KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans

2 NSAN, OTZM FARKýNDALýK GüNü...

  Faruk OCAK

          farukocak@mynet.com
         2 NSAN, OTZM FARKýNDALýK GüNü...
2 Nisan, Otizm Farkýndalýk Günü...
 
Çevrenizde gördüðünüz her 50 çocuktan biri, otizmli. Otizmli ne demek, biliyor musunuz?
Otizm, çok geniþ bir yelpaze. Tek bir semptomu ya da tek bir tanýmý yok. Eskiden çok nadir görülen bir durum iken, þimdi oldukça sýk rastlanan bir faklýlýk olarak karþýmýza çýkýyor.
 
Otizm, bir hastalýk deðil, bir durum. Genellikle sosyal sorunlarý olmaktadýr bu insanlarýn. Sosyal toplumda yüksek stres yaþýyor ve toplum içinde iliþkilerde zorlanýyorlar. Bazýlarý konuþma sorunlarý yaþýyor, bazýlarý motor becerilerinde geri kalýyor, bazýlarý geliþim basamaklarýný týrmanamayýp küçük yaþta gibi davranýyor, bazýlarý ise tamamen içine kapanýp dünya ile iliþkisini kesiyor. ‘Bazýlarý’ diyoruz, çünkü bir otizmli birey için geçerli olan durum, diðeri için geçersiz oluyor.
 
Zorlanýyor, otizmli bireyler. Baþkalarýnýn kolaylýkla, doðal olarak öðrenip yaþadýðý becerileri öðrenemiyorlar. Her þeyi tek tek öðretmek gerekiyor bazen. Ufak parçalara bölüp, adým adým.
 
Bazýlarý, çok zeki oluyor. Bazýlarý ise zekâ geriliði yaþýyor. Zeki olanlar, nispeten toplumda yer edinip hayatlarýný devam ettirebiliyor. Bazýlarý ise ömür boyu ‘engelli’ olarak yaþayýp baþkalarýnýn yardýmýna muhtaç olabiliyor.
 
Eðitim ile çok büyük yollar alýnýyor, otizmde. ‘Normal’, eðer bir toplumun belirlediði bir seviye ise, normale yaklaþan çok oluyor, hatta tanýsýný kaybeden. Son yýllarda yapýlan araþtýrmalar ile artýk biyomedikal tedaviler de uygulanýyor otizmlilere. Kazein ve glutensiz diyet, vitamin takviyeleri, aðýr metal temizlikleri, gibi. Temiz ve saðlýklý bir vücudun, eðitimden kazancý da büyük oluyor.
 
Otizm, suiistimale çok açýk bir durum. Akbaba gibi, ufacýk bir umut için tüm varlýðýný vermeye hazýr olan anne babalarýn üstüne üþüþüyor bazýlarý. Umut satýp karþýlýðýnda hüsran veriyorlar. Bazýlarý ise, adamýþ oluyor kendini bu çocuklara. Hiçbir karþýlýk beklemeden savaþýyor anne baba ile birlikte. Seçici olmak gerekiyor, otizmle savaþta. Yoksa, hüsran, kaçýnýlmaz son olabiliyor.
 
Otizm annesi olmak, zordur.
 
Hayatý daha iyi tanýr, otizm annesi. Kýsacýk bir ‘anne’ kelimesiyle mutlu olabilmeyi çok iyi bilir. Özenir, çocuklarýyla uzun diyaloglar yapan annelere. Kýskanmaz, dua eder her anne için, her çocuk için. Çok iyi bilir, deðerini, her atýlan adýmýn, her söylenen kelimenin, hatta göz göre gelinen o bir anýn.
 
Kýzar, tipik insanlara. Sudan sebeplerle hayatý kendine dert edinenlere. Çocuðu her açýdan ‘mükemmel’ olan o annelerin þikâyetlerine. Otizm annesi çok iyi bilir ki, o geliþim taþlarýný, yardým olmadan atlayabilmek aslýnda bir mucizedir. Her gün o mucizeyi yaþayýp da farkýnda olmayan annelere çok kýzar.
Zordur, otizm annesi olmak. Fedakârlýðýn en üst kademesidir. Tek bir kelimeye, tek bir gülümsemeye, tek bir göz göze bakýþmaya, bir ömür feda edilir. Sevgiyi doya doya yaþamayý iyi bilir o anne.
 
Gerçek umutsuzluðu iyi tanýr, umudu da.
Iþýðýn orada olduðunu bilir...
Son olarak, otizmi yaþamayanlara küçük bir tavsiye.
 
Çocuklarýnýzýn o ‘normal’ geliþimlerinin deðerini bilin, þikâyet etmeyin. Bu tarafta olmamanýzýn, sizin sadece daha þanslý olmanýz ile alakalý olduðunu unutmayýn. Bir çeþit piyango bu kar daðýna göre geliyor. Eðer çevrenizde, otizmi yaþayan bir dostunuz, akrabanýz, sevdiðiniz var ise, yapmanýz gereken tek þey, onlarýn yanýnda olmak. Bazen, bir otizm annesine verebileceðiniz en güzel hediye, çocuðuna bir saatlik bakýcýlýk edip, annenin serbest bir saat geçirmesini saðlamak olabilir. Sizin hoyratça kullandýðýnýz o bir saate, o anne öylesine muhtaç ki... Çocuklarýnýzý otizmli çocuklarla tanýþtýrýn ve oynamalarýna izin verin. Oyun terapisi, otizmli çocuklarýn öðrenmeleri için çok gerekli. Geliþimi tipik olan bir çocuðun, otizmli çocuða verebileceði o kadar çok þey var ki. Þikayet etmeyin. Okulunuzda, çocuðunuza farklý davranan bir baþka çocuk var ise, iyi niyetle yaklaþýn, onu anlamaya çalýþýn. Otizmli bireyleri topluma kazandýrýn, dýþlamayýn.
 
Otizmi farkýna varýn...
  • Yahoo'da Payla
  • Payla
  • Payla
  • Facebook'ta Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
  • Payla
Bu Yaz 7029 Defa Okundu
2013-04-01

SON YAZILARI

Ötekileþtirme! Sevgi Kalpte Olmadan, Bilgi Beyinde Olmaz Eriþebilirlilik Eriþebilirlilik ve Ulaþýlabilirlik Farklý Bir Mevsim: Empati Tarihimizde Engelliler Özürlü Topluma Sevgiyi Anlatan Dostluk Ýnanmak mý, güvenmek mi? Bir Dakikalýðýna Yerime Geçer misiniz? Engelli Annesi ve Sosyal Destek

YORUMLAR

Abone Girişi

Yeni Abonelik        Şifre Unuttum ?
VDEO HABERLER
Ciritte heyecanl anlar
Ciritte heyecanl anlar
Anketler
OK OKUNANLAR
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...
Sanayiciyim dedi, azl dolandrc kt...

Referandum Sonular, Kars Referandum Sonular, 2010 Referandum Sonular, Referandum Oy Sonular, Trkiye Referandum Sonular, izmir haber, canl referandum sonular

RSS 2010 KHA | Kafkas Haber Ajansý | Kars Haberleri | Kars Haber, kars güncel, kars ajans
KHA Bedir ALTUNOK adına resmi yayın organıdır. Site iceriğinin telif hakkı bildirilmeksizin kullanılması yasaktır