kontrol ettirmeden, geriye doðru genetik bilgilenmeyi yapmadan, hamilelik sýrasýnda alkol, uyuþturucu, hap kullanarak vs. Ýhmaller ile engelli bebek doðmasýna neden olmak arasýnda hiç bir fark yoktur.
 
Engelli doðacaðý kesin belirlenmiþ cenin ile sokaklarda insanlarýn dehþet ile baktýklarý “tinerci çocuklar” olarak adlandýrýlan, çocuklar arasýnda pek de çok fark olmadýðýný düþünüyorum. Sokak çocuklarýna ne kadar “kader” gözü ile bakýyorsak “engelli doðumda o kadar “kader” olacaktýr. Tabi ki buna yaþadýðýmýz pek çok olumsuzluðu eklemek de mümkün. Örneðin, yol kenarýna gerekli önlemler alýnmadýðý için uçuruma düþen araç içindeki insanlarýn ölümü, engelli kalmalarý, belediyenin açtýðý çukura düþüp ölen ünlü þairimiz Orhan Veli, trafik kazalarýnýn tümü, önlemsiz boþ parklar, yaptýk oldu tipinde binalar, ilk denemeleri bir þekilde hastaneye baþvurmuþ insanlar üzerinde yapýlan ilaçlar ve daha niceleri.
 
Ýnsana, “insan” deðeri verilmediði süre içinde, kaosun kendi ellerimizle yaratýlmasý kaçýnýlmazdýr.
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 10342 Defa Okundu
2013-03-06

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır